Freedom


Nederlandse tekst onderin

The manifestation Vrouwen voor Vrijheid’ (Women for freedom) was canceled on Sunday 7 March. Several mayors impose impossible security rules on the organization.

Mayors structurally restrict
the freedom of manifestation,
the freedom of demonstration
and freedom of expression.

Connect
It’s chilly sunday, but dry. Great to meet up and have a drink together on a square or in a park. Everywhere in the Netherlands people come together between 2 pm and 4 pm. But the Museumplein is the place to be for many people.

Law enforcement
On the way to the square there are Romeos (undercover police officers). They stop a man who films. Filming is not prohibited in public places. There’re some policeofficers around the square, but most of the officers move in the crowd.

DJ
It’s already busy in the middle of the square. People see each other, greet and talk. Speakers are set up or DJs use their bicycles to move easily with their speakers. Some even have a cart with a complete DJ set. Enough music to dance this afternoon.

Flowers
A group of people walking a march from Rembrandplein arrive at the square. In the front a few men carry a coffin. Democracy is in the coffin. The coffin is placed in the center of the field. People throw flowers over it.

Flowers are also used to make hearts. When you’re in the heart, you radiate more universal love. Others wear flowers in their hair or stick a flower on the yellow umbrella.

Yellow umbrella
The yellow umbrellas give a golden glow in the sun. Lady Hemp’s umbrella is ready. A message about hemp is written on each side. But the hemp board stands out more among the many yellow umbrellas.

Many acquaintances greet each other. This week there appear to be more than 2,200 people. Among them mister dead who walks on stilts and Eva van Zeeland as Candy Angel.

Banners
The banners are getting longer and more exuberant. This may be due to the increase in the number of human rights violations by the police. In the center is a sea of ​​banners on the ground.

Flower Power
The atmosphere is great. The low temperature rises due to all the activities that take place on the square. Dancing in a large group rises the energy. The happiness that people radiate also makes you warm inside.

Police army
Fifteen minutes before time, the police and riot police gather in front of the Rijksmuseum. A police van enters the square. The speaker announces: ‘Attention, here the police is speaking! You’re requested to leave the square, otherwise violence may be used against you ‘.
Many people walk up to the van and shout in unison: ‘Here the citizen speak’.

There’re so many people that the van has to reverse after a few minutes of standing still. Someone puts a protest sticker on the window. It’s 7 minutes to 4pm. The police take action anyway.
An oversized banner acts as a barricade. More than 500 people can sit behind the banner.

OPN
The riot police, officers, vans, a water cannon and horses continue to advance around the group. Stories and images show that 27 people were arrested on the side of the Concertbuilding. The riot police have also used violence against peaceful protesters. Intimidation was filmed by the OPN – Onafhanklijke Pers Nederland. They themselves were chased from the parking roof.

Some of the group of seated people get up at 4 pm. They dance to the music and watch the situation. There is no encirclement now that the police force has closed in people near the Concertbiuilding. People can walk away calmly.

One year measures
The Hague is the city where the Dutch government is. There’s a manifestation scheduled for 14 March. That weekend it will be a year since the government announced the emergency measures.

According to the law in the Netherlands, emergency measures are only possible in the event of an emergency, such as a flood. These measures are in effect for a maximum of 2 weeks. A year has passed and we are still a long way from undoing the disproportionate and destructive measures. The damage is now enormous.

Elections
In the Netherlands there are elections on March 17. For the people who still believe in this. The rule of law is dead, democracy is dead, politics is corrupt. Power is being claimed by globalist multinationals, which have increased their profits and power worldwide over the past year. (follow the money)

Connect in love
People connect with each other in love. There is a psychological war. The power comes from within, from the heart.


dank aan videoman Danny Ploegaert

Zondag 7 maart is de manifestatie Vrouwen voor Vrijheid ‘afgelast. Meerdere burgemeesters leggen de organisatie onmogelijke veiligheidsregels op.

Burgemeesters beperken structureel
de vrijheid van manifestatie,
de vrijheid van demonstratie
en vrijheid van meningsuiting.

Verbinding
Deze zondag is het fris, maar droog. Prima om elkaar te ontmoeten en samen iets te drinken op een plein of in een park. Het Museumplein is voor veel mensen de place to be.

