Freedom – violence and more love


Nederlandse tekst onderin

One year
Being together and drinking coffee or tea at the Malieveld in The Hague on March 14, 2021 has an extra point of attention. It has been exactly one year since the WHO declared a pandemic of an A-status virus.

Lockdown
The result is far-reaching global measures that go against people’s fundamental rights. There must be an emergency to declare a lockdown. This is allowed for a maximum of 2 weeks, but we are now one year further and the rules have been extended and tightened.

Quality of life
The consequence is enormous damage to quality of life in terms of social cohesion, economy, finances, development, security, future prospects, education, culture, rights, mental and physical health, strong and independent people, etc. People worldwide are kept in fear by lies and censorship.

Freedom and love
Today we come together to stand for our fundamental rights and freedom. We connect in  freedom and love. Together we can talk and exchange ideas freely. It gives a lot of inspiration and aknowledgement. The government wants to take us out of our strength.

Citywalk
Many people are already at the Malieveld before 2 p.m. A maximum of 200 people are allowed on. It can accommodate 75,000 people by a distance of one and a half metre. The police closed the field all around at 1.15 pm. The people have to go elsewhere. A group is going to walk to square 1813.

The police notice this and quickly follow up. We walk through different streets, avenues and roads. We always run into police. The group that reaches the square is immediately surrounded. Witnesses say they were forcibly beaten. People had to run for their lives.

Blessed with sun rays
Another part of the group walked back to the Malieveld via a detour. There is less police and the group walks on to the Malieveld. There are more than 3000 people on the field. The waether forecast is rain, but we’re blessed with sun rays.

Love and Freedom
People connect spontaneously. They greet, talk, make music, dance, make a compliment and laugh. Ther’re music boxes, instruments and even a whole drum set. Stickers and posters are distributed by
the ‘heart for freedom’ organisation. Sweets in the shape of hearts are shared. The atmosphere is all about demonstrating that people are people, they share and enjoy in freedom.

Police army
Around the field is a threatening police army of 1000 men in different lines. Many mainstream and alternative media with reporters and cameras are in between. Live streamers let people at home in on this event with love and connection.

After half past three the back line of police quickly approached with vans, horses, dogs and the water cannon. A line is formed on one side of the square. A loudspeaker sounds that an emergency order has been issued and people have to leave otherwise violence will be used. Tinus takes the initiative to talk to the commander to not use violence until 4 p.m.

Sit down
People shout boo and sit down. Banners are held up before the groups. At the very front is the hero with a bare torso and a yellow umbrella with freedom written on it.

Violence
Ten minutes later an explosion goes off. This is the starting shot for the police to take action. Most people are seated. The police vans drive into the field like crazy. Police jumped out with drawn batons and start hitting the sitting people. They grab the banners and cut it in no time. A young woman holds on and becomes entangled and injured.

Straight behind the police the riot police enter the group with shields and dogs in no time. Horses gallop around the group of seated people. The vans are advancing, more police and romeos come out. A woman is pushed under a moving bus by a romeo. The watercannon sprays on the peaceful seated people.

Nonviolent people are violently pushed to the ground. They are beaten by several officers and bitten by dogs until they bleed. The horses are used to run over people. A cop fires a shot with his gun. People are being driven onto the highway. 

Apocalypse
It’s a battlefield. Injured people do not receive medical attention. Something an honorable cop would always do. The apocalypse is complete in 10 minutes.

Four o’clock
It’s four o’clock. That means the demonstration is over. People keep their word. They get up and leave. In various places after four o’clock people are still violently arrested or pulled into a van. In the residential area there is a detention of protesters and the identity documents are being demanded.

Most people are horrified by the police violence. The take disbelief, pain and frustration home with them. And the policemen, are they ashamed of their violence?

Elections
Elections will be held in the Netherlands on 17 March. For the first time, there are three election days and voting can be done by post. Willem Engel has already reported electoral fraud by the Electoral Council.

Media
In the evening, the alternative media is full of many videos of the terrible acts of violence committed by the police. Main stream media again make it appear as if the people are rioters and action has rightly been taken. Framing and censorship to sell lies to the gullible people again for the 8 o’clock news.

One day all lies comes true and this day will be sooner then you think.

photo’s Monique Ravensberg and Johan Meijboom

1 Jaar

Samen zijn en koffie of thee drinken op het Malieveld in Den Haag op 14 maart 2021 heeft een extra aandachtspunt. Het is precies een jaar geleden dat de WHO een pandemie van een A-statusvirus afkondigde.

Lockdown
Het resultaat zijn vergaande mondiale maatregelen die indruisen tegen de grondrechten van mensen. Er moet nood zijn om een lockdown af te kondigen. Dit mag maximaal 2 weken, maar we zijn nu een jaar verder en de regels zijn verlengd en aangescherpt.

