Freedom


Nederlandse tekst onderin

Coffee and tea moment
The highlight on Sunday is connecting in love and peace on the Museumplein in Amsterdam. March 21 it is again drinking coffee or tea from 2 p.m. to 4 p.m.

Museumplein
On the way to Museumpplein, the large arrestbus of the department of justice passes by before 2 p.m. The square is already being swept by a police army. Many vans drive behind the police on foot. People are puched or knocked off the field. The water cannon on the Concertgebouw side jet into the crowd.

Arrest
On the side of the square, a man is arrested by six cops. He cooperates and yet it happens by force. His face is pressed to the ground. He is handcuffed, after which two cops push him into the police van.

The square has now been swept clean. The heavy means of violence can still be seen, the horses, the water cannon, many police vans, cops and ME (riot police) on foot. There is a lot of ‘old media’ in between. The old media promotes the regime’s fear strategy by frame, shame and blame.

Collective arrest
During the brutal police action 12 persons sit down. Cops and ME enclose the group. They wait for the arrest bus, which drives into the field at the side of the Van Gogh museum. All people in the group are arrested.

Plan
The legal proceedings start at the entrance of the long white arrest bus with many cops and ME around it. Properties are confiscated and everyone is searched. All persons disappears on arrest bus, whitch drives off the square accompanied by motorcycle police.

The fact that the arrest bus arrived before 2 p.m. indicates that there was a plan in advance to arrest people. The cops and ME get into their vans or ride away. The other side of the square becomes visible again.

Energy of connection
The peace-loving coffee and tea drinkers have drifted apart. But the energy of connection brings them together. Many start walking through the city towards Dam Square.

Guerilla mask force
At the front of the Rijksmuseum is a performance by the Guerilla Mask Force. Their performance shows what the world will look like when humanity is transformed into robots through brainwashing and chipping.

Strong connection
People meet each other in the city. One goes towards the Dam, others come from there and walk back to the Museumplein. The reunion is beautiful and powerful. Everyone informs each other with an update of the situation. It’s chaotic, but the connection is strong.

Video streams
Video streams show how people unite on Museumplein later on. Police brutality follows again. Police around the world are increasingly using violence. Oppression of people by violation of international human rights takes place worldwide. New laws are being introduced to allow police violence against peace-loving critical thinkers and human rights activists.

Love
Love is the answer to the violence imposed by the totalitarian technocratic regimes. Love is stronger than fear. Love connects at a higher level, not materialistic. Trust and feel and be real.

Koffie- en theemoment
Hoogtepunt op zondag is met elkaar verbinden in liefde en vrede op het Museumplein in Amsterdam. 21 maart is het weer koffie of thee drinken van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Museumplein
Op weg naar het Museumpplein rijdt er voor 14.00 uur de grote arrestatiewagen langs. Het plein wordt al geveegd door een politieleger. Achter de politie te voet rijden veel busjes. Mensen worden van het veld geslagen en geduwd. Aan de kant van het Concertgebouw spuit het waterkanon mensen weg.

Arrestatie
Aan de zijkant van het plein wordt een man gearresteerd door zes agenten. Hij werkt mee en toch gebeurt het met geweld. Zijn gezicht wordt tegen de grond gedrukt. Hij krijgt handboeien om, waarna twee agenten hem in de politiebus duwen.

Inmiddels is het plein schoongeveegd. De zware geweldsmiddelen zijn nog te zien, de paarden, het waterkanon, veel politie- en ME-bussen, agenten en ME te voet. Daartussen loopt veel ‘oude media’. De oude media promoot de angststrategie van het regime, door het weglaten van context, framen, shamen en blamen.

Collectieve arrestatie
Tijdens de brute politie-actie is een groep van 12 mensen gaan zitten. Agenten en ME sluiten de groep in. Ze wachten op de arrestatiebus, die aan de zijkant van het Van Gogh museum het veld op rijdt. Alle mensen in de groep worden gearresteerd.

Plan
De gerechtelijke procedure start bij de ingang van de bus met veel agenten en ME erom heen. Eigendommen worden in beslag genomen en iedereen wordt gefouilleerd. Daarna verdwijnt iedereen de lange witte bus van justiti. Deze rijdt begeleidt door motorpolitie het plein af.

Het feit dat de bus van justitie zo vroeg aanwezig is, geeft aan dat er op voorhand een plan was om mensen te arresteren. De politie en ME stappen in de busjes of lopen weg. De andere kant van het plein wordt weer zichtbaar.

Energie van verbinding
De vredelievende koffie en thee drinkers zijn uit elkaar gedreven. Maar de energie van verbinding brengt hen samen. Velen beginnen door de stad te lopen richting de Dam.

Guerilla mask force
Vooraan in het Rijksmuseum is een optreden van de Guerilla Mask Force. Hun voorstelling laat zien hoe de wereld eruitziet als de mensheid verandert in robots door middel van hersenspoeling en chippen.

Sterke verbinding
In de stad ontmoet iedereen elkaar. De een gaat richting de Dam, anderen komen er vandaan en lopen terug naar het Museumplein. Het weerzien is mooi en krachtig. Iedereen informeert elkaar met een update van de situatie. Het is chaotisch, maar de verbinding is sterk.

Videostreams
Videostreams laten zien hoe mensen zich verenigen op het Museumplein. Opnieuw volgt politiegeweld. Politie over de hele wereld gebruikt steeds meer geweld. Onderdrukking van mensen door schending van internationale rechten van de mens vindt wereldwijd plaats. Nieuwe wetten worden ingediend om nog meer geweld door de politie te gebruiken tegen vredelievende kritische denkers en mensenrechtenactivisten.

Liefde
Liefde is het antwoord op de door totalitaire technocratische regimes. Liefde is sterker dan angst. Liefde verbindt op een hoger niveau, niet materialistisch en liefde is oneindig. Vertrouwen en voelen en wees echt.

2 thoughts on “Freedom

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s