Freedom for Netherlands


Nederlandse tekst onderin

Last week the QR code went into effect. There’re brave restaurant and cafe owners who welcome everyone. Brave owners who won’t be put under the strain of oppressive government rules.

Waku Waku
The vegan restaurant Waku Waku in Utrecht got help from like-minded people. When the police wanted to enter the restaurant, a human shield was made. More and more people came to give their support. It’s a spontaneous manifestation.

After 2 days of manifesting, the ME police army put an end to it with a heavy hand. There was no danger, there’s free right to manifest, but people and entrepreneurs must be deterred. There comes a point when police brutality is less bad than the collective prison we’re in worldwide. Thanks for all the courage manifested.

Together for Netherlands
On Sunday 3 October, more than 60 organizations will come together again to manifest for freedom, human dignity and equality.

Umbrella’s
It promises a day full of rain. From 11 a.m. people come to Dam Square. Wet ponchos move across an increasingly crowded square. Armed with an umbrella or sign with texts why they stand up. At 12:00 the Dam is full. Colorful umbrellas form a new roof above the Dam.

Connection
There is time for meeting and connection. Walking through the people crowd there’s a feeling of determination. Whole families are present and the dogs also walk along. Grandma of 85 years is always present to walk along. Several people of Moluccan descent draw attention to their strugle of independence. It is noticeable that many people have come for the first time.

Under the canopy of a terrace, the Ukes for Freedom prepare the instruments to play during the march. Wijnand protects his amplifier against the rain. Elsewhere the drummers gather. With so many people there’s enough sound space for music. The jeep at the front of the march also plays music.

the march
The march starts at 1:30 PM. Police and veterans keep the route clear. They’re followed by reporters from the established and new media. Behind the banner with the text ‘Together for the Netherlands’ are more than 30,000 demonstrators. The route partly goes through the Jordaan and along residential areas of Amsterdam West.

Harley Davidson
The Rozengracht is the most famous street in the Jordaan. Here’re motorcyclists waiting for the manifestors. With a loud engine roar they show their support in their own way. Some get on their motorbikes to film the entire march.

Police Violence
Although the police cann’t be seen everywhere, they are there, including the riot police and Romeo’s. This is again apparent at the end of the Rozengracht where people from Defend have been trapped by police vans and taken hostage. Their space is completely closed off by vans and two rows of police officers. A teenage boy is unlucky enough to get stuck too.

Defend
As always, the reason is unknown. But the police are after Defend, because they aren’t easily frightened. Everywhere in the Netherlands there are Defend groups and they carry local names and flags. Often they’re dressed in black and have their faces partly covered so as not to be recognized immediately. The police takes photo’s of everyone.

Defend protects the people against police brutality. Unlike the veterans. The veterans de-escalate. Defend defends itself. Now they are stuck and what are the 30,000 manifestors going to do? Is this a police test?

Defend sets off several smoke flares for all to see. A number of people are calling for Defend’s release. The veterans try to keep people walking. But more and more people are standing still. A defender breaks through the police line over the hood of a van. After that, the police hit it with batons. The bystanders get angry, scream and hit with umbrellas. The veterans have their hands full.

After fifteen minutes, Defend can rejoin the rest of the march. They do this their way. A number of red torches are lit in front of the Fire Station on the corner of Rozengracht. The sky turns red.

Public
The atmosphere among the people is good. The rain won’t stop them. Freedom in equality is more important. The Nassaukade fills the entire length with demonstrators walking towards the Haarlemmerplein. Near the Central Station the march is again in the picture. The general public walk on the footpath, watch from terraces, behind the windows or films from the balcony the large crowd of people and umbrellas.

The Dam
Back on Dam Square, the rain stops. The umbrellas can be closed and the light comes through. Without umbrellas, people see each other on Dam Square, it is time to meet, cuddle and chat. The signs speak for themselves. The large object of the gallows stands out. The media wants to know the meaning behind the gallow.

Speech
The drummers give a spontaneous concert. Organizers address the audience on the car. Mordechaï Krispijn of list 30 talks about the waku waku support and encourages everyone to stand up for their rights. Michel Reijinga of ‘Netherland in verzet’ is happy that he’s present. He was hit by officers on Friday and dragged from the car on the grounds of sedition. This turned out to be false and thanks to his lawyer the formal error was discovered.

Super flag
Further on at the Dam monument is the stand with newspapers, flyers and banners. The super Flag of the Netherlands, which is carried by many people during the march, is draped around the monument. This isn’t appreciated by the police, who remove the flag. The stand also has to go and the police come to lend a hand.

People keep talking and cuddling.
Doves make an honorary flight over the free spirit of the crowd.

 

Afgelopen week is de QR code ingegaan. Er zijn moedige restaurant en cafe eigenaren die iedereen welkom heten. Moedige eigenaren die zich niet voor het karretje van de onderdrukkende regels van de overheid laten spannen.

Waku Waku
Het veganistische restaurant Waku Waku in Utrecht kreeg hulp van gelijkgestemden. Toen de politie het restaurant binnen wilde werd er een menselijk schild gemaakt. Steeds meer mensen kwamen hun steun geven. Het is een spontane manifestatie.

Na 2 dagen manifesteren maakte het ME politieleger er met harde hand een einde aan. Er was geen gevaar, er is vrij recht van manifesteren, maar mensen en ondernemers moeten afgeschrikt worden.Er komt een punt dat het politiegeweld minder erg is dan de collectieve gevangenis waar we wereldwijd in zitten.
Dank voor alle moed, we gaan verder.