Romeo’s
Onderweg naar het plein zijn er Romeo’s (undercover politieagenten). Ze vorderen een man die filmt. Filmen is niet verboden in de openbare ruimte. Rondom het plein staat wat politie, maar de meeste agenten bewegen zich in de menigte.

DJ
Het is al druk midden op het plein. Mensen zien elkaar, groeten en praten. Luidsprekers worden opgesteld of DJ’s gebruiken hun fiets om zich gemakkelijk met hun luidsprekers te verplaatsen. Sommigen hebben zelfs een karretje met een complete dj-set. Genoeg muziek om vanmiddag te dansen.

Bloemen
Een groep mensen die een mars lopen vanaf het Rembrandplein komen op het plein aan. Vooraan dragen een paar mannen een kist. Democratie ligt in de kist. De kist wordt in het midden van het veld geplaatst. Mensen gooien er bloemen overheen.

Bloemen worden ook gebruikt om harten te maken. Als je in het hart bent, straal je meer universele liefde uit. Anderen dragen bloemen in hun haar of plakken een bloem op de gele paraplu.

Degeleplu
De gele paraplu’s geven een gouden gloed in de zon. De paraplu van Lady Hemp is klaar. Aan elke kant is een bericht over hennep geschreven. Maar het hennepbord valt meer op tussen de vele gele paraplu’s.

Veel bekenden begroeten elkaar. Deze week blijken er meer dan 2.200 mensen te zijn. Onder hen meneer dood die op stelten loopt en Eva van Zeeland als Candy Angel.

Banners
De banners worden langer en uitbundiger. Dit kan te maken hebben met de toename van het aantal mensenrechtenschendingen door de politie. In het midden ligt een zee van banners op de grond uitgestald.

Flower Power
De sfeer is super. De lage temperatuur stijgt door alle activiteiten die op het plein plaatsvinden. Dansen in een grote groep geeft nog meer energie. Het geluk dat mensen uitstralen maakt je ook warm van binnen.

Politie leger
Een kwartier voor tijd verzamelen politie en oproerpolitie zich voor het Rijksmuseum. Een politiebusje rijdt het plein op. De spreker kondigt aan: ‘Atentie, hier spreekt de politie! U wordt verzocht het plein te verlaten, anders kan er geweld tegen u worden gebruikt’. Veel mensen lopen naar het busje toe en roepen in koor: ‘Hier spreekt de burger’.

Een extra grote banner fungeert als barricade. Ruim 500 mensen kunnen achter de banner gaan zitten. Een deel van de zittende mensen staat om 16.00 uur op. Ze dansen op de muziek en kijken naar de situatie. Er is geen omsingeling meer nu de politie de mensen bij het Concertgebouw heeft ingesloten. Mensen kunnen rustig weglopen.

OPN
De ME, agenten, busjes, een waterkanon en paarden gaan om de groep heen verder naar voren. Verhalen en beelden laten zien dat er aan de kant van het Concertgebouw 27 mensen zijn gearresteerd. Ook heeft de ME geweld heeft gebruikt tegen vredelievende betogers. Intimidatie is gefilmd door de OPN – Onafhanklijke Pers Nederland. Zij zijn zelf van het parkeerdak verjaagd.

een jaar maatregelen
Op 14 maart staat Den Haag op het programma. Dat weekend is het een jaar geleden dat de regering de noodmaatregelen aankondigde.

Noodmaatregelen zijn volgens de wet in Nederland alleen mogelijk bij calamiteiten, zoals een overstroming. Deze maatregelen zijn maximaal 2 weken van kracht. Een jaar is verstreken en we zijn nog ver verwijderd van het ongedaan maken van de onevenredige en destructieve maatregelen. De schade is nu enorm.

Verkiezingen
Op 17 maart zijn de verkiezingen. Voor de mensen die hier nog in geloven. De rechtsstaat is dood, de democratie is dood, de politiek is corrupt. De macht wordt opgeëist door globalistische multinationals, die het afgelopen jaar hun winsten en macht wereldwijd hebben vergroot.

Verbind in liefde
Mensen blijven in liefde met elkaar in contact komen. Er is een psychologische oorlog. De kracht komt van binnenuit, vanuit het hart.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s