Freedom children


Nederlandse tekst onderin


On Sunday, April 16, theater Lantaren Venster is organizing a reading afternoon especially for children titled drag & kids.

This causes a stir among concerned parents, groups against pedophilia, but also gay association ‘the pink lion’.

What is the purpose of drag queens showing their expression to young children? This extravagant expression comes from the night scene in the gay community.

The performance cannot be separated from current government policies in schools and the damage done to children by forced out of home placements in the allowance affair. Measures are being taken from the government to impose “inclusivity. Books and words are suddenly ‘not done’ after years. Addressing children as boys and girls is no longer okay, it would be ‘not inclusive’.

Schools
Recently, there was a campaign titled “Week of Spring Tickles” from March 20 to 24. In it, young children as young as 6 and 7 are told about sexuality and sex acts. There are many concerned parents in response to the intimate way young children are told about.

Gender
In gender identity, there must be room for who children are or think they are. But a young child is developing in very different areas. Conscious sexuality comes around the corner in the pre-puberty stage.

Safety, being in nature and self-love are important foundations for children to be powerful in life. It is important that they can have their own life experiences when they are ready, rather than having this forced upon them by the environment?

Benefits affair
The benefits affair is a scandal caused by government corruption in which at least 10,000 families have been falsely accused of fraud with destructive consequences. As a result, more than 2,000 children have now been forced out of their homes by the courts.

The government has acknowledged this and says it will compensate the families financially. But after 2 years, this has not happened. People have committed suicide, it has led to divorce, homelessness and many other serious traumas, which cannot be compensated financially. And the children, they are still not allowed to return to their parents after years. Some have not seen their parents for years.

With the lies and these events in mind, the intentions of the government come into question. So can expressing extravagant transsexuality to young children still be called a harmless dress-up act?

Inclusivity
The term inclusiveness implies that everyone belongs, that there is no exclusion, but the opposite is happening in the increase of polarization within Dutch society. Groups that ask critical questions are dismissed as far right, conspiracy thinkers, wappies, anti semitic, facist, Nazis and more.

Main stream media
Main stream media plays a major role in negatively framing groups of people. Assumptions are made and judgments are made, without taking any critical question seriously. And this is how public opinion is influenced.

Social Media
Various platforms report that “Nazi groups” are coming to protest at the read-alouds. Newspapers also report that the protests are coming “from the extreme right. Even the gay group the pink lion is called extremely right-wing in advance.

Lantaren Venster
Back to the April 16 manifesatation for the theater. The reading afternoon has been moved to the morning. It is already over when outside the proponents and opponents face each other. Little is left of the word inclusiveness. The supporters and opponents have been placed behind fences and the police stand in the middle.

Both groups shout slogans and have signs about their point on the issue.

Because of the stigmatization of the opponents, groups like antifa and the socialists stand up as reinforcements to queer people. Little remains of the slogan “love over hate” when behind it words like Nazi and fascist are also shouted.

At the pink Lion stand people from the yellow vests. On the other side, behind the fences are the Flemish organization Voorpost.

When a critical transgender woman wants to tell her story, she is attacked by the crowd of drag queens. The police break them up.

As long as everyone stays in their box, the police have oversight. This creates a standoff where the groups face each other for an hour and a half. There is a chilly wind. Between the police walk vloggers and news channels like SBS6.

Rosie is interviewed several times. Rosie is transgender herself, but made the decision to “go from male to female” later in life. Her particular concern is the young age of children. Body transformation is an intense procedure. Upon regret, your body is already mutilated.

Children
There are other independent critical thinkers present, standing up for human rights. Most are not against drag queens or any other orientation. This is about the rights of children. About what is right for them. The children affected by government policies or inclusivity policies.

By 3:30 p.m. things get out of hand when an antifa wants to fist with a critical thinker. Police intervene, followed by the ME. The critical people are driven out of the area by a line.

Media
Many mainstream newspapers continue to call the critical people far-right in their coverage. There is no room for hearing both sides of the argument since politicians are presenting one crisis after another with fear propaganda attached.

Fear takes people out of their power. It is powerful people with compassion who are needed to live in peace and harmony with mother earth again.

Zondag 16 april organiseert theater Lantaren Venster een voorleesmiddag speciaal voor kinderen met de titel drag & kids.

Dit zorgt voor ophef onder bezorgde ouders, groeperingen tegen pedofilie, maar ook homovereniging ‘de Roze Leeuw’.

Wat is het doel van dragqueens om hun uiting te laten zien bij jonge kinderen? Deze extravagante uiting komt uit de nachtscène in de homogemeenschap.

De voorstelling kan niet los gezien worden van het huidige overheidsbeleid op scholen en de beschadiging van kinderen door gedwongen uit huis plaatsingen in de toeslagen affaire. Vanuit de overheid worden maatregelen genomen om de ‘inclusiviteit’ op te dringen. Boeken en woorden zijn na jaren ineens ‘not done’. Kinderen aanspreken met jongens en meisjes is niet meer oké, het zou ‘niet inclusief’ zijn.

Scholen
Onlangs was er een campagne met de titel ‘Week van de Lentekriebels” van 20 tot en met 24 maart. Hierin worden jonge kinderen vanaf 6 en 7 jaar vertelt over sexualiteit en sexuele handelingen. Er zijn veel bezorgde ouders naar aanleiding van de intieme wijze waarop de jonge kinderen worden voorgelicht.

