Freedom


Nederlandse tekst onderin

The sun is gone when the gathering for Freedom starts on January 10 in Hilversum. Gray clouds cover the sky. The market square fills with over 750 freedom people who stand for their rights in peace and love.

Police
Their are many police officers stationed around the market square. This is no longer a matter of facilitation, but is a biased position to intervene if the orders of the mayor are not followed.

People
When you walk into the square, you’re welcomed by people. It’s a joy to see each other. Like-minded people, who use their voices to ask critical questions. People who are aware that their rights have been taken away without urgency. People who know that this crisis has been created and is being sustained by unlawful measures worldwide.

Clear message
A clear message can be heard from the podium in the speeches of Willem Engel and Bianca Wagt, among others. A clear message on the many banners and boards of the people is the call for freedom, the situation of terror state we’re in right now and the lies that are told by the government. Even in the air we are surprised with a clear message:
Covid vaccine is life-threatening
from http://www.artsenvoorwaarheid.nl

Gene therapy
This is gene therapy, not a vaccine. The word gene therapy sounds different and new to everyone and will raise questions. The authorities don’t want people to ask questions nor think for themselves. They continue to juggle with figures, definitions, criteria and even change the law in a blink of an eye.

Hemp awareness
Despite the cold, people are happy to be together and make a statement. Circles have been drawn on the tiles of the square where you have to stand. Families stand together. I walk through it for the photo reportage. The board for hemp raises questions from some people. Love to explain that it’s about promoting hemp as a material for more than 50,000 products. Thereby a seed of awareness about hemp is being planted.

Let’s dance
Between the speeches there’s music. After the last meeting in Haarlem, no more music is allowed to be played with instruments. Music recordings can be heard through the speakers. The people are dancing to this. Today this is the reason to end the gathering half an hour before the end time. Or did the mayor intend to do this to demonstrate his power?

People went home under protest. On Tuesday, the government probably has a new rule ready. People are not allowed to go further than 15 km from their home. The rule will be taken over from Germany, where a stricter lockdownwill be. This is a totalitarian state. Only the people can say; ‘enough is enough,
these measures, laws and the government must go.’

Election time
Nine weeks untill the elections in the Netherlands on March 17 this year. Until the elections, their will be nine gatherings in various cities in the Netherlands. Next week the honor will go to the capital Amsterdam.

In this photo album are tree photo’s with the permission of Johan Meijboom. Thank

 

De zon is weg als de samenkomst op 10 januari in Hilversum start. Grauwe wolken bedekken de hemel. Het  marktplein vult zich met meer dan 750 vrijheidsmensen die staan voor hun rechten in vrede en liefde.

Politie
Er zijn veel politieagenten gestationeerd rond het marktplein. Dit is niet langer een kwestie van faciliteren, maar een vooringenomen positie om in te grijpen als de bevelen van de burgemeester niet worden opgevolgd.

Mensen
Als je het plein oploopt, word je verwelkomd door mensen. Het is heerlijk om elkaar te zien. Gelijkgestemde mensen, die hun stem gebruiken om kritische vragen te stellen. Mensen die beseffen dat hun rechten zonder urgentie zijn weggenomen. Mensen die weten dat deze crisis is gecreëerd en wordt ondersteund door onwettige maatregelen wereldwijd.

Duidelijke boodschap
Een duidelijke boodschap is vanaf het podium te horen in de toespraken van onder meer Willem Engel en Bianca Wagt. Dit is te lezen op de vele spandoeken van de mensen. De roep om vrijheid en de situatie van een terreurstaat waarin we ons nu bevinden, de leugens die door de regering worden verteld. Zelfs in de lucht worden we verrast met een duidelijke boodschap:
Covid-vaccin is levensbedreigend
van http://www.artsenvoorwaarheid.nl

Gentherapie
Het is geen vaccin, maar gentherapie. Het woord gentherapie klinkt voor iedereen anders en nieuw en roept vragen op. De autoriteiten willen niet dat mensen vragen stellen of zelf nadenken. Ze blijven goochelen met cijfers, definities, criteria en veranderen zelfs de wet in een oogwenk.

Hennepbewustzijn
Ondanks de kou zijn mensen blij om samen te zijn en een statement te maken. Op de tegels van het plein zijn cirkels getekend waar je moet staan. Gezinnen staan ​​bij elkaar. Ik loop er doorheen voor de fotoreportage. Het bord voor hennep roept bij sommige mensen vragen op. Ik vertel graag dat het gaat om het promoten van hennep als materiaal voor meer dan 50.000 producten. Weer een zaadje van bewustzijn over de hennep plant geplant.

Laten we dansen
Tussen de toespraken door is er muziek. Na de laatste bijeenkomst in Haarlem mag er geen muziek meer gespeeld worden met instrumenten. Muziekopnames zijn te beluisteren via de speakers. De mensen dansen hierop. Dit is vandaag de reden om de bijeenkomst een half uur voor de eindtijd te beëindigen. Of was de burgemeester van plan dit te doen om zijn macht te tonen?

Mensen gingen onder protest naar huis. Dinsdag heeft de regering waarschijnlijk een nieuwe regel klaar. Mensen mogen niet verder gaan dan 15 km van hun huis. De regel wordt overgenomen uit Duitsland, waar een strengere lockdown zal zijn. Dit is een totalitaire staat. Alleen de mensen kunnen zeggen; ‘genoeg is genoeg, deze maatregelen, wetten en de overheid moeten stoppen.’

Verkiezingstijd
Negen weken tot de verkiezingen in Nederland op 17 maart van dit jaar. Tot de verkiezingen zijn er negen bijeenkomsten in verschillende steden in Nederland. Volgende week gaat de eer naar de hoofdstad Amsterdam.

 

2 thoughts on “Freedom

  1. Everytime the restrictions get a little worse, not much, just a little. Step by step our freedom is taken away and most people accept it. Look back at what we allready lost!

    I am so greatfull for all the people standing there with me, connecting in peace and love. Despite of this awful situation it brings a feel of happyness ❤️🙏🏻😃

    Liked by 2 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s