Freedom The Hague


Nederlandse tekst onderin

The first Sunday of the month the big manifestation ‘Together for the Netherlands’ organised by more oranisation takes place. Speak up for fundamental rights and freedom. Sunday 7 November the manifesstation will be in the governmental town The Hague.

Policeviolence
On October 31 and November 2, The Hague is the city where the police showed their brutal side by hitting nonviolent demonstrators. This resulted in injuries.

Halloween
On October 31, The Hague has changed. There is blood in several places. After all, the government has blood on its hands. At this manifestation, people were chased by an army of police. Movies have been made from residental homes. It can be seen that someone lying on the floor is mistreated by three riot police with sticks. These movies have gone viral.

Press conference
The press conference is on 2 November in the evening. The content of the measures has already been leaked. People come to The Hague with pots and pans to make a lot of noise during the press conference. The police army with water cannon is present. Several charges were carried out by the ME, wich led to people being injured.

‘Together for the Netherlands’
Sunday 7 November is beautiful with dry autumn weather with plenty of sun. Well before noon, the Malieveld fills up with thousands of people. Families, friends, farmers, people in wheelchairs, dog owners, health care professionals, veterans, critical thinkers, political minded, Defend groups, everything comes together for freedom.

Inhuman
There’s still tension from the violence some days earlier. The demonstration is being facillitated. More then 100 ME and officers are visible present. They walk, bike or ride horse or vans. There’re also plenty romeo’s (undercover agents) among the people.
Further in the streets are more ME present. The police facilitate, but it’s pure intimidation. Most ME are unrecognizable, no human facial expression. A few policemen in street uniform are recognizable as human beings.

Farmers
The tractors of the farmers are clearly visible on the Malieveld. Not many, but so welcome. Farmers’ land is now systematically taken away by the government. The many conditions that are now imposed on citizens have been going on for years among farmers.

Politics
A number of political parties are present. Bas Filipini of the VSN is walking around. Willem Engel of list 30 is there. Forum for Democracy is largly represented. There’re still people who think that left and right exists. Unfortunately, out-of-state laws are being passed by caretaker ministers, steeped in corruption, to bolster their own position. In the end all plans come from the WHO and WEF.

Change comes from the people
and it will only work if people work together

‘The Netherlands in resistance’
Michel Rijinga of the Netherlands in Resistance gives a short speech from the pick-up truck. He’s happy with the turnout of 40.000 peoples, who’ve come from all over the Netherlands. Many are making their opinion heard for the first time today. The march starts after the music act. Everyone walks to the corner of the Provincial Building where the march will start.

Signs, banners and buttons
A lot of people have done their best to put their message on a board. A great diversity can be seen. This also indicates how far the destructive policies in many forms affect people. Gaslighting, cognitive dissonance, divide and rule, belittling, guilt, oppression, police brutality, these are strategies to pull people out of their power. For many people, the QR code, the experimental jab and the abuse of the children is a reason to stand up and speak up.

A striking sign is with the text
‘Police, stand up for the people’

Bikers and the dragon
On the corner at Koningskade, the demonstrators are surprised with the roar of bikes. All entrances to the city center are closed by ME lines. People walk through the autumn leaves on the ground at the Hofvijver. On the corner is the scooter, which has been transformed into a dragon. On this sits a rough knight, who listens to hard rock. The dragon draws full attention to the draconian measures, which are completely illogical.

The monument of Plein 1813 is full of people. From the monument, the full streets are impressive to see. Sometimes there’s a soundwave from front to back through the crowd. There’s also fireworks, which is loud and frightning for young children, elderly and dogs. Smoke bombs in colors are set off in various places.

At the end of Java Street, a group of Defend tries to take a different route and are immediately surrounded by the police. The frontrunners of the march respond by shouting “let them free”. Moments later, Defend members rejoin the march.

After two hours, the first people will return to the Malieveld. The wind has increased and it is quickly getting colder. This time, Forum for Democracy takes the stage. People have the opportunity to meet each other. Many people also go home.

World Wide Demo
The press is against a wall to feel the wind as little as possible. Children skateboard on the skateboard rink. There’re plenty of police buses on the path next to the Pancake House. The farmers are there with their three tractors. Hopefully farmers and other groups will unite and participate in the World Wide Demo on November 20th.

Inner peace
Stand up, speak out and work together with united forces.
Everyone is challenged to maintain inner peace.
Respect, equality and love help with this.
Practice and cultivate these states of being dayly.

video by Patriot Freedom Dutch TV
photo by Johan Meijboom

De eerste zondag van de maand vindt de grote manifestatie ‘Samen voor Nederland’ plaats, georganiseerd door meerdere organisaties. Zij staan voor fundamentele rechten en vrijheid. Zondag 7 november is de manifestatie in de regeringsstad Den Haag.

Politiegeweld
Op 31 oktober en 2 november is Den Haag de stad waar de politie zich van hun gewelddadige kant laten zien door vredige demonstranten te slaan met hun wapenstok. Dit resulteerde in blessures.

Halloween
Op 31 oktober is er Den Haag op verschillende plaatsen bloed te zien. De overheid heeft bloed aan de handen. Bij deze manifestatie zijn mensen achtervolgd door een leger van politie. Er zijn films gemaakt vanuit woonhuizen. Te zien is dat iemand die op de grond ligt door drie ME’ers met stokken wordt mishandeld. Deze films zijn viraal gegaan.