Samen voor Nederland
Zondag 3 oktober komen er weer meer dan 60 organisaties samen om te manifesteren voor de vrijheid, de menswaardigheid en gelijkwaardigheid.

Het belooft een dag vol met regen. Vanaf 11.00 uur komen er mensen naar de Dam. Natte poncho’s bewegen over een steeds drukker plein. Gewapend met een paraplu of bord met teksten waarom ze opstaan. Om 12.00 is de Dam vol. Bont gekleurde parapu’s vormen een nieuw dak boven de Dam.

Verbinding
Er is tijd voor ontmoeting en verbinding. Lopen door de mensen menigte spreekt de vastberadenheid. Er zijn hele families aanwezig en ook de hondjes mogen meelopen. Oma van 85 jaar loopt ook mee. Een groepje mensen van Molukse afkomst vraagt aandacht voor hun onafhankelijkheid. Het valt op dat er veel mensen voor het eerst zijn gekomen.

Onder de luifel van een terras bereiden de Ukes for Freedom zich voor om tijdens de mars te spelen. Wijnand heeft zijn versterker ingepakt als bescherming tegen de regen. Elders verzamelen de drummers zich. Met zoveel mensen is er genoeg geluidsruimte voor muziek. Ook de wagen die vooraan de mars rijdt laat muziek horen.

De mars
De mars begint om 13.30 uur. Politie en veteranen lopen voorop om de weg vrij te maken. Zij worden op de voet gevolgd door reporters van de gevestigde en nieuwe media. Achter de banner met de tekst ‘Samen voor Nederland’ lopen ruim 30.000 manifestanten. De route gaat voor een deel door de stad, de Jordaan in en langs woonwijken van Amsterdam West.

Harley Davidson
De Rozengracht is de bekendste straat van de Jordaan. Hier staan een aantal motorrijders de manifestanten op te wachten. Met luid motorgeronk laten zij op hun manier hun support zien. Een aantal gaat op de motor staan om de hele mars op beeld te zetten.

Politiegeweld
Hoewel de politie niet volop overal te zien is zijn ze er wel, ook de ME en Romeo’s. Dit blijkt weer aan het einde van de Rozengracht waar mensen van Defend door politie busjes zijn klemgezet en worden gegijzeld. Hun ruimte is geheel afgesloten door busjes en twee rijen agenten. Een tienerjongen heeft de pech om ook vast te zitten.

Defend
De reden is zoals altijd onbekend. Maar de politie heeft de pik op Defend, omdat ze zich niet zo gauw bang laten maken. Overal in Nederland zijn er Defend groepen en dragen plaatsgebonden namen en vlaggen. Vaak zijn ze gekleed in het zwart gekleed en hebben hun gezicht deels bedekt om niet gelijk herkend te worden. Immers maakt de politie overal beelden van.

Defend beschermt de manifestanten tegen politiegeweld. Anders dan de veteranen. De veteranen deescaleren. Defend verdedigt zich. Nu staat Defens vast en wat gaan de 30.000 manifestanten doen? Is dit een test van de politie?

Defend steekt meerdere rookfakkels af, zodat iedereen het kan zien. Een aantal mensen roept om de vrijlating van Defend. De veteranen proberen mensen door te laten lopen. Maar steeds meer mensen blijven staan. Een defendlid weer over de moterkap van een busje de politielinie te doorbreken. Hierna slaat de politie er met stokken op los. De omstanders worden boos, schreeuwen en slaan met paraplu’s. De veteranen hebben hun handen vol.

Na een kwartier kan Defend zich weer aansluiten bij de rest van de mars. Dit doen zij op hun manier. Voor de Brandweerkazerne op de hoek van de Rozengracht worden er nog een aantal rode fakkels afgestoken. De lucht kleurt rood.

Publiek
De sfeer onder de mensen is goed. De regen houdt hen niet tegen. De vrijheid in gelijkheid is belangrijker. De Nassaukade vult zicht geheel in de lengte met manifestanten die richting het Haarlemmerplein lopen. Daar wordt de mars via het stille Haarlemmerhout naar richting Centraal Station geleid. Bij het Centraal Station zijn we weer in beeld bij het grote publiek, die op het voetpad loopt, vanaf een terras kijkt, achter de ramen of van af het balkon de grote menigte mensen en paraplu’s filmt.

De Dam
Terug op de Dam stopt de regen. De paraplu’s kunnen dicht en het licht komt door. Zonder paraplu’s zien mensen elkaar op de Dam, het is tijd voor ontmoeten, knuffelen en napraten. De borden spreken voor zich. Het grote object van de galg valt op. De media wil weten voor wie deze is bedoeld.

Toespraak
De drummers geven een spontaan concert. Op de wagen spreken organisators het publiek toe. Mordechaï Krispijn van lijst 30 spreekt over de toestant waku waku en moedigt aan om voor je rechten op te staan. Michel Reijinga van Nederland in Verzet is blij dat hij er is. Hij is vrijdag door agenten klem gereden en uit de auto gesleept op grond van opruiing. Dit bleek vals en dankzij zijn advocaat is de vormfout ontdekt.

Super vlag
Verderop bij het monument van de Dam staat de stand met krantjes en banners. De super lange vlag van Nederland die tijdens de mars door vele mensen is gedragen is rondom het monument gedrapeerd. Dit wordt niet door de politie gewaardeerd, die de vlag verwijderd. Ook het standje moet opruimen en de politie komt een handje helpen.

Mensen blijven gezellig praten en knuffelen.
Duiven maken een ere vlucht over de vrije geest van de mensen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s