Freedom picnic


Nederlandse tekst onderin

Picnic
People go for a picnic on the Museumplein on Sunday 28 February 2021. The sun is shining and there is a fresh breeze. At 2 PM, many people are already standing or sitting on the grass on colorful rugs. This is THE meeting place for critical and free spirits.

Music
Music sounds from different speakers that people have brought. Organically, places have emerged in the crowd where you can dance to different styles of music. Wijnand and Dennis play the song “way of the heart” on the ukelele.

Acquaintances meet in joy. Yellow umbrellas with text and hearts twinkle in the sun. Folks drink, laugh and exchange experiences. The social need of man can be there. A radiant energy is created together.

Police versus people
The ordinary police walk relaxed among the crowd. It should be possible to be together on the Museumplein for two hours. The mayor doesn’t think so.
At three o’clock a police bus drives into the field and announces;
“Here the police speak, this demonstration has been canceled.”
People reply, “Here the people speak, here the people speak” At the same time they walk to the bus that is reversing.

Police army
Shortly after 3 p.m., the ordinairy police withdraws from the field to join the police force. This army consists of riot cars, police vans, helicopter, drones, two water cannons, mounted police, police dogs and of the Romeos. They have to sweep the field.

Sit down
When the policearmy comes forward, a lot of folks leave the field to the side. Smaller groups of people sit on the grass. The ME buses, police buses and horses are coming. It is forbidden to aggressively attack sitting peaceful protesters.

Just in front of the group, the vans drive move aside, around the people, while riot police on foot take position and stand around the group. The vans continue to clear the square.

Unite
The seated people unite. Three groups become one big group of around 150 persons. The crowd beside the square from a distance applaud and sing for the seated heroes. Alternative and main stream media do their vlog and interview. Why are you sitting down?, is a frequently asked question.

Hostage
When the field and square are empty, the police force returns to the group of people seated. Many vans close the group to block the view from the outside. Two persons have been arrested. The horses run around behind the vans and riot police. Behind the circle of horses is a third line with police and ME vans.

Heroes for freedom
The proximity of the riot police and water cannon makes it threatening. But everyone sings along to music or talk to each other. Among them, some who have been active since June 2020, like
Miranda, writer and organisor of manifestations,
Els, who braved the police brutality,
Martin and Eldor, organisors of many manifestations,
Marjon, great in deeds of liberty,
Mark, speaker from the heart,
Tinus at the side, organisor of manifestations,
Suzanne and her team ‘Heart for Freedom’,
the Costume Woman dressed in her creation of a caterpillar,
the Amsterdam iceman, who defied the water cannon,
Simone, connector and who has been on a hunger strike for a week.
Together with the people on the side, they are all heroes for freedom.

Media show
Time passes and it’s four o’clock. Police say they are awaiting further orders. Maybe a good idea to think for them selfs about this absurdly pointless situation. There’s so much police force on display against peaceful people. This is another expensive show for the mainstream media, that tells its own twisted story, far from reality.

The people in the center of the group get up. They continue to sing songs, chat, dance and drink while waiting for the police.

Release
After twenty minutes the watercannons drip off. People are given five minutes to leave the field, otherwise they’ll be arrested. Calmly they walk out of the group to the side of the square. The crowd at the side clap loudly and cheer. What a great reunion.

In a colone the police horses walk past the crowd. The vans fill with riot police and Romeos. Police on foot also walk off the field. The big media show is over.

Freedom happiness
People come back onto the field from the other side. A number of police officers return to warn in threatening language. But folks no longer feel intimidated and keep on dansing.
They agree to return at the same time and place. The sun is low now and has put everyone wonderfully in the light.

Picknick
Op zondag 28 februari 2021 gaan mensen picknicken op het Museumplein. De zon schijnt en er staat een fris briesje. Om 14.00 uur staan ​​of zitten er al veel mensen op kleurrijke kleedjes op het gras. Dit is DE ontmoetingsplaats voor kritische en vrije geesten.

Muziek
Muziek klinkt uit verschillende luidsprekers die mensen hebben meegebracht. Organisch zijn er plekken ontstaan ​​in de menigte waar je kunt dansen op verschillende muziekstijlen. Wijnand en Dennis spelen het nummer “way of the heart” op de ukelele.

Bekenden ontmoeten elkaar in blijdschap. Gele paraplu’s met tekst en hartjes fonkelen in de zon. Mensen drinken, lachen en wisselen ervaringen uit. De sociale behoefte van de mens kan er zijn. Samen wordt er een stralende energie gecreeerd.