Gender
Bij de gender identiteit moet er ruimte zijn voor wie kinderen zijn of  denken te zijn. Maar een jong kind is op hele andere vlakken in ontwikkeling. Bewuste sexualiteit komt in de pre-puber fase om de hoek kijken.

Veiligheid, in de natuur zijn en zelfliefde vormen een belangrijke basis voor kinderen om krachtig in het leven te staan. Het is belangrijk dat zij zelf hun levenservaringen kunnen opdoen op het moment dat ze daar klaar voor zijn, in plaats van dat ze dit wordt opgedrongen door de omgeving?

Toeslagen affaire
De toeslagen affaire is een corruptie schandaal van de overheid, waarbij zeker 10.000 gezinnen onterecht beschuldigd zijn van fraude met destructieve gevolgen. Als gevolg hiervan zijn er inmiddels meer dan 2000 door de rechter gedwongen uithuisplaatsing van kinderen.

De overheid heeft dit erkend en zegt de gezinnen financieel te gaan compenseren. Maar na ruim twee jaar is dit niet gebeurd. Mensen hebben zelfmoord gepleegd, het heeft geleid tot echtscheidingen, dakloosheid en vele andere ernstige trauma’s, die niet financieel te compenseren zijn. En de kinderen, die mogen na jaren nog steeds niet terug naar hun ouders. Sommigen hebben hun ouders jaren niet gezien.

Met deze gebeurtenissen in gedachten en de politieke leugens, zijn er vele vraagtekens bij de bedoelingen van de overheid. Is het uiting geven van extravagante transsexualiteit aan jonge kinderen dan nog een onschuldig verkleedpartijtje te noemen?

Inclusiviteit
De term  inclusiviteit houdt in dat iedereen erbij hoort, dat er geen uitsluiting is, maar  het tegenover gestelde gebeurt in de toename van polarisatie binnen de Nederlandse samenleving. Groepen die kritische vragen stellen worden weg gezet als extreem rechts, complotdenkers, wappies, anti semitisch, nazi’s, facistisch en meer.

Main stream media
Main stream media spelen een grote rol in het negatief framen, blamen en shamen van groepen mensen. Er worden veronderstellingen gemaakt en oordelen geveld, zonder enige kritische vraag serieus te nemen. En zo wordt de publieke opinie beïnvloed.

Sociale media
Verschillende platforms melden dat er “nazi-groepen” komen protesteren bij de voorlezingen. Kranten melden ook dat de protesten “van extreem rechts” komen. Zelfs de homogroep de Roze Leeuw wordt bij voorbaat extreem rechts genoemd.

Lantaren Venster
Terug naar de manifesatatie van 16 april voor het theater. De leesmiddag is verplaatst naar de ochtend. Het is al voorbij als buiten de voor- en tegenstanders tegenover elkaar staan. Van het woord inclusiviteit is weinig meer over. De voor- en tegenstanders zijn achter hekken geplaatst en de politie staat in het midden. Beide groepen roepen leuzen en hebben borden over hun standpunt in de kwestie.

Door de stigmatisering van de tegenstanders staan groepen als antifa en de socialisten op als versterking van de queer people. Van de slogan “love over hate” blijft weinig over als daarachter ook woorden als nazi en fascist worden geroepen.

Bij de Roze Leeuw staan mensen van de Gele Hesjes. Aan de andere kant staan achter de hekken de Vlaamse organisatie Voorpost.

Als een kritische transgender vrouw haar verhaal wil doen, wordt ze aangevallen door de mensen van de dragqueens. De politie breekt hen op.

Zolang iedereen in zijn hokje blijft, heeft de politie overzicht. Zo ontstaat een impasse waarbij de groepen anderhalf uur lang tegenover elkaar staan. Er staat een kille wind. Tussen de politie lopen vloggers en nieuwszenders als SBS6.

Rosie wordt meerdere malen geïnterviewd. Rosie is zelf transgender, maar nam op latere leeftijd de beslissing om “van mannelijk naar vrouwelijk te gaan”. Het gaat haar vooral om de jonge leeftijd van kinderen. Lichaamstransformatie is een intense procedure. Bij spijt is je lichaam al verminkt.

Kinderwelzijn
Er zijn andere onafhankelijke kritische denkers aanwezig, die opkomen voor mensenrechten. De meesten zijn niet tegen drag queens of een andere geaardheid. Het gaat om de rechten van kinderen. Over wat goed voor hen is. De kinderen die getroffen worden door het beleid van de overheid voor inclusiviteit

Tegen 15.30 uur loopt het uit de hand als een antifa op de vuist wil gaan met een kritische denker. De politie grijpt in, gevolgd door de ME. De kritische mensen worden door een linie uit het gebied gedreven.

Media
Veel reguliere kranten blijven in hun berichtgeving de kritische mensen extreem-rechts noemen. Er wordt niets gezegd over de vredige wijze van manifesteren. Er is geen ruimte voor hoor en wederhoor omdat politici de ene crisis na de andere presenteren met angstpropaganda erbij.

Angst haalt mensen uit hun kracht. Het zijn krachtige mensen met compassie die nodig zijn om weer in vrede en harmonie met moeder aarde te leven.

 

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s