Persconferentie
De persconferentie is op 2 november ‘s avonds. De inhoud van de maatregelen is al uitgelekt. Mensen komen met potten en pannen naar Den Haag om veel lawaai te maken tijdens de persconferentie. Het politieleger met waterkanon is aanwezig. Door de ME zijn meerdere charges uitgevoerd. Hierdoor zijn  mensen gewond geraakt en door honden zijn gebeten.

“Samen voor Nederland”
Zondag 7 november is prachtig droog herfstweer met volop zon. Ruim voor de middag stroomt het Malieveld vol met duizenden mensen. Families, vrienden, boeren, mensen in een rolstoel, hondenbezitters, zorgverleners, veteranen, kritische denkers, politiek ingestelde mensen, Defendgroepen, veteranen, alles komt samen voor vrijheid.

Onmenselijk
Er is nog steeds spanning van het geweld van enkele dagen eerder. De manifestatie wordt gefaciliteerd. Meer dan 100 ME en agenten zijn zichtbaar aanwezig. Ze lopen, fietsen of rijden paard of busjes. Ook zijn er tientallen romeo’s onder de mensen.
Verderop is meer ME aanwezig. De politie faciliteert, maar het is pure intimidatie. De meeste ME zijn onherkenbaar, geen menselijke gezichtsuitdrukking. Enkele politieagenten in straatuniform zijn als mens herkenbaar.

Boeren
Op het Malieveld zijn de tractoren van de boeren duidelijk zichtbaar. Het land van boeren wordt nu stelselmatig afgenomen door de overheid. De vele voorwaarden die nu aan burgers worden gesteld, spelen al jaren onder boeren.

Politiek
Er zijn een aantal politieke partijen aanwezig. Bas Filipini van de VSN loopt rond. Willem Engel van lijst 30 is erbij. Forum voor Democratie is ruim vertegenwoordigd. Er zijn nog steeds mensen die denken dat links en rechts bestaat. Helaas worden wetten van de demissionaire ministers klakkeloos aangenomen. Deze demissionaire minister zijn corrupt en versterken met de schadelijke wettern hun eigen positie. Uiteindelijk komen alle plannen van de WHO en WEF.

Verandering komt van de mensen,
mensen die samenwerken

‘Nederland in verzet’
Michel Rijinga van ‘Nederland in Verzet’ houdt een toespraak vanuit de pick-up truck. Hij is blij met de opkomst van ruim 40.000 mensen, die uit heel Nederland komen. Voor velen is het vandaag de eerste keer om te manifesteren. Na een muzikale act volgt de start van de mars, die begint bij het Provinciegebouw.

Borden, banners en buttons
Veel mensen hebben hun eigen boodschap op een bord gezet. Er is een grote diversiteit te zien. Dit geeft ook aan in hoeverre het destructieve beleid in vele vormen mensen raakt. Gaslighting, cognitieve dissonantie, verdeel en heers, kleineren, schuldgevoelens, onderdrukking, politiegeweld, het zijn strategieën om mensen uit hun kracht te halen. Voor veel mensen is de QR-code, de experimentele prik en het misbruik van de kinderen een reden om op te staan ​​en te spreken.

Een opvallend bord is met de tekst
“Politie, kom op voor het volk”

Motors en de draak
Op de hoek bij de Koningskade worden de demonstranten verrast met het geronk van motoren. Alle ingangen naar het stadscentrum zijn afgesloten door een ME linies. Mensen lopen door de  herfstbladeren op de grond bij de Hofvijver. Op de hoek staat de scootmobiel, die is omgetoverd tot een draak. Hierop zit een ruige ridder, die naar hardrock luistert. De draak trekt volop aandacht naar de draconische maatregelen, die volkomen onlogisch zijn.

Het monument van Plein 1813 staat vol met mensen. Vanaf het monument zijn de volle straten indrukwekkend om te zien. Soms gaat er een geluidsgolf van voor naar achter door de menigte. Er is ook vuurwerk, dat luid en angstaanjagend is voor jonge kinderen, ouderen en honden. Op diverse plekken worden rookbommen in kleuren afgestoken.

Aan het einde van de Javastraat probeert een groepje van Defend een andere route te nemen en wordt direct omsingeld door de politie. De koplopers van de mars reageren door te roepen “Laat ze vrij”. Even later voegen de Defendleden zich weer bij de mars.

Na twee uur keren de eerste mensen terug op het Malieveld. De wind is toegenomen en het wordt snel kouder. Deze keer betreedt Forum voor Democratie het podium om de mensen toe te spreken. Mensen ontmoeten elkaar, maar veel mensen gaan ook naar huis.

Wereld Wijde Demo
De pers staat tegen een muur om de wind zo min mogelijk te voelen. Kinderen skateboarden op de skatebaan. Er zijn genoeg politiebussen op het pad naast het Pannenkoekenhuis. De boeren zijn er met hun drie tractoren. Hopelijk verenigen boeren en andere groepen zich en nemen ze deel aan de World Wide Demo op 20 november.


Innerlijke rust

Sta op, spreek je uit en werk samen met verenigde krachten.
Iedereen wordt uitgedaagd om de innerlijke vrede te bewaren.
Respect, gelijkwaardigheid en liefde helpen hierbij.
Oefen en cultiveer deze staten van zijn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s