Freedom


Nederlandse tekst onderin

This week, the curfew was imposed by a government that has fallen. The clock starts at 9 p.m. on January 22. There are some exceptions, such as dog owners and food deliverers.

Reminder world war II

At 10 p.m. people are standing on the square in front of the market hall in Rotterdam. This measure goes directly back to the Second World War, where curfew was last imposed in the Netherlands. Rotterdam was the largest port in the world during the Second World War. Reason for the Germans to bomb the heart of the city, so that the Netherlands surrendered. This curfew is highly controversial, as are many other disproportionate and illegal measures in the Netherlands.

More and more people see that their freedom is being limited.
More and more people are asking critical questions that remain unanswered.
More people see and experience the damage.
More people are taking to the streets.

People in the square are emotional, meet, connect and reinforce each other. People are voicing their displeasure about the curfew, but also about how last Sunday’s demonstration with over 7,000 people was peaceful and special until it was violently crushed. Most people choose peace, love and light.

A friendly police officer walks through the crowd handing out the new rules. He does not read them out loud because the message is too long. More people, journalists and police vans with officers are coming. Someone with a megaphone explains why the people are there. There are announcements to drink coffee on 24 January in Eindhoven, Amsterdam or Rotterdam.

Isa Kriens

Just before 9 p.m. Isa Kriens takes the megaphone to address the people and the police. The square is now surrounded on all sides by the police. She believes the police officers here have good intentions. That they have chosen this profession to serve the people. And that they never thought they should fine people for being out on the street at 9 p.m. “They know we are not criminals,” she says.

Police

Her speech is brutally interrupted by a deafening police siren. Via an even bigger megaphone, the police say that the curfew has started. If people do not leave the square, they will be fined. This is repeated three times, after which people quietly walk away. They walk past police officers with batons drawn.
Some people are fined by the police under the lenses of the journalists. This is framed by national media. Critical people are being radicalized and labeled as a danger to the state. Anything to divide the people.

The point has been made. People don’t agree with this curfew. This measure will last until February 9. The fallen government reserves the right to renew this measure without proof that it works if they wish.

 

 

Deze week is de avondklok ingesteld door een regering die is gevallen. De klok begint om 21.00 uur op 22 januari. Er zijn enkele uitzonderingen, zoals hondenbezitters en voedselbezorgers.

Herinnering aan de tweede wereld oorlog
Om 10 uur ‘s avonds staan mensen ​​op het plein voor de markthal in Rotterdam. Deze maatregel gaat rechtstreeks terug naar de Tweede Wereldoorlog, waar in Nederland voor het laatst de avondklok is opgelegd. Rotterdam was tijdens de Tweede Wereldoorlog de grootste haven ter wereld. Reden voor de Duitsers om het hart van de stad te bombarderen, zodat Nederland zich overgaf. Deze avondklok is zeer omstreden, net als de vele andere onevenredige en onwettige maatregelen in Nederland.

Steeds meer mensen zien dat hun vrijheid wordt beperkt.
Meer mensen stellen kritische vragen die onbeantwoord blijven.
Meer mensen zien en ervaren de schade.
Meer mensen gaan de straat op.

Liefde en licht
Mensen op het plein zijn emotioneel, ontmoeten, verbinden en versterken elkaar. Mensen uiten hun ongenoegen over de avondklok, maar ook over hoe de demonstratie afgelopen zondag met ruim 7000 mensen vreedzaam en bijzonder was totdat deze met geweld werd neergeslagen. De meeste mensen kiezen voor vrede, liefde en licht.

Een vriendelijke politieagent loopt door de menigte en deelt de nieuwe regels uit. Hij leest ze niet hardop, want het bericht is te lang. Er komen meer mensen, journalisten en politiebusjes met agenten. Iemand met een megafoon legt uit waarom de mensen daar zijn. Er zijn aankondigingen om 24 januarikoffie te gaan drinken in Eindhoven, Amsterdam of Rotterdam.

Isa Kriens
Net voor 21.00 uur neemt Isa Kriens de megafoon om de mensen en de politie toe te spreken. Het plein wordt nu aan alle kanten omsingeld door de politie. Ze gelooft dat de politieagenten hier goede bedoelingen hebben. Dat ze dit beroep hebben gekozen om de mensen te dienen. En dat ze nooit dachten dat ze mensen moesten beboeten omdat ze om 21.00 uur op straat zijn. ‘Ze weten dat we geen criminelen zijn’, zegt ze.

Politie
Haar toespraak wordt op brute wijze onderbroken door een oorverdovende politiesirene. Via een nog grotere megafoon zegt de politie dat de avondklok is gestart. Als mensen het plein niet verlaten, krijgen ze een boete. Dit wordt drie keer herhaald, waarna mensen rustig weglopen. Ze lopen langs politieagenten met getrokken wapenstokken.

Sommige mensen krijgen een boete van de politie onder de lenzen van de journalisten. Dit wordt geframed door landelijke media. Kritische mensen worden geradicaliseerd en bestempeld als een gevaar voor de staat. Alles om de mensen te verdelen.

Het punt is gemaakt. Mensen zijn het niet eens met de avondklok. Deze maatregel duurt tot 9 februari. De gevallen regering houdt zich het recht voor om deze maatregel te verlengen zonder bewijs dat het werkt als ze dat willen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s