Freedom World Wide


Nederlandse tekst onderin


Message of the World Wide Organisation

THE BIG CASHOUT HAS BEGUN!
Starting on the day of the World Wide Rally For Freedom,
we the people will be taking back our power,
by withdrawing as much cash as possible from our bank accounts,
and paying only in cash for the following week!

• We will send a message to central bankers around the world that we will not allow the monetary system to continue to fund our Authoritarian Governments with public debt!
• Banks do not have enough cash reserves to cover your deposits.
• This act of financial protest can be done by anyone that supports the freedom movement, without the risks associated with joining our Freedom Rally events.
• Join the Pushback against the fiat fractional reserve banking system that is underpinning this government tyranny.

TOGETHER, WE ARE FREE!

Message World Wide Netherlands
Special attention is given to the ‘Silent War’ that’s going on.
Our children belong to us. We care and protect our children. A mother’s concern is the most important concern, and it should always be heard and respected. We all express this oldest law of mankind as a support and tribute to the mothers of this time. Our freedom will be expressed during the march, as we fight with humor, optimism and freedom, even though the battle is deadly serious.

Westerpark
Saturday September 18 is blessed with good weather. At 11.00 people start to gather at the Westergasterrein. The field quickly fills with groups of people and children playing. Ther’s time to greet each other, catch up and give each other a hug.

World flags
The flag poles are at the front. Anyone can grap a flag to carry during the march. That way the whole world is represented in the Netherlands. Flowers are also handed out .

New Media
Text boards have been made by participants to hold during the march. On one side of the field the banners are placed on the ground near the stall with all kinds of reading like ‘the other newspaper’, ‘Healthy Sense’ and many leaflets and stickers.

Mother drum
On the right side the drummers practice the beat of the march. A car with open trailer with the mother drum drives in front. The mother drum has a diameter of 1 meter and is the basic drum. In the procession the drummers beat to the heartbeat of the mother drum.

Children
This time more children are present. Many have brought their own plate, made themselves or with the help of a parent. There’s a group of children that walk behind their own banner.

In this ‘silent war’ children are subjected to many inhumane measures. Fear is programmed on children by the government. The government plays young children against their parents.

The march
At 12.00 the march of the World Wide Demo Netherlands will start from the Westerpark to the center of Amsterdam and back. The atmosphere is all connection. The drummers lead the way, followed by the flag bearers and behind them everyone with their own message. Police are facilited the march. Former soldiers and veterans are there to de-escalate.

New media
There’s a lot of media attention. Live streams are popular, but videographers are also trying to find a place for unique images. Photographers walk back and forth. Interviews are conducted by various new media platforms.

Public interaction
The drumsbeats announce the coming of the march with more than 6000 participants. Along the route passers-by stop and watch the march of flags, signs and balloons of hearts. Residents look out their windows, wave from their balcony or record a movie of the many people who pass by below their house.

Shopping district
Shop staff stands at the door and watch the procession of people with yellow umbrellas and colorful flags. Everything reflects in the shop window. The terraces with guests watch and photograph the many demonstrators. “Join us,” it sounds through the megaphone.

Flowers
At the Leidsekade, the spontaneous march of 20 March 2021 is commemorated. This was ended by the mass arrest by the Amsterdam Police on Leidsekade. Today the word FREEDOM is placed on the quay. The flowers are thrown in the Leidsegracht or placed somewhere nearby.

Magic Bubbles
During the march and at the Westerpark, magical soap bubbles flow from loops of rope into the air. In the Westerpark children run after it to catch them.

Cry of the mothers
The song ‘cry of the mothers’ is sung during the march. As the closing piece on this beautiful manifestation, the mothers will sing once again the ‘Cry of the Mothers’ together. They are accompanied by the great mother drum and drummers.

Song
This is the cry of the mothers, the mothers who know.
That this corporate greed, has now got to go!!
This is the cry for your children, who’s futures are at stake.
Which side of history, will you participate?

 

Boodschap van de World Wide Organization

DE GROTE CASHOUT IS BEGONNEN!
Vanaf de dag van de World Wide Rally For Freedom,
zullen wij de mensen onze macht terugnemen,
door zoveel mogelijk contant geld op te nemen van onze bankrekeningen, en alleen contant betalen voor de volgende week!

• We zullen een bericht sturen naar centrale bankiers over de hele wereld dat we niet zullen toestaan dat het monetaire systeem onze autoritaire regeringen blijft financieren met staatsschuld!
• Banken hebben onvoldoende kasreserves om uw deposito’s te dekken.
• Deze daad van financieel protest kan worden gedaan door iedereen die de vrijheidsbeweging steunt, zonder de risico’s die gepaard gaan met deelname aan onze Freedom Rally-evenementen.
• Sluit je aan bij de Pushback tegen het fiat fractioneel reservebanksysteem dat aan deze regeringstirannie ten grondslag ligt.

