Freedom – coffee and tea


Drinking coffee and tea in Amsterdam or Eindhoven on January 24. People come together in Freedom and stand up for their rights. Being together gives strength and inspiration, light and love.

Boiling the frog
Last week’s meeting on Sunday, January 17 was violently beaten by a police army on the orders of Mayor Femke Halsema. This undermines the right to demonstrate. After months of peaceful demonstrations, tension has grown.

Curfew
Curfew started on Saturday. This freedom-restricting measure is reminiscent of the Second World War. Young people feel that their freedoms and social life are being destroyed. A social life is essential for young people. There are increasing reports of teens committing suicide. Young people see and experience this. Many have come to Museumplein.

Monument
Before we arrive at the Museumplein we pass the Randwijk monument. On the wall is the following poem by resistance fighter and poet Henk van Randwijk.

A nation that succumbs to tyrants will lose more than life and soul; then the light goes out.

Obey
Leaning against the wall is a painted portrait of the outgoing president with the words “obey.” This refers to the way he silences people with critical questions. Critical journalists are banned from the press conference.

Sea of ​​flowers
People have placed flowers at the monument. A reminder that resistance continues when the state turns against the people. We stand for human rights.

Coffee or tea
At 3 pm, the atmosphere among the thousands of people on the Museumplein is pleasant and cheerful. In the center of the crowd, small groups of people sit on picnicmats on the grass. People have bags with thermos of coffee or tea with them. Acquaintances, friends and family meet. People walk with signs or banners. Others are dressed in long black capes and masks or like a nice strawberry. Musicians play music.

People are wary. A police army is stationed in a large radius around the square. More than 1,500 police officers. This and the police army in Eindhoven will cost almost two million. Paid from our tax money.

Romeo’s
There are many romeos (undercover agents) in Amsterdam. They are recognized and exposed by people. Romeos provoke violence by attacking their fellow agents. This is done together with the media, which shows on TV that people start the violence. With this game the police provokes a reason to use violence against peaceful people.

Romeos work with four or five people. They jump out of vans to forcibly pick someone up and drag that person onto the bus. Their working method is illegal and the mayor violates human rights.

Horses
At 3.15 pm the police decide to end the peaceful gathering. More than 100 police on horseback ride the people in followed by the water cannon. Bravely, a group of people remains seated. The police on foot beat these people away with clubs. Everyone is quickly expelled from the field. Just like last week, it does not stop at Museumplein. After that, the police opens the manhunt through the streets around Museumplein.

Water cannon
The water cannon flanks like a huge colossus behind the groups of police vans, horses and police on foot. The water spray is turned on in the street. Motorcycle police with flashing lights are racing through the streets. One has to look carefully at which route is still free of the police. The helicopter in the air and traffic wardens in quiet places have been strategically deployed to trap the people.

The meeting in Eindhoven is also ended by a police army. They used tear gas, the water cannon and other police violence against the people. Here the people have put peace aside and fought back. Riots broke out. The intention is peace. But at some point, you stop turning the other cheek.

No joke
The violent approach ordered by mayors and the outgoing Justice Minister is high treason against the population. People want freedom and quality of life. The outgoing prime minister says the government cannot be sent home and that it is now more powerful than ever. These words say enough.

Human nature
Seeing each other, talking and being together is a social human need. Now that all cafes are closed, we have coffee and tea in squares or parks. No police needed. Would be nice though if they come to us for a drink and toast to freedom.

Koffie en thee drinken in Amsterdam of Eindhoven op 24 januari 2021. Mensen komen samen in Vrijheid en staan voor hun rechten. Samen zijn geeft kracht en inspiratie, licht en liefde.

Boiling the frog
De bijeenkomst van vorige week zondag 17 januari is op bevel van Burgemeester Femke Halsema geweldadig neergeslagen door het politieleger. Dit ondermijnt het demonstratierecht. Na maandenlang vredige betogingen is de spanning toegenomen.

Avondklok
De avondklok is ingegaan op zaterdag. Deze vrijheidsbeperkende maatregel doet denken aan de Tweede Wereldoorlog. Jongeren hebben het gevoel dat hun vrijheden en sociaal leven worden vernietigd. Een sociaal leven is essentieel voor jongeren. Er zijn steeds meer meldingen dat tieners zelfmoord plegen. Jongeren zien en ervaren dit. Velen zijn naar het Museumplein gekomen.

