People for Freedom


Nederlandse tekst onder

The emergency law will be discussed on Friday. It’s all about this! Citizens’ freedom is being taken away all over the world.

All reasons for this emergency law are disproportionate to taking away our fundamental rights. With this strangulation law, a minister can discreetly make a new law. In history books this is called a dictatorship.

Mainstream media reports how rebellious people are for freedom. Rebel with words, songs and banners. The media is talking about groups. But the people for freedom are different and independent. There are no comments or questions about the enormous number of police officers, such as.
Why are the more than 200 officers armed with clubs, pistols, pepper spray, dogs, horses, bicycles, drones and vans?
Are the people of freedom represented by decent people, hippies, football fans and religious people, among others, very dangerous?
If the mainstream media frames the news, it’s up to us humans for the freedom to create and share live footage and reports.

Friday can be seen how police oppression works. First of all, the police demand ID and intimidate people on their way to a demonstration. Sometimes I talk to them and even if they aren nice, in the end orders are orders. They also abuse of power. 

Everyone is driven to the field. A few hundred peace-loving people stand up for freedom. Everyone express their concern about this law. People sing songs, walk around the field and towards the government. Then we are forcibly driven back to the field. For more than an hour and a half we were held hostage by four rows of police and vans. As intimidating as the police are, people sit peacefully on the ground. Even when romeos intermittently arrest four people.

The dogs bark threateningly and horses regularly change places. Songs are sung, there is frustration, but also humor. Sometimes a cop smiles, hold on, it shows your humanity.

We people for freedom stand up for the civil rights of everyone, including those of your police!

 

Mensen voor vrijheid

Vrijdag wordt de spoedwet besproken. Hier draait het allemaal om! Over de hele wereld wordt de vrijheid van de burger weggenomen.

Alle redenen voor deze noodwet staan niet in verhouding tot het wegnemen van onze fundamentele rechten. Met deze wurgwet kan een minister per discreet een nieuwe wet maken. In geschiedenisboeken wordt dit een dictatuur genoemd.

De reguliere media melden hoe rebels mensen zijn voor vrijheid. Rebelleren met woorden, liedjes en spandoeken. De media heeft het over groepen. Maar de mensen voor vrijheid zijn verschillend en onafhankelijk. Over het enorme aantal politieagenten wordt geen commentaar gegeven, noch worden er vragen gesteld, zoals.
Waarom zijn de meer dan 200 agenten gewapend met knuppels, pistolen, pepperspray, honden, paarden, fietsen, drones en busjes?
Zijn de mensen die  worden vertegenwoordigd door onder andere mensen met humor, fatsoenlijke mensen, hippies, voetbalfans en religieuze mensen, heel gevaarlijk?
Als de reguliere media het nieuws framed, dan is het aan ons mensen voor vrijheid om livebeelden en rapportages te maken en te delen.

Vrijdag is te zien hoe politieonderdrukking werkt. Allereerst eist de politie een identiteitsbewijs en intimideert ze mensen die op weg zijn naar een demonstratie. Soms praat ik met een aardige agent, maar uiteindelijk zijn orders orders. Ze misbruiken net zo goed hun macht.

Iedereen wordt naar het veld gedreven. Een paar honderd vredelievende mensen komen op voor vrijheid. Iedereen spreekt zijn bezorgdheid uit over deze wet. Mensen zingen liedjes, lopen het veld rond en richting de het regeringsgebouw. Dan worden we met geweld teruggedreven naar het veld. Meer dan anderhalf uur zijn we gegijzeld door vier rijen politie en busjes. Hoe intimiderend de politie ook is, mensen zitten vredig op de grond. Zelfs als romeo’s met tussenpozen vier mensen arresteren.

De honden blaffen dreigend en paarden wisselen regelmatig van plaats. Er worden liedjes gezongen, er is frustratie, maar ook humor. Dan glimlacht een agent, hou vast, het toont je menselijkheid.

Wij mensen voor vrijheid komen op voor de burgerrechten van iedereen, ook die van uw politie!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s