Freedom


Nederlandse tekst onderin

A cold wind is blowing on Sunday, March 28. Yet people need to come together on the Museumplein to stand up for freedom. The police have become less visible in the streets around the square. A group of people is already present on the field before 2 pm.

Veterans
There are twice as many veterans than last week. Women and men with berets form two rows in front of the group of people. Their coat, cap and award reviels information about their service in the navy, air force and army. Without weapons, they stand together for peace, against the armed police.

Heart for Freedom
Doctors and healthcare workers are behind the veterans. People from ‘Heart for Freedom’ stand behind it with large red super balloons in heart shape. There is a strong wind. The heart carriers keep the large balloons in the air with difficulty. The impact is heartwarming.

Colorful people
More and more people join the group. Some come onto the field with large speakers with cheerful music. Wijnand and Dennis dance and sing their own songs with their ukulele. The angel on roller skates gives heavenly hugs. Giant soap bubbles dance delicately in the air.

Dutch Scandals
Since December 2020, scandal after scandal has been revealed;
– corruption in departments,
– the legal system follows the government instead of the book of law,
– the bought media and censorship of social media,
– dehumanization in government services,
– supplements affair of taxdepartment leads to the fall of the cabinet.
After this, the prime minister claims that the government has even more power.

Diversity of reasons
Slogans and messages on signs and banners ask for attention for a diversity of injust practices in the Netherlands. The most important is the loss of fundamental rights and freedom. A totalitarian regime is being rolled out by the government. Then there’s the indirect obligation of a gene therapy injection. This experiment until 2023 worries many. It takes away the right to self-determination. Parents are concerned about their children’s future. And then there is the normalization of pedophilia involving high officials. The Demmink case must be investigated, as is done with Epstein, Cosby and Weinstein.

Police army
As more people arrive, more police comes to Museumplein. The police vans with manpower are lined up on the side of the Rijksmuseum. The police force consists of two water cannons, dozens of police and riot police vans, hundreds of officers, AE (arrest unit) ME (militairy unit), Romeos, dogs, mounted police and motorcycle police. Fences and traffic controllers with headphones are set up in the surrounding streets.

At a quarter to three the police anounce to leave the field. Due to the strong wind, distance and music many people can’t hear this. The unarmed veterans salute the police. The riot police steps forward with shield and pushes the veterans away.

A group of 250 people is sitting on the ground. The water cannon jets and sprays water on both sides of the seated crowd. Part of the water is blown back. Despite the rain protective clothing, people get soaked.

The police cleans the square. More than 2000 people leave. A large group starts a march, others disperse in the surrounding streets.

Arrest
After a while, people walk back to Museumplein. A group of more than 250 people is surrounded and arrested by an army of ME. While singing they wait for the arrival of the public transport buses that take them in groups to the Bijlmer outside the city. The power of connection remains in effect.

The police are busy relocating the surrounded group until after 5 p.m. A 74-year-old veteran, like 333 other people, receives an official report, a fine, a criminal record and a ten-week ban on the area of the Museumplein.

Power of connection
Protesters follow the buses with cars. The people are quickly released on the first bus, but people in the last buses are held in the bus until 10 p.m. There is no drinking, eating or toilet facility. Upon release, the detainees are welcomed with cheers by fellow protesters. The power of connection is strong.

World upside-down
So now you are a criminal when you stand up for your rights in love and peace. There have been many peaceful manifestations by critical people with only 10 police officers. Now people are complaining that the demonstration costs a lot of money. Again the upside-down world. Fear must be pummeled into peace-loving critical thinkers. The police force intimidates and escalates with brute force.

Peace-loving people
One third of the police are in conflict with themselves. They want to serve the people, not oppress them with disproportionate violence.
A better society in the future is not built with violence,
but with universal love.

credits video to Patriot Freedom Dutch TV & stop lockdown

Er waait een koude wind op zondag 28 maart. Toch komen mensen graag samen op het Museumplein. De politie heeft zich minder zichtbaar opgesteld in de straten rond het plein. Voor 14.00 uur staat ​​er een groep mensen.

Veteranen
Er zijn twee keer zoveel veteranen dan vorige week. Vrouwen en mannen met baretten vormen twee rijen voor de groep mensen. Hun jas, pet en onderscheiding vertelt over hun dienst bij de marine, luchtmacht en leger. Zonder wapens staan ​​ze samen voor vrede, tegen de gewapende politie.