Monument
Voordat we bij het Museumplein aankomen passeren we het Randwijk monument. Op de muur staat het volgende gedicht van verzetsstrijder en dichter Henk van Randwijk geschreven.

Een volk dat aan tirannen bezwijkt, zal meer verliezen dan leven en ziel; dan gaat het licht uit.

Gehoorzamen
Tegen de muur leunt een geschilderd portret van de vertrekkende president met de woorden ‘gehoorzamen’. Dit verwijst naar de manier waarop hij mensen met kritische vragen het zwijgen oplegt. Kritische journalisten worden geweerd van de persconferentie.

Zee van bloemen
Mensen hebben bloemen bij het monument gelegd. Een herinnering dat het verzet voortduurt wanneer de staat zich tegen het volk keert. We staan ​​voor mensenrechten.

Koffie of thee
Om 3 uur ‘s middags is de sfeer onder de duizenden mensen op het Museumplein gemoedelijk en vrolijk. In het midden van de menigte zitten mensen in kleine groepjes op picknickkleedjes op het gras. Mensen hebben tassen met thermoskannen koffie of thee bij zich. Bekenden, vrienden en familie ontmoeten elkaar. Mensen lopen met borden of spandoeken. Anderen zijn gekleed in lange zwarte capes en maskers of houden van een mooie aardbei. Muzikanten spelen muziek.

Mensen zijn op hun hoede. In een grote straal rond het plein staat een politieleger gestationeerd. Meer dan 1.500 politieagenten. Dit en het politieleger in Eindhoven zal bijna twee miljoen gaan kosten. Betaald uit ons belastinggeld

Romeo’s
Er zijn veel romeo’s (undercoveragenten) in Amsterdam. Ze worden herkend en ontmaskerd door mensen. Romeo’s lokken geweld uit door hun medeagenten aan te vallen. Dit gebeurt samen met de media, die op tv laten zien dat mensen het geweld starten. Met dit spel provoceerd de politie een reden om geweld te gebruiken tegen vredelievende mensen.
Romeo’s werken met vier of vijf man. Ze springen uit busjes om iemand met geweld te pakken en het busje in te slepen. Hun werkwijze is illegaal en daarmee schent de burgemeester de rechten van de mens.

Paarden
Om 15.15 uur besluit de politie de vreedzame bijeenkomst te beëindigen. De ​​meer dan 100 politie te paard rijden op de mensen in, gevolgd door het waterkanon. Dapperblijft een groep mensen zitten. De politie te voet slaat deze mensen met knuppels weg. In rap tempo wordt iedereen van het veld verdreven. Net als vorige week stopt het niet bij het Museumplein. Daarna opent de politie de klopjacht door de straten rond het Museumplein.

Waterkanon
Het waterkanon flankeert als een enorme kolos achter de groepen politiebusjes, paarden en politie te voet. De waterspuit wordt in de straat aangezet. Motorpolitie met zwaailichten raast door de straten. Men moet goed kijken welke route nog vrij is van de politie. De helikopter in de lucht en verkeersregelaars op stille plekken zijn strategisch ingezet om de mensen in de val te lokken.

De bijeenkomst in Eindhoven wordt ook beëindigd door een politieleger. Deze gebruikt traangas, het waterkanon en ander politiegeweld tegen de mensen. Hier hebben de mensen vrede opzij gezet en teruggevochten. Er braken rellen uit. De bedoeling is vrede. Maar op een gegeven moment keer je de andere wang niet meer toe.

Geen grapje
De gewelddadige aanpak in opdracht van burgemeesters en de vertrekkende minister van Justitie is hoogverraad tegen de bevolking. Mensen willen vrijheid en kwaliteit van leven. De vertrekkende premier vertelt dat de regering niet naar huis kan worden gestuurd en dat ze nu machtiger is dan ooit. Deze woorden zeggen genoeg.

Menselijke natuur
Elkaar zien, praten en samen zijn is een sociale behoefte van de mens. Nu alle cafés gesloten zijn, drinkt men koffie en thee op pleinen en in parken. Politie is overbodig. Uitvoerende autoriteiten kunnen ervoor kiezen om met de mensen samen te staan voor vrijheid.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s