Politie versus mensen
De gewone politie loopt ontspannen tussen de menigte. Het moet mogelijk zijn om twee uur samen op het Museumplein te zijn. De burgemeester denkt van niet.
Om drie uur rijdt een politiebus het veld in en kondigt aan;
“Hier spreekt de politie, deze demonstratie is geannuleerd.”
De mensen spreken terug: “Hier spreken de mensen, hier spreken de mensen” Tegelijkertijd lopen ze naar de bus die achteruit rijdt.

Politie leger
Kort na 15.00 uur trekt de gewone politie zich terug uit het veld om zich bij het politieleger te voegen. Dit leger bestaat uit oproerwagens, politiebusjes, helikopters, drones, twee waterkanonnen, politie te paard, politiehonden en de Romeo’s. Zij moeten het veld schoonvegen.

Als het politie-leger naar voren komt, verlaten veel mensen het veld naar de zijkant. Kleinere groepen mensen gaan zitten op het gras. De ME-bussen, politiebussen en paarden komen eraan. Het is verboden om zittende vreedzame demonstranten agressief aan te vallen.

Vlak voor de groep rijden de busjes opzij, om de mensen heen, terwijl de oproerpolitie te voet stelling neemt en om de groep heen blijft staan. De busjes gaan door met het vrijmaken van het plein.

Hereniging
De zittende mensen verenigen zich. Drie groepen vormen één grote groep van ruim 150 personen. De menigte naast het plein applaudisseert en zingt voor de zittende helden. Alternatieve en mainstream media vloggen en interviewen. Waarom ga je zitten? is een veelgestelde vraag.

Gijzeling
Als het veld en het plein leeg zijn, keert de politie terug naar de groep zittende mensen. Veel busjes sluiten de groep af om het uitzicht van buitenaf te blokkeren. Twee personen zijn aangehouden. De paarden rennen rond achter de busjes en de oproerpolitie. Achter de paardencirkel staat een derde rij met politie- en ME-busjes.

Helden voor de vrijheid
De nabijheid van oproerpolitie en waterkanon maakt het dreigend. Maar de iedereen zingt mee met muziek of praat met elkaar. Onder hen zijn sommigen actief sinds juni 2020, zoals
Miranda, schrijver en organisator van manifestaties,
Els, die het politiegeweld trotseerde,
Martin en Eldor, organisatoren van vele manifestaties,
Marjon, groot in daden van vrijheid,
Mark, spreker vanuit het hart,
Tinus aan de zijkant, organisator van manifestaties,
Suzanne en haar team ‘Heart for Freedom’,
de kostuumvrouw gekleed in haar creatie van een rups,
de Amsterdamse ijsman, die het waterkanon trotseerde,
Simone, connector en die al een week in hongerstaking is.
Samen met de mensen aan de zijkant zijn het allemaal helden voor de vrijheid.

Mediavoorstelling
De tijd verstrijkt en het is vier uur. De politie zegt dat ze wachten op verdere bevelen. Misschien een goed idee om zelf na te denken over deze absurd zinloze situatie. Er is zoveel politiemacht te zien tegen vredelievende mensen. Deze dure show is voor de reguliere media, die zijn eigen verwrongen verhaal vertelt, ver van de realiteit.

De mensen in het midden van de groep staan ​​op. Ze blijven liedjes zingen, kletsen, dansen en drinken terwijl ze op de politie wachten.

Vrijlating
Na twintig minuten druipen de waterkanonnen af. Mensen krijgen vijf minuten om het veld te verlaten, anders worden ze gearresteerd. Rustig lopen ze de groep uit naar de zijkant van het plein. De menigte aan de zijkant klapt luid en juicht. Wat een geweldig weerzien.

In een colone lopen de politiepaarden rustig langs de menigte. De busjes vullen zich met ME en Romeo’s. De politie te voet loopt ook het veld af. De grote mediashow is voorbij.

Vrijheid blijheid
Mensen komen van de andere kant weer het veld op. Een aantal politieagenten komt terug om in dreigende taal te waarschuwen. Maar mensen voelen zich niet langer geïntimideerd en blijven dansen. Ze spreken af om weer op dezelfde tijd en plaats terug te keren. De zon staat nu laag en heeft iedereen heerlijk in het licht gezet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s