Kwaliteit van leven
Het gevolg is een enorme schade aan de kwaliteit van leven. Dit is op vele gebieden zoals de sociale cohesie, economie, financiën, ontwikkeling, veiligheid, toekomstperspectieven, onderwijs, cultuur, rechten, mentale en fysieke gezondheid, sterke en onafhankelijke mensen, etc. Wereldwijd worden mensen in angst gehouden door leugens en censuur.

Grondrechten
Vandaag komen we op te komen voor onze grondrechten en vrijheid. We verbinden ons in vrede en liefde. Samen kunnen we vrijuit praten en ideeën uitwisselen. Dit geeft inspiratie en erkenning. De regering wil ons uit onze kracht halen.

Stadswandeling
Veel mensen zijn al voor 14.00 uur op het Malieveld. Er zijn maximaal 200 personen toegestaan. Het biedt plaats aan 75.000 mensen op een afstand van anderhalve meter. De politie sloot om 13.15 uur het veld rondom af. De mensen moeten ergens anders heen. Een groep gaat naar plein 1813 lopen.

De politie merkt dit en volgt snel op. We lopen door verschillende straten, lanen en wegen. We komen altijd de politie tegen. De groep die het plein bereikt, wordt onmiddellijk omsingeld. Getuigen zeggen dat ze met geweld werden geslagen. Mensen moesten vluchten voor hun leven.

Liefde en vrijheid
Een andere groep loopt via een omweg terug naar het Malieveld. Met minder politie kan de groep het Malieveld oplopen. Er staan meer dan 3000 mensen op het veld. Mensen praten, maken muziek, dansen, geven een compliment en lachen.

Zegen van zonnestralen
Ondanks de voorspelde regen zijn er zonnestralen als zegen. Mensen brengen luidsprekers, muziekinstrumenten, zelfs een heel drumstel. Stickers en posters worden verspreid door ‘Hart voor vrijheid’ organisatie. Snoepjes in de vorm van harten worden uitgedeeld. Men deelt en geniet samen.

Politieleger
Rondom het veld staat een dreigend politieleger van 1000 man in verschillende linies rond het veld. Daartussen staat de vele media met verslaggevers en camera’s. Live streamers laten anderen meekijkennaar de fantastische sfeer.

Na half vier naderde de achterste rij politie snel met busjes, paarden, honden en het waterkanon. Aan één kant van het vierkant wordt een lijn gevormd. Er klinkt een luidspreker dat er een noodbevel is uitgevaardigd en mensen moeten vertrekken, anders wordt er geweld gebruikt. Tinus praat met de commandant om de mensen tot 16.00 uur met rust te laten.

Mensen roepen boe en gaan zitten. Voor de groepen worden spandoeken opgehouden. Helemaal vooraan staat de held met een ontbloot bovenlichaam en een gele pad met vrijheid erop geschreven.

Politiegeweld
Na tien minuten klinkt er een knal, het startschot voor de politie om in actie te komen. De meeste mensen zitten. Politiebusjes rijden als een gek het veld op. De politie springt eruit met getrokken knuppels en slaan in op zittende mensen. Ze pakken de spandoeken en snijden het in een mum van tijd kapot. Een jonge vrouw houdt zich vast, raakt verstrikt en gewond.

Achter de politie komt de ME met schilden en honden de groep binnen. Paarden galopperen rond de groep zittende mensen. De busjes rukken op, meer politie en romeo’s. Een vrouw wordt door een romeo onder een rijdende bus geduwd. Het waterkanon spuit op de zittende mensen.

Geweldloze mensen worden met geweld op de grond geduwd. Ze worden geslagen door verschillende agenten en gebeten door honden tot ze bloeden. De paarden worden aangestuurd om mensen aan te rijden. Een agent vuurt een schot af met zijn pistool. Mensen worden de snelweg op gedreven.

Apocalyps
Het is een slagveld. Gewonde mensen krijgen geen medische zorg. Iets wat een eervolle agent altijd zou doen. De apocalyps is in 10 minuten voltooid.

Vier uur
Het is vier uur en dat betekent dat de demonstratie voorbij is. Mensen houden woord. Ze staan op en gaan weg. Na vieren wordt er op verschillende plaatsen nog steeds mensen gewelddadig opgepakt of in een busje getrokken. Verderop in de woonwijk is er weer versperring van demonstranten en worden de ID geëist.

De meeste mensen gaan. Veel ongeloof, pijn en frustratie wordt mee naar huis genomen. En de politieagenten, schamen ze zich voor hun geweld?

Verkiezingen
Op 17 maart zijn er verkiezingen in Nederland. Voor het eerst zijn er drie verkiezingsdagen en kan er gestemd worden via de post. Willem Engel heeft al aangifte gedaan van verkiezingsfraude door de Kiesraad.

8 uur journaal
‘s Avonds staan de alternatieve media vol met veel video’s van de vreselijke gewelddaden van de politie. De oude media framen weer dat de betogers relschoppers zijn. De politie is terecht in actie gekomen. Framing en censuur om weer leugens aan de goedgelovige mensen te verkopen voor het 8 uur nieuws.

Op een dag komen alle leugens uit en deze dag komt sneller dan je denkt!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s