Hart voor Vrijheid
Artsen en zorgmedewerkers staan ​​achter de veteranen. Mensen van ‘Hart voor Vrijheid’ staan daarachter met grote rode super ballonnen in hartvorm. Het waait hard. De hartendragers houden de grote ballonnen met moeite in de lucht. De impact is hartverwarmend.

Kleurrijke mensen
Er komen steeds meer mensen bij de groep. Sommigen komen het veld op met grote speakers met vrolijke muziek. Wijnand en Dennis dansen en zingen op hun eigen liedjes met hun ukelele. De engel op rolschaatsen geeft hemelse knuffels. Reuze zeepbellen dansen delicaat in de lucht.

Schandalen in Nederland
Sinds december 2020 wordt schandaal na schandaal onthult;
– de corruptie op departementen,
– het rechtssysteem dat de regering volgt in plaats van het wetboek,
– de afhankelijke en gekochte media,
– censuur in media en social media,
– de ontmenselijking bij diensten van de regering diensten,
– toeslagen affaire leidt tot de val van het kabinet.
Hierna zegt de premier dat de regering nog meer macht heeft.

Diversiteit aan redenen
In Nederland speelt veel onrecht. De slogans en berichten op borden en spandoeken vertellen waar mensen aandacht voor vragen.
De belangrijkste is het verlies van fundamentele rechten en vrijheid. Een totalitair regime wordt uitgerold door de regering. De indirecte verplichting van een gen-therapie injectie. Dit experiment tot 2023 baart velen zorgen. Het ontneemt het recht op zelfbeschikking. Ouders maken zich zorgen om de teststaat en toekomst van hun kinderen. En dan is er de normalisatie van pedofilie waar hoge ambtenaren in betrokken zijn. De zaak Demmink moet worden onderzocht, net als bij Epstein, Cosby en Weinstein.

Politie leger
Naarmate er meer mensen komen, komt er meer politie op het Museumplein. De ​​politiebusjes met mankracht staan in een rij aan de kant van het Rijksmuseum opgesteld. Het politieleger bestaat uit twee waterkanonnen, tientallen busjes van politie en ME (oproerpolitie), honderden agenten, AE (arrestatie eenheid) ME, Romeo’s, honden, bereden politie en motorpolitie. In de omliggende straten staan ​​hekken en verkeersregelaars met koptelefoon opgesteld.

Om kwart voor drie wordt het roept de politie om. De ongewapende veteranen brengen een groet van eer aan de politie. De ME stapt met schild naar voren om en duwen de veteranen weg.

Een groep van 250 mensen zit op de grond. Het waterkanon spuit en sproeit water aan beide kanten van de zittende menigte. Een deel van het water waait terug. Ondanks de regenbeschermende kleding raken mensen doorweekt.

De politie veegt het plein schoon. Meer dan 2000 mensen verlaten het plein. Een grote groep start een mars, anderen verspreiden zich in omliggende straten. Ze nemen de kracht van liefde met zich mee.

Arresteren
Mensen lopen na een tijdje terug naar het Museumplein. Een groep van meer dan 250 personen wordt door veel ME omsingeld en gearresteerd. Al zingend wachten ze op de komst van de OV. bussen die hen in groepen naar de Bijlmer buiten de stad brengen. De kracht van verbinding blijft van kracht.

De politie is tot na 17.00 uur bezig met het verplaatsen van de omsingelde groep. Een 74-jarige veteraan krijgt net als 333 andere mensen een proces verbaal, een boete, een strafblad en een gebiedsverbod van tien weken voor het Museumplein.

Kracht van verbinding
Betogers zijn de bussen achterna gereden. De eerste bus worden de mensen snel vrijgelaten, maar de laatste bussen worden mensen na het ontvangen van proces verbaal tot 22.00 in de bus bij Bijlmer vastgehouden. Er is geen drinken, eten of toiletfaciliteit. Bij vrijlating worden de arrestanten met gejuich ontvangen door mede-betogers. De kracht van verbinding is sterk.

Omgedraaide wereld
Dus nu ben je crimineel als je opkomt voor je rechten in liefde en vrede. Er zijn vele betogingen geweest van kritische mensen met slechts 10 politieagenten. Nu wordt er geklaagd dat betoging veel geld kost. Wederom de omgedraaide wereld. De angst moet er ingeramd worden bij vredelievende betogers. Het politieleger intimideert en escaleert met grof geweld.

Vredelievende mensen
Een derde van de politie mensen is in conflict met zichzelf. Zij willen dienstbaar zijn naar de mensen niet onderdrukken met buitenproportioneel geweld. Een betere samenleving in de toekomst wordt niet gebouwd met geweld, maar met universele liefde.

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s