Freedom Arnhem


Nederlandse tekst onderin

Royal Day
The birthday of the King of the Netherlands is on April 27. This is a folk festival. Everyone can conquer a spot on the street for a flea market, play games or make music. Outside, Dutch flags are fluttering and people dress in red, white, blue, the colors of the flag or orange. Orange is the color of the Royal Family. But having fun does not fit with the dehumanization that the government is striving for.

Folkfestival
Many Dutch have turned away from the royal family. Privileges, high costs, Freemasonry and treason by signing quick fixed laws make the king and his family a burden of the Dutch taxpayer.

Arnhem
The sun shines brightly. Today there’re manifestations for freedom and fundamental rights in the cities of Alkmaar and Arnhem. The program in Arnhem starts at 2 p.m. A maximum of 500 people are allowed on the square. Full is full. Outside the center and close to the Kerkplein, there are a lot of police early in the morning.

The quiet square soon becomes busier. There’s a small stage with a sound system. The police are on every corner. The passage at the monumental gate is closed. Later the entrances nearby the church are closed with gates. Many people cannot enter the square.

One and a half meters
Before 2 p.m. the organization send a call from the police; There must be a distance of 1.5 meters. After the third warning, the police will intervene. Keeping that rule is difficult for people who greet each other with a big hug.

Speakers
The speakers gather near the stage. Political parties with as spearhead the abolition of the emergency law and the demand that the Dutch retain their fundamental rights unconditionally are represented. Bas Filipini speaks for the VSN. Morry and Anna speak for lijst 30.

The 80-year-old Gerard Nerderpel talks about his actions, the bicycle rave in Rotterdam and his report to the police against the regime. Michel, the organizer presents of this event. He speaks several times in between. A surprise speech in the end is from Leo and his dog Bla.

Manifestation
The manifestation starts at 2 pm. In front of the church, veterans act as a buffer between the people and the police. After a while, the police open the gates near the church and people can walk into the square and participate in this fantastic event.

Defense force
Close to the stage are the groups Defense Force. Their banners are on the floor. Orange smoke bombs emphasize their presence. Halfway through the event, Defense Force starts a march through Arnhem.

Mars
Now 1500 freedom fighters are visible to the citizens of Arnhem. Cops put on extra protection and follow the procession. The veterans walk in between the people and the police. Police and riot buses follow the march by road.

It’s impressive to see 1500 people in the march. Some people join the march. Applause and cheers come from the windows. The width and length of the procession is clearly visible on the bridge. On a wide road, the police try to split the group in two by driving between walkers. An ME bus crashes into people who are just jumping away. Ultimately, the march went well.

During Morry’s clear and inspiring speech, everyone returns to the Kerkplein, together representing more than 3000 protesters. New media has recorded the program on the square and the march. This very successful event ends at 4 pm. Participants say goodbye, the police go away and the square becomes quiet.

Park Sonsbeek
The sun is still shining. The afterparty is in the Sonsbeek Park. Many young people are partying around the white villa. The yellow umbrellas are used as sunshield and clearly recognition of like-minded people. No culture of fear on this hill in the park. A man is exuberantly thrown into the air in the middle of a group of dancing young people. We dance, eat, drink, talk, meet and socialize.

Law enforcement
We leave at 7.30 pm. Half an hour later, the police start to sweep and take violent action against the young people. Acquaintances live stream this action and are beaten with a stick and fist. The live images clearly show that the aggression comes from police officers. Two people have been arrested.

The police also clean parks in Breda and Amsterdam. Now young people are the target of disproportionate violence to keep fears high.

BPOC
In 2020, an External Parliamentary Commission of Inquiry (BPOC) was established in the Netherlands. Anyone can testify about injustice, abuse, fraud, mental health problems, violence, and so on, from the government to the citizen in this health crisis. A first book of testemonies has been presented to the political leaders. They refused to accept it.

80 Statements from agents with conscientious objection have been recorded. Independently of each other, they talk about the abuses, assignments and inhumane culture within the police. Many of these agents have become agents to help people. The harsh and inhumane culture is driving these agents out of the police.

The next day, April 28, the BPOC issues an appeal that anyone who has experienced violence can make a statement. All these statements give a picture of what is happening now. In the future it will serve as evidence against the totalitarian regime in the Netherlands.

 

Koningsdag
De verjaardag van de Koning van Nederland is op 27 april. Dit is een volksfeest. Iedereen mag een plekje op straat veroveren voor een vrijmarkt, spelletjes te doen of muziek te maken. Buiten hangen Nederlandse vlaggen te wapperen en mensen kleden zicht in rood, wit, blauw, de kleuren van de vlag of oranje. Oranje is de kleur van het Koningshuis. Maar plezier maken past niet bij de ontmenselijking die de overheid nastreeft.

Volksfeest
Veel Nederlanders hebben zich afgekeerd van de koninklijke familie. Voorrechten, hoge kosten, vrijmetselarij en volksverraad maakt de koning en zijn gezin een blok voor het been van de Nederlandse belastingbetaler. Een meerwaarde is er niet.

Arnhem
De zon schijnt volop. Vandaag zijn er manifestaties voor vrijheid en grondrechten in de steden Alkmaar en Arnhem. Velen gaan naar het Kerkplein in Arnhem. Het programma begint om 14.00 uur. Er zijn maximaal 500 personen op het plein toegestaan. Vol is vol. Buiten het centrum en vlakbij het Kerkplein is al vroeg in de ochtend veel politie.

Het rustige plein wordt al snel drukker. Er staat een klein podium met geluidsinstallatie. De politie staat op elke hoek. De doorgang bij de monumentale poort is afgesloten. Later worden de ingangen bij de kerk met hekken afgesloten. Veel mensen kunnen niet het plein op.

Anderhalvemeter
Voor 14.00 uur geeft de organisatie een bericht van de politie door; Er moet afstand van 1,5 meter blijven. Na de derde waarschuwing grijpt de politie in. Dit is lastig voor mensen die elkaar begroeten met een dikke knuffel.

Sprekers
De sprekers verzamelen zich bij het podium. Politieke partijen met als speerpunt afschaffen van de noodwet en de eis dat Nederlenders onvoorwaardelijk hun grondrechten behouden. Bas Filipini spreekt voor de VSN. Morry en Anna spreken voor lijst 30. De 80 jarige Gerard Nerderpel vertelt over zijn acties, de fietsrave in Rotterdam en de aangifte tegen de regering. Michel, de organisator van deze manifestatie, spreekt meerdere keren.

Om 2 uur ‘s middags start de manifestatie. Voor de kerk staan veteranen als buffer tussen de mensen en de politie. Na een tijdje opent de politie het hek bij de kerk en kunnen mensen het plein oplopen en deelnemen aan deze fantastische manifestatie.

Defence force
Dicht bij het podium staan ​​de groepen Defence force. Hun spandoeken liggen op de grond. Oranje rookbommen benadrukken hun aanwezigheid. Halverwege de manifestatie start Defence force een mars door Arnhem.

Mars
Nu zijn 1500 vrijheidsstrijders zichtbaar voor Arnhemmers. Agenten trekken extra bescherming aan en volgt de stoet. De veteranen lopen tussen de mensen en politie. Politie- en ME-bussen volgen over de weg.

Het is indrukwekkend om zoveel mensen in de mars te zien. Sommige mensen sluiten zich aan bij de mars. Applaus en gejuich komen uit de ramen. Op de brug is de breedte en lengte van de stoet goed te zien. Op een brede weg probeert de politie de groep in tweeën te splitsen door ertussen te rijden. Een ME-bus rijdt op mensen in, die net wegspringen. Uiteindelijk is de mars goed verlopen.

Tijdens Morry’s duidelijke en inspirerende toespraak komt iedereen terug op het Kerkplein, samen goed voor meer dan 3000 manifestanten. Nieuwe media heeft het programma op het plein op het plein en de mars opgenomen. Deze zeer geslaagde manifestatie eindigt om 16.00 uur. Deelnemers nemen afscheid, de politie verplaatst zich en het plein wordt rustig.

Park Sonsbeek
De zon schijnt nog steeds. Sommige manifestanten lopen naar het Sonsbeekpark. Rondom de witte villa feesten veel jongeren.

De gele parasols worden tegen de zon gebruikt en zijn een herkenning van gelijkgestemde mensen. Geen angstcultuur op deze heuvel in het park. Een man wordt midden in een groep dansende jongeren uitbundig in de lucht gegooid. We dansen, eten, drinken, praten, ontmoeten en praten gezellig met elkaar.

Politie
Om 19.30 uur gaan we weg. Een half uur later begint de politie te vegen en treedt gewelddadig op tegen de jongeren. Bekenden streamen en worden ook geslagen met stok en vuist. Op de live beelden is duidelijk te zien dat de agressie afkomstig is van politieagenten. Twee personen zijn aangehouden.

In Breda en Amsterdam veegt de politie ook parken schoon. De jongeren zijn het doelwit van disproportioneel geweld om de angst hoog te houden.

BPOC
In 2020 is in Nederland een Externe Parlementaire Onderzoekscommissie (BPOC) opgericht. Iedereen kan een getuigenverklaring afleggen over onrecht, misbruik, fraude, psychische problemen, geweld, enzovoort, van de overheid naar de burger toe in deze gezondheidscrisis. Een eerste boek met verklaringen is aan de politieke leiders gepresenteerd. Ze weigerden het te accepteren.

Er zijn 80 verklaringen opgenomen van agenten met gewetensbezwaren. Onafhankelijk van elkaar vertellen ze over de misstanden, opdrachten en onmenselijke cultuur binnen de politie. Veel van deze agenten zijn agent geworden om mensen te helpen. De harde en onmenselijke cultuur verdrijft deze agenten uit de politie.

De volgende dag, 28 april, wordt er vanuit het BPOC een oproep gedaan dat iedereen die geweld heeft meegemaakt een verklaring kan afleggen. Al deze uitspraken geven een beeld van wat er nu gebeurt. In de toekomst zal het dienen als bewijs tegen het totalitaire regime in Nederland.

 

 

2 thoughts on “Freedom Arnhem

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s