SAMEN ZIJN WIJ VRIJ!

Bericht World Wide Rally Nederland
Er wordt speciale aandacht besteed aan de ‘Silent War’ die gaande is.
Onze kinderen zijn van ons. We zorgen en beschermen onze kinderen. De zorg van een moeder is de belangrijkste zorg en moet altijd worden gehoord en gerespecteerd. We drukken allemaal deze oudste wet van de mensheid uit als een steun en eerbetoon aan de moeders van deze tijd. Onze vrijheid zal tijdens de mars tot uiting komen, terwijl we vechten met humor, optimisme en vrijheid, ook al is de strijd bloedserieus.

Westerpark
Zaterdag 18 september is gezegend met mooi weer. Om 11.00 uur verzamelen de mensen zich op het Westergasterrein. Het veld vult zich snel met groepen mensen en spelende kinderen. Er is tijd om elkaar te begroeten, bij te praten en elkaar een knuffel te geven.

Wereld vlaggen
De vlaggenmasten staan ​​vooraan. Iedereen kan een vlag pakken om tijdens de mars te dragen. Zo is de hele wereld vertegenwoordigd in Nederland. Ook worden er bloemen uitgedeeld.

Nieuwe media
Er zijn door deelnemers tekstborden gemaakt om tijdens de mars vast te houden. Aan de ene kant van het veld liggen ​​de spandoeken op de grond vlakbij de kraam met allerlei leesvoer, zoals ‘de andere krant’, ‘Gezond Verstand’ en veel folders en stickers.

Moedertrom
Aan de rechterkant oefenen de drummers de maat van de mars. Een auto met open aanhanger met de moedertrommel rijdt voorop. De moedertrommel heeft een diameter van 1 meter en is de basistrommel. In de stoet slaan de drummers mee op de hartslag van de moedertrom.

Kinderen
Dit keer zijn er meer kinderen aanwezig. Velen hebben hun eigen bord meegebracht, zelf gemaakt of met hulp van een ouder. Er is een groep kinderen die achter hun eigen spandoek loopt.

In deze ‘stille oorlog’ worden kinderen onderworpen aan vele onmenselijke maatregelen. Angst is geprogrammeerd op kinderen door de overheid. De overheid speelt jonge kinderen tegen hun ouders uit.

Mars
Om 12.00 uur start de mars van de World Wide Demo Netherlands van het Westerpark naar het centrum van Amsterdam en terug. De sfeer is een en al verbinding. De drummers lopen voorop, gevolgd door de vlaggendragers en daarachter iedereen met hun eigen boodschap. De politie faciliteert de mars. Voormalige soldaten en veteranen zijn er om te de-escaleren.

Nieuwe media
Er is veel media-aandacht. Livestreams zijn populair, maar ook videografen proberen een plek te vinden voor unieke beelden. Fotografen lopen heen en weer. Interviews worden afgenomen door verschillende nieuwe mediaplatforms.

Publieke interactie
De drumbeats kondigen de komst van de mars aan met meer dan 6000 deelnemers. Langs de route stoppen voorbijgangers en kijken naar de mars met vlaggen, borden en ballonnen van harten. Bewoners kijken uit hun raam, zwaaien vanaf hun balkon of nemen een filmpje op van de vele mensen die onder hun huis voorbij komen.

Winkelcentrum
Winkelpersoneel staat voor de deur en kijken naar de stoet van mensen met gele paraplu’s en kleurrijke vlaggen. Alles weerspiegelt in de etalageruit. De terrassen met gasten kijken en fotograferen de vele demonstranten. “Doe mee”, klinkt het door de megafoon.

Bloemen
Aan de Leidsekade wordt de spontane mars van 20 maart 2021 herdacht. Deze werd beeindigd door de massa-arrestatie door de Amsterdamse politie op de Leidsekade. Vandaag staat het woord VRIJHEID op de kade. De bloemen worden in de Leidsegracht gegooid of ergens in de buurt neergelegdet.

Magische Bubbels
Tijdens de mars en bij het Westerpark stromen magische zeepbellen vanuit lussen touw de lucht in. In het Westerpark rennen kinderen er achteraan om ze te vangen.

Cry of the mothers
Tijdens de mars wordt het lied ‘Cry of the mothers’ gezongen. Als afsluiter van deze prachtige manifestatie zingen de moeders nogmaals gezamenlijk het lied ‘Cry of the Mothers’. Ze worden begeleid door de geweldige moederdrum en drummers.

Lied
This is the cry of the mothers, the mothers who know.
That this corporate greed, has now got to go!!
This is the cry for your children, who’s futures are at stake.
Which side of history, will you participate?

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s