Freedom march Den Bosch


Nederlandse tekst onderin

Freedom march
On Ascension Day ther’s a freedom march in the city of Den Bosch. At first, the mayor is reluctant. A few days before the march, Michel Reijinga, from the organization ‘Netherlands in resistance’, received the green light from the municipality of Den Bosch that the police will facilitate the march.

Den Bosch
Den Bosch is a fortified city. The city center is surrounded by a thick wall and canals. The meeting place is the market square in the city. There are many people outside enjoying the nice weather. The yellow umbrellas show where the participants of the march are. There are also police officers on bicycles nearby.

Start
The march starts at 14.00 hours from the market square to Central Station. Enyone who cames by train can join the march from here. Along the way people can join to walk along with the march for love, freedom and democracy.

Media
The route goes around the city along residential areas and recreation area. The sun shines and it’s warm. Those who take film and pictures walk back and forth. National and local press from Brabant is present from the old media. The new media is very well represented to report on the manifestation march, where love and connection are tangible.

Join us
The front participants of the march hold up banners. On the way, the atmosphere is cozy with music. The participants enjoy dancing and singing along. With the sign about hemp in my right hand and the camera in my left hand, I walk from front to back to capture a good impression of the atmosphere. In the meantime, I call on people to join us!

Police
The police on the bike know how to guide the group well. The officers keep cycling forward to stop the traffic and keep the roads clear for the participants. The agents are friendly, smile and chat. Once the participants have to stop for an ambulance to pass. The march with more than 2500 participants remains together throughout the route.

Residents of Den Bosch look from behind the window or standing on the balcony, at the large group of participents who pass their house. Some take photo’s or film from above. The spectators and participants wave to eachother. There is also interaction with pedestrians. A few people with a mouth mask react disapprovingly or scared. Most laugh or give a thumbs up. The’re also pedestrians who walk to the finish.

Finish
The march ends at Central Station. Michel Reijinga, also known for drinking coffee gatherings, addresses people with a megaphone. He’s happy that this march of thousands of participants was peaceful. The’re more meetings to come. Everyone is thanked and asked to leave the area calmly.

Chill
Hikers sit on the grass and form groups organicly. Nice to talk a little longer. Others go into town to have a drink on a terrace. There the fear strikes again. Entrepreneurs are reluctant to receive groups of people on their terrace. They don’t want fines of 4,000 euros. The reactions get even aggressive. It is a challenge to remain peaceful. It works as we encourage each other to do so.

It starts to rain when we say goodbye. But the sun keeps shining in our hearts.

Vrijheidsmars
Op Hemelvaartsdag is er een vrijheidsmars in de stad Den Bosch. In eerste instantie is de burgemeester terughoudend. Een paar dagen voor de mars kreeg Michel Reijinga van de organisatie ‘Nederland in verzet’ groen licht van de gemeente Den Bosch dat de politie de mars gaat faciliteren.

Den Bosch
Den Bosch is een vestingstad. Het stadscentrum is omgeven door een dikke muur en grachten. De ontmoetingsplaats is het marktplein in de stad. Er zijn veel mensen buiten die van het mooie weer genieten. De gele paraplu’s laten zien waar de deelnemers van de mars zijn. Ook zijn er politieagenten op de fiets in de buurt.

Start
De mars begint om 14.00 uur vanaf het marktplein naar het Centraal Station. Iedereen die met de trein komt, kan vanaf hier de mars meelopen. Onderweg kunnen mensen aansluiten om de mars voor liefde, vrijheid en democratie mee te lopen.

Media
De route gaat door de stad langs woonwijken en recreatiegebied. De zon schijnt en het is warm. Degenen die film en foto’s maken, lopen heen en weer. Nationale en lokale pers is aanwezig van de oude media. De nieuwe media zijn zeer goed vertegenwoordigd om verslag te doen van de manifestatiemars, waar liefde en verbinding voelbaar zijn.

Sluit je aan
De voorste deelnemers van de mars houden spandoeken omhoog. Onderweg is de sfeer gezellig met muziek. De deelnemers dansen en zingen graag mee. Met het bordje hennep in mijn rechterhand en de camera in mijn linkerhand loop ik van voren naar achteren om een ​​goede indruk te krijgen van de sfeer. Ondertussen roep ik mensen op om zich bij ons aan te sluiten!

Politie
De politie op de fiets begeleidt de mars goed. De agenten fietsen telkens vooruit om het verkeer te stoppen en de weg vrij te houden voor de deelnemers. De agenten zijn vriendelijk, lachen en praten. Een keer moeten de deelnemers moeten stoppen om een ​​ambulance door te laten. De mars met meer dan 2500 deelnemers blijft de hele route bij elkaar.

Inwoners van Den Bosch kijken van achter het raam of staand op het balkon naar de grote groep deelnemers die langs hun huis loopt. Sommigen nemen foto of filmen van bovenaf. De toeschouwers en deelnemers zwaaien naar elkaar. Ook met voetgangers is er interactie. Een paar mensen met een mondmasker reageren afkeurend of bang. De meesten lachen of geven een duim omhoog. Ook zijn er voetgangers die meelopen tot de finish.

Finish
De mars eindigt op het Centraal Station. Michel Reijinga, ook bekend van koffiedrinkende bijeenkomsten, spreekt mensen met een megafoon toe. Hij is blij dat deze mars van duizenden deelnemers vreedzaam verliep. Er komen nog meer bijeenkomsten. Iedereen wordt bedankt en gevraagd om rustig het gebied te verlaten.

Chill
Wandelaars gaan zitten in het gras en vormen organisch groepen. Gezellig om wat langer te praten. Anderen gaan de stad in om op een terrasje wat te drinken. Daar slaat de angst weer toe. Ondernemers zijn terughoudend om groepen mensen op hun terras te ontvangen. Ze willen geen boetes van 4.000 euro. De reacties worden zelfs agressief. Het is een uitdaging om vreedzaam te blijven. Het werkt als we elkaar aanmoedigen om dit te doen.

Bij het afscheid nemen begint het te regenen. Maar de zon blijft in ons hart schijnen.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s