Freedom Black and White


Nederlandse tekst onderin

World wide demo
Saturday May 15th the big World Wide Demo was for the second time in the Netherlands and other countries in the world. More than 10,000 people joined the march in Amsterdam. They were allowed to walk through Bijlmer, a suburb of Amsterdam. But in the center more people can see the crowd speak out for freedom and fundamental rights.

Revolution from above
The world has changed beyond recognition. An emergency law that may last a maximum of 2 weeks is be extended every time and after a year still. Meanwhile laws are made on behalf of this emergency law. A lot of people don’t see the endless abuse of power.

Fear has descended into the smallest corners of society. From fear to more compulsion. Forced testing with a test that is not fit for purpose. The goal is twisted everywhere. Face masks for behavioral change, testing for someone else and an experimental injection for whom. The world has become a complete psychological test.

Test apartheid
The test law has been approved by demiscionary parlement. The first chamber still has to vote on Tuesday 25 May. With the test law, there’ll be medical apartheid. Nothing to do with health, but with the systematic removal of all freedoms.

Code black
On Sunday, May 16, people stand up for their right of self-determination. This right was buried on behalf of the demiscionary cabinet. That’s why 300 people are dressed in black at the Plein in The Hague. There’s a mixed audience, people in wheelchairs, older folks, children and more. Everybody is concerned about the abuse of power, the removal of the rule of law and our fundamental rights.

At 8 p.m., the mayor denies access to the Square. This with a lot of intimidation from ME on all corners and side streets of the square. The mayor wants meetings to be notified, just to oppress the right of demonstration and rally.

For example, for about 250 people have to look behind the police line what happens in the middle of the square. The ceremony continues. There are speeches by Frank Reusink and Morry. Ther’s live music. The people turn their backs to the government building. The song ‘Let me’ is sung along. White roses are distributed. After the ceremony, everyone puts the rose in front of the entrance to the government building.

It’s frustrated that access to the Square has been refused by a large police force. Some activists are at the corner asking the police about their humanity. Activiste belong Together. The police and ME can stand in between, but they are like-minded. This energy is present and felt.

Afterparty
After laying the white roses, the ceremony is over and the roads are cleared. Everyone enters the Square from the corners and side streets and greets each other. People go home or to the Malieveld to be together. The music is playing next to the closed Pancake House. There is dancing, singing and talking.

Code white
On Monday, May 17, it’s code white with the first chamber in mind. Most freedom fighters wear white clothing. The location for the manifestation is already surrounded by police. From there people are driven by the ME to the Koekamp. Again our fundamental rights are misused. The request to register for a meeting is now completely finished. The police are carring out the abuse of power of the security triangle. Where is their limit?

About 500 manifestors stand for freedom at the Koekamp. Speeches are given by well-known activists Morry, Anna and Bianca. What will the first chamber decide?

Connection
The connection is in the spotlight and empowers most people. The Ukes for Freedom play and sing the lyrics of ‘Dancer Encore’. People dance and sing along till the dusk falls.

Drinking Coffee
Violation of fundamental rights by the police has a bitter taste. The following meetings will not be notified. Drinking coffe on the Plein in The Hague is scaduled in the near future.

Wereld Wijde demo
Zaterdag 15 mei was de grote World Wide Demo voor de tweede keer in Nederland en andere landen in de wereld. Meer dan 10.000 mensen deden mee aan de mars in Amsterdam. Ze mochten door Bijlmer, een buitenwijk van Amsterdam, lopen. Maar in het centrum kunnen meer mensen de menigte zien spreken voor vrijheid en fundamentele rechten.

Revolutie van bovenaf
De wereld is onherkenbaar veranderd. Een noodwet die maximaal 2 weken mag duren, wordt telkens en na een jaar nog verlengd. Ondertussen worden wetten gemaakt namens deze noodwet. Veel mensen zien het eindeloze machtsmisbruik niet.

Angst is afgedaald tot in de kleinste uithoeken van de samenleving. Van angst naar meer dwang. Gedwongen testen met een test die niet geschikt is voor het beoogde doel. Het doel is overal verdraaid. Gezichtsmaskers voor gedragsverandering, testen voor iemand anders en een experimentele injectie voor wie. De wereld is een complete psychologische test geworden.

Test apartheid
De testwet is goedgekeurd door een demiscionair kabinet. De eerste kamer moet dinsdag 25 mei nog stemmen. Met de testwet komt er medische apartheid. Niets te maken met gezondheid, maar met het systematisch opheffen van alle vrijheden.

Code zwart
Op zondag 16 mei komen mensen op voor hun recht op zelfbeschikking. Dit recht is namens het demiscionair kabinet begraven. Daarom zijn ongeveer 300 mensen in het zwart gekleed op het Plein in Den Haag. Er is een gemengd publiek, mensen in rolstoelen, oudere mensen, kinderen en meer. Iedereen maakt zich zorgen over machtsmisbruik, de opheffing van de rechtsstaat en onze fundamentele rechten.

Om 20.00 uur ontzegt de burgemeester de toegang tot het plein. Dit met veel intimidatie van ME op alle hoeken en zijstraten van het plein. De burgemeester wil dat vergaderingen worden aangemeld, alleen om het recht op demonstratie en manifestatie te onderdrukken.

Zo moeten circa 250 mensen achter de politielijn kijken wat er midden op het plein gebeurt. De ceremonie gaat door. Er zijn toespraken van Frank Reusink en Morry. Er is livemuziek. De mensen keren het regeringsgebouw de rug toe. Het nummer ‘Laat me’ wordt meegezongen. Witte rozen worden uitgedeeld. Na de plechtigheid zet iedereen de roos voor de ingang van het regeringsgebouw.

Het frustreert dat de toegang tot het plein is geweigerd door een groot politieleger. Sommige activisten staan bij een hoek om de politie te vragen naar hun menselijkheid. Activisten horen bij elkaar. De politie en ME kunnen ertussen staan, maar zij zijn gelijkgestemd. Deze energie is aanwezig en gevoeld.

Afterparty
Na het leggen van de witte rozen is de ceremonie voorbij en worden de wegen vrijgemaakt. Iedereen komt vanuit de hoeken en zijstraten het plein op en begroet elkaar. Mensen gaan naar huis of naar het Malieveld om samen te zijn. De muziek speelt naast het gesloten Pannenkoekenhuis. Er wordt gedanst, gezongen en gepraat.

Code wit
Op maandag 17 mei is het code wit met de eerste kamer in gedachte. De meeste vrijheidsstrijders dragen witte kleding. De locatie voor de manifestatie is al omsingeld door politie. Daar vandaan worden mensen door de ME naar de Koekamp gedreven.

Opnieuw worden fundamentele rechten misbruikt. Het verzoek om een bjeenkