Freedom


Nederlandse tekst onderin

Coffee and tea are consumed everywhere in the Netherlands. Due to the lockdown, the cafes and restaurants are closed for weeks, so we do it ourselves. In this way we stand up for our freedom and fundamental rights. We reinforce each other.
Peace and love
On January 17, more than 7,000 people will go to the museum square in Amsterdam to drink coffee and tea together. The atmosphere is spontaneous, in peace and love. They meet, share, make music and dance. At that time, the square was closed all around by more than 1000 police officers.
People versus police
The atmosphere changes after an hour. Undercover agents provokes the police by throwing stones. This is followed by a violent police action to sweep the square clean. Then the police continue with a manhunt through the streets. People have been ambushed at Vondelpark. More than a hundred people have been arrested.
Curfew
A week later, the curfew is imposed on Saturday, January 23. This mainly affects young people, who join the demonstration in Amsterdam and Eindhoven on 24 January. The people come in peace and love to drink coffee and tea. Again, the police obstructs this demonstration after a while.
Riots
This time, the excessive police brutality escalates into riots. Much is destroyed and looted. Riots have also broken out in other cities. This will continue for several more days. Most Dutch condemn the riots.
Parents and shop owners want to protect their children and shops. This mainly happens before curfew. The media and the government blame the youth. The demolition of properties and shops has caused anger. The illegitimate Minister of Justice has decided not to use the army.
Media propaganda
In the media there’s a lot of attention for the demolition of things, but hardly for the demolition of people by the police. The practice of the undercover agents is dismissed as a conspiracy theory by the mayor of Amsterdam. Ther’re many images on lifestream media as proove.
Coffee and tea
On January 31, people rise again in peace and love. They drink coffee and tea together in many places in the country. Two large meetings are in Amsterdam and Amersfoort. There is a lot of police in both places, where a state of emergency has been declared.
Sit down
Again the police order people to leave. If the people don’t leave, the police will use violence. All people sit on the floor. People stay there for another hour, without police intervention. People are empowered to SIT.
Rotterdam
There’s also a meeting in Rotterdam, which starts at noon. There are not many people. The sun shines and makes it pleasant to stay on the square. People drink coffe and tea and meet. Two police officers are present. Everyone goes home quietly at 3 PM.
Flowers
In honor of everyone who resists in peace the oppressive illegitimate government, we place a bunch of flowers at the monument of ‘Unbroken Resistance’ on the Kruiskadeplein in Rotterdam.

Overal in Nederland wordt koffie en thee gedronken. W1e versterken elkaar. Door de lockdown zijn de cafés en restaurants wekenlang gesloten, dus doen we het zelf. Zo komen we op voor onze vrijheid en fundamentele rechten.
Vrede en liefde
Op 17 januari gaan meer dan 7000 mensen naar het museumplein in Amsterdam om samen koffie en thee te drinken. De sfeer is spontaan, in vrede en liefde. Ze ontmoeten elkaar, delen, maken muziek en dansen. Op dat moment is het plein rondom afgesloten door meer dan 1000 politieagenten.
Mensen versus politie
De sfeer verandert na een uur. Undercoveragenten provoceerden de politie door stenen te gooien. Hierop volgt een gewelddadige politie-actie om het plein schoon te vegen. Daarna gaat de politie verder met een klopjacht door de straten. Mensen zijn bij het Vondelparkin in een hinderlaag gelokt. Er zijn meer dan honderd mensen gearresteerd.
Avondklok
Een week later wordt op zaterdag 23 januari de avondklok ingesteld. Dit treft vooral jongeren, die op 24 januari mee betogen in Amsterdam en Eindhoven. De mensen komen in vrede en liefde koffie en thee drinken. Wederom belemmert de politie deze betoging na een tijdje.
Rellen
Dit keer escaleert het buitensporige politiegeweld tot rellen. Er wordt veel vernietigd en geplunderd. Ook in andere steden zijn rellen uitgebroken. Dit gaat nog een aantal dagen door. De meeste Nederlanders veroordelen de rellen.

Ouders en winkeleigenaren willen hun kinderen en winkels beschermen. Dit gebeurt voornamelijk vóór de avondklok. De media en de overheid geven de jeugd de schuld. De sloop van eigendommen en winkels heeft kwaad bloed gezet. De onwettige minister van Justitie ziet af van de inzet van het leger.
Mediapropaganda
In de media is er volop aandacht voor het slopen van spullen, maar nauwelijks voor het slopen van mensen door de politie. De praktijk van de undercoveragenten wordt door de burgemeester van Amsterdam afgedaan als een complottheorie. Veel livestreams laten echter het geweld van de undercover agenten van dichtbij zien
Koffie en thee
Op 31 januari staan mensen weer op ​​in vrede en liefde. Gezellig samen koffie en thee drinken verspreid op veel plaatsen in het land. Twee grote bijeenkomsten zijn in Amsterdam en Amersfoort.
Ga zitten
Op beide plaatsen is veel politie, waar de noodtoestand is adgekondigd. Opnieuw roept de politie om dat de mensen moeten vertrekken. Als de mensen niet weg gaan, dan gaat de politie geweld gebruiken. Alle mensen op de grond gaan zitten. Mensen blijven nog een uur zitten, zonder ingrijpen van de politie. Mensen STAAN in hun kracht door te gaan ZITTEN.
Rotterdam
In Rotterdam is er ook een bijeenkomst, die begint om 12.00 uur. Er zijn niet veel mensen. De zon schijnt en maakt het aangenaam vertoeven op het plein. Mensen drinken thee en ontmoeten elkaar. Er zijn twee politieagenten aanwezig. Om 3 uur ‘s middags gaat iedereen stilletjes naar huis.
Bloemen
Ter ere van iedereen die zich in vrede verzet leggen wij een bos bloemen bij het monument van ‘Ongebroken Verzet’ op het Kruiskadeplein in Rotterdam.

2 thoughts on “Freedom

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s