Walk of Freedom Utrecht


Nederlandse tekst onderin

On Sunday 17 October, the organization Nederland in Verzet will be in Utrecht. It’s a pleasant autumn day and everyone gathers at the Jaarbeurs, near the Central Station.

Participants
Participants are coming to the square from all sides. The banners lie ready. There’s plenty of time to greet, hug and meet each other. Mister Death walks around on stilts. His colleague hare hold the jab in his hands. A beautiful young lady walks by barefoot. What a free spirit.

Divide and conquer
Grandma’s are participate, families and people in wheelchair. The participants are very different in age and background but connect in freedom, love and human dignity.

Pro or con
The manifestation is often described in the media as a demonstration against the corona measures. This is misleading. The unfundamental destructive measures make it painfully clear that freedom have been stolen and discrimination is being introduced by the government. The manifestation is FOR freedom and equality, FOR quality of life and FOR the well-being of mother earth.

Speech
There’re more than 750 demonstrators present. The organizer Michel Rijinga stands on the trailer to give a speech. He introduces Camilla who reads a very sharp speech. It becomes painfully clear how far society is already a divisive society where phychopaths push the measures to a climax towards a totalitarian technocracy.

After the speech, everyone walks towards the center at 13.45. The veterans walk along and there’s a lot of police who walk and cycle. Further in the streets the vans with romeos drive along. The mounted police also standby.

Waku Waku
Two weeks ago there was a lot to do in Utrecht, at the restaurant Waku Waku. The owners refused to check their guests for the QR code. Everyone is welcome.

The QR code is medical discrimination. You will receive this Code if you have had a shot with gene therapy. Unfortunately, it does not provide complete protection.

The vegetarian restaurant Waku Waku has been forcibly closed by the mayor. The march passes it twice. Before the restaurant, people lay down flowers and candles in solidarity and respect for the owners. From the window above the restaurant, residents watch the crowd below. An orange smoke bomb goes off. The veterans stand in line as a tribute.

Route
The route goes through the shopping center of Utrecht. A festival is going on at the Janskerkhof. Outside, security are waiting for the guests to scan their code. The police soon stands beside the security in to shield the entrance from the demonstrators.

Many streets are filled with shops. Up there, residents look curiously out the window. There’s also plenty of filming from the balcony. At the Neude there’s stop. The banner carriers turn the text towards the shoppers. Several police vans drive at the back of the route.

Waku Waku
On the way back smoke can be seen from afar near the restaurant. Many people want a photo with the restaurant Waku Waku on it. Mister Death on stilts is also there. The media eagerly takes pictures of that moment. The veterans are lined up again. This place breaths out determination.

At the end of the tour everyone is back at Jaarbeursplein. Participants fan out again. Some stay to talk. It’s a beautiful manifestation. Michel Rijinga thanks everyone for coming.

The turnout is less than a thousand participants. Still, the impact is impressive, because many shoppers have seen the march. Flyers have been handed out and participants have spoken to bystanders. That’s a big range.

Residential revolt in Rotterdam

At the same time and the same day 17 octoberthere is a large demonstration of more than 10,000 people in Rotterdam. They protest against the government’s housing policy. Many people cann’t find a house at an affordable price.

Things got out of hand on the bridge. The Romeos divided the great multitude. How is a large crowd reacting to the disproportionate violence and hostage taking of peaceful demonstrators?

One thing is certain criticism of the government is increasingly confronted with unnecessary violence, provoked by the romeos, ME and AE. This also happens at board level by infiltrating a well-run organization and playing people on the board off against each other.

It’s important to remain critical, also on criticism and to remain true to yourself.

 

Zondag 17 oktober is de organisatie Nederland in Verzet in Utrecht. Het is een aangename herfstdag en iedereen verzameld zich bij de Jaarbeurs, vlakbij het Centraal Station.

Betogers
Betogers komen van alle kanten naar het plein. De banners liggen klaar. Er is genoeg tijd om elkaar te groeten, knuffelen en ontmoeten. Michel is er met zijn groep die de mensen assisteren tijdens de mars. De dood loopt op stelten rond met zijn collega haas met de prikspuit. Er loopt een prachtige jonge dame langs op blote voeten. Wat een vrije geest. Mooi om te zien.

Verdeel en heers
Oma is er, gezinnen, mensen in een scootmobiel of rolstoel. De deelnemers zijn heel verschillend in leeftijd en achtergrond maar de gemeenschappelijke doelen verbinden, Vrijheid, liefde en menswaardigheid.

Voor of tegen
Heel vaak wordt de manifestatie in de media omschreven als een betoging tegen de coronamaatregelen. Dit is misleidend. Door de ongrondrechtelijke destructieve maatregelen wordt pijnlijk duidelijk dat je vrijheden zijn gestolen en discriminatie door de overheid wordt ingevoerd. Betogen is vooral voor de vrijheid en voor gelijkwaardigheid, voor kwaliteit van leven en voor het welzijn van moeder aarde.

Speech
Er zijn ruim 500 betogers als de organisator Michel Rijinga op de aanhanger staat om een toespraak te houden. Hij introduceert Camilla die een snoei scherp betoog voorleest. Daar wordt nog een pijnlijk duidelijk hoever de samenleving al een verdeelleving is waar phychopaten de maatregelen naar een climax duwen van een totalitaire technocratie.

Na de speech gaat iedereen om 13.45 lopen richting het centrum. De veteranen lopen mee en er is veel politie die meeloopt en fietst. Verderop in de straten rijden de busjes met romeo’s mee. Ook de bereden politie staat paraat. Paraat voor wat?

Waku Waku
Twee weken geleden was er veel te doen in Utrecht, bij het restaurant Waku Waku. De eigenaren weigerden hun gasten te controleren op de QR code. Iedereen is welkom.

De QR code is medische discriminatie. Deze Code krijg je als je een prik met gen-therapie hebt gehad. Helaas biedt het geen volledige bescherming.

Het vegetarische restaurant Waku Waku is door de burgemeester met geweld gesloten De mars gaat er twee keer langs. Op de heenweg leggen mensen bloemen en kaarsen neer uit solidariteit en respect voor de moed die de eigenaren hebben om zich uit te spreken. Vanuit het raam boven het restaurant kijken de bewoners naar de menigte onder hen. Er gaat een oranje rookbom af. De veteranen staan in linie als eerbetoon.

Festival
De route gaat door het winkelscentrum van Utrecht. Bij het Janskerkhof is een festival gaande. Buiten wachten controleurs de gasten op om hun code te scannen. Al gauw gaat er politie bij staan om de entree af te schermen van de betogers.

Veel straten zijn gevuld met winkels. Daarboven kijken bewoners nieuwsgierig uit het raam. Er wordt ook volop vanaf het balkon gefilmd. Bij de Neude is er een banner stop. De bannerdragers draaien de tekst naar het winkelend publiek toe. Achteraan de route rijden meerdere busjes van de politie.

Waku Waku
Op de terugweg is er van verre rook te zien bij het restaurant. Veel mensen willen een foto met het restaurant Waku Waku erop. De dood op stelten staat er ook. De media neemt gretig foto’s van dat moment. De veteranen staan weer in linie opgesteld. Deze plek ademt vastberadenheid uit.

Aan het einde van de tour is iedereen terug op het Jaarbeursplein. Deelnemers waaieren weer uit. Een aantal blijven om na te praten. Het is een mooie manifestatie. Michel bedankt iedereen voor hun komst.

De opkomst ligt onder de duizend deelnemers. Toch is de impact indrukwekkend, want veel winkelende mensen hebben de mars gezien. Er zijn flyers uitgedeeld en er is gepraat met omstanders. Dat is een groot bereik.

Woonopstand in Rotterdam

In Rotterdam is er op hetzelfde moment een grote demonstratie van ruim 10.000 mensen. Zij protesteren tegen het woonbeleid van de overheid, die ervoor zorgt dat veel mensen niet aan een betaalbare woning kunnen komen of wonen.

Hier is het goed uit de hand gelopen. De romeo’s hebben de grote menigte verdeeld.
Hoe reageert een grote menigte op het buitenproportioneel geweld en gijzelen van vredige betogers?

Een ding is zeker kritiek op de overheid wordt steeds vaker met onnodig geweld geconfronteerd,
uitgelokt door de romeo’s, ME en AE. Uiteraard gebeurd dit ook op bestuursniveau door goedlopende organisatie te infiltreren en mensen tegen elkaar uit te spelen.

Het belangrijk om kritisch te blijven ook op kritiek en trouw te blijven aan jezelf.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s