Freedom unite all


Nederlandse tekst onderin

The manifestation of Sunday 5 September has been announced long and wide in advance. More than 60 organizations in the Netherlands are participating in the march of the connection of about seven kilometers straight through Amsterdam. All organizations have called on their supporters to come. The organizations are presented in a striking video.

At 11.00 the demonstrators gather on the Dam square. People are everywhere. It is a joy to see so many people with the same goal of unconditional FREEDOM. The sun gives this day a golden glow.

Wink Formula 1
A group of bikers makes a loud entrance through the crowd. The Harleys hum and smoke. It’s a nice nod to Formula 1 racing in Zandvoort. That event is politically correct, while tens of thousands of people are very close together. Other events are banned, causing a lot of suffering and bankrupties.

The march starts at 12 noon. At the front is the Police for Freedom with the veterans and professionals from different occupations in society like, healthcare workers, teachers, veterans, etc.
Also walking in front are the alternative media and the bought media. A number of loyal freedomwarriors  shout slogans through their megaphones.

Police
There is sufficient police to facilitate. Many walk with the crowd. Others ride on their bicycles, there’re a number of horses and the blue vans of the ME are further down the streets or on bridges. Many officers are approachable.

Dennis and Misha Spaanstra
Dennis and Misha Spaanstra of the
organization Police for Freedom have made a number of videos in advance so that everyone can look forward to this day. Misha smoothly rolls her wheelchair next to the large Police for Freedom banner.

Dennis regularly addresses the people. This way the manifestors know that the last people left the Dam Square around 1.30 pm. He also says that the mayor has called for people not to come to Amsterdam. There’re too many people. That’s great news.

Nederland in verzet
Michel Rijinga from ‘Nederland in Verzet’ stands on a pickup that drives along. Handy for video recordings and the speech given by politicians such as Thierry Baudet and Gideon Meijers on Dam Square. Michel has called for black clothing to be worn. Now that fundamental rights are gone, the democracy is dead.

Interaction
Lots of people are streaming and taking photos. The large crowd can be heard from afar and many Amsterdammers look out of their windows, balcony or from the doorway. There is a euphoric atmosphere. At last the people are moving, although each has his own reason. That make sense given the amount of different lies that have been spread.

Messages
People are walking with signs with texts like ‘Don’t become a QR code’, “QR goes too far” and “Covid vaccine is poison”. And: ‘I pass’, which is clearly corona-related. Another is walking with a sign: ‘Stop with pins, pay cash’. People chant ‘love, freedom, no dictatorship’ and ‘join me’.

Lady Hemp
Personally, I stick to the core of the matter, which is freedom and fundamental rights. It’s also high time to liberate the hemp plant. While making the report, I shout “Love, freedom and hemp”

Manifestors
A very long flag of the Netherlands is unfolded near the police station. The manifestors walk with their hands up under the flag. The officers on the roof of the policeoffice have a good view. They can also count the number of demonstrators. The municipality of Amsterdam speaks of 20,000 demonstrators. As is often the case, this needs to be multipliced. According to various organizations, there have been between 80,000 and 100,000 protesters.

The manifestors include people of  all ages and lifestyles. They come from all over the country and even from Belgium. For some people it’s a first time to really speak out and stand up. Coming together and connecting with like-minded people gives a positive energy.

Museumplein
The manifestation was supposed to end at 3 p.m., but due to the massive crowd, it’s more than 1.30 a.m. hours later. After the manifestation, some people gather in the Museum Park.
The Museumpark has a new grasscarpet. Nice to chill together. The police has a look but leaves again.

The Hague
On Tuesday 7 September we’ll go to The Hague. The government city of the Netherlands. For government officials, it’s officially the first working day after the holidays. The people like to remind them of there duty to the people.

Thank to everyone who came and joined the march of connection on this fantastic day. We must continue untill our freedom and fundamental rights are restored. Fundamental rights did not just happen.People have given their lives for it, so that the citizen is protected against a dictatorial regime.

Together we will break global power with united strength.

Gathering at the Damsquare – Verzamelen op het Dam Plein

The March of connection – de mars van Verbinding

Back on Dam Square and Museum Square – Terug op het Dam Plein en Museumplein

De manifestatie van zondag 5 september is ruim van tevoren aangekondigd. Meer dan 60 organisaties in Nederland doen mee aan de mars van de verbinding van zo’n zeven kilometer dwars door Amsterdam. Alle organisaties hebben hun aanhang opgeroepen om te komen. De organisaties worden gepresenteerd in een filmpje.

Om 11.00 uur verzamelen de manifestanten zich op de Dam. Mensen zijn overal. Het is super om zoveel mensen te zien met hetzelfde doel, voor onvoorwaardelijke VRIJHEID. De zon geeft deze dag een gouden gloed.

Knipoog Formule 1
Een groep motorrijders maakt een luide entree door de menigte. De Harleys ronken en roken. Het is een mooie knipoog naar het Formule 1-racen in Zandvoort. De formule 1 is politiek correct, terwijl tienduizenden mensen heel dicht bij elkaar staan. Andere evenementen zijn verboden, waardoor er veel leed en faillisementen zijn.

De mars begint om 12.00 uur. Vooraan loopt de Police for Freedom met de veteranen en professionals uit verschillende beroepen uit de samenleving zoals gezondheidswerkers, leraren, veteranen, etc.
Vooraan lopen ook de alternatieve media en de gekochte media. Een aantal trouwe vrijheidsstrijders roepen leuzen door hun megafoons.

Politie
Er is voldoende politie om te faciliteren. Veel lopen met de menigte mee. Anderen rijden op hun fiets. Er zijn een aantal politie te paard en de blauwe busjes van de ME staan verderop in de straten of op bruggen. Veel agenten zijn aanspreekbaar.

Dennis en Misha Spaanstra
Dennis en Misha Spaanstra van de
organisatie Police for Freedom hebben vooraf een aantal filmpjes gemaakt zodat iedereen naar deze dag kan uitkijken. Misha rolt soepel haar rolstoel naast het grote spandoek van Police for Freedom.

Dennis spreekt regelmatig de mensen toe. Zo weet iedereen dat de laatste manifestanten omstreeks 13.30 uur de Dam hebben verlaten. Hij vertelt ook dat de burgemeester heeft opgeroepen om niet meer naar Amsterdam te komen. Er zijn te veel mensen. Dat is geweldig nieuws.

Nederland in verzet
Michel Rijinga van ‘Nederland in Verzet’ staat op een meerijdende pick-up. Handig voor video-opnames en de toespraak van politici als Thierry Baudet en Gideon Meijers op de Dam. Michel heeft opgeroepen om zwarte kleding te dragen. Nu de grondrechten weg zijn is de democratie dood.

Interactie
Veel mensen streamen en maken foto’s. De grote menigte is van verre te horen en veel Amsterdammers kijken uit hun raam, balkon of vanuit de deuropening. Er hangt een euforische sfeer. Eindelijk komen de mensen in beweging, hoewel elk zijn eigen reden heeft. Dat is logisch gezien de hoeveelheid verschillende leugens die zijn verspreid.

Teksten
Mensen lopen met borden met teksten als ‘Wordt geen QR-code’, ‘QR gaat te ver’ en ‘Covid-vaccin is vergif’. En: ‘Ik pas’, wat duidelijk coronagerelateerd is. Een ander loopt met een bordje: ‘Stop met pinnen, betaal contant’. Mensen scanderen ‘liefde, vrijheid, geen dictatuur’ en ‘sluit je aan’.

Lady Hennep
Persoonlijk blijf ik bij de kern van de zaak, namelijk vrijheid en grondrechten. Het is ook hoog tijd om de hennepplant te bevrijden. Terwijl ik de reportage maak, roep ik “Liefde, vrijheid en hennep”

Manifestaties
Een zeer lange vlag van Nederland wordt uitgevouwen bij het politiebureau. De betogers lopen met hun handen omhoog onder de vlag. De agenten op het dak van het politiebureau hebben goed zicht. Ze kunnen ook het aantal demonstranten tellen. De gemeente Amsterdam spreekt van 20.000 demonstranten. Zoals vaak het geval is, moet dit worden vermenigvuldigd. Volgens verschillende organisaties zijn er tussen de 80.000 en 100.000 demonstranten geweest.

Onder de manifestanten bevinden zich mensen van alle leeftijden en levensstijlen. Ze komen uit het hele land en zelfs uit België. Voor sommigen mensen is het de eerste keer dat ze zich echt uitspreken en opstaan. Het samenkomen en verbinden met gelijkgestemden geeft een positieve energie.

Museumplein
De manifestatie zou om 15.00 uur afgelopen zijn, maar vanwege de massale toeloop is dit meer dan 1.30 uur later.
Na de manifestatie verzamelen zich enkele mensen in het Museumpark. Het Museumpark heeft een nieuw grastapijt. Fijn om samen te chillen. De politie kijkt even maar vertrekt weer.

Den Haag
Op dinsdag 7 september gaan we naar Den Haag. De regeringsstad van Nederland. Voor de ambtenaren van de overheid is het officieel de eerste werkdag na de vakantie. Wij de mensen herinneren hun er graag aan hun plicht jegens het volk.

Iedereen bedankt die op deze fantastische dag mee heeft gelopen in de mars van verbinding. We moeten doorgaan, totdat onze vrijheid en grondrechten terug zijn. Grondrechten zijn er niet zomaar gekomen. Mensen hebben er hun leven voor gegeven, zodat de burger beschermt is tegen een dictatoriaal regime.

Samen zullen we de wereldmacht met verenigde kracht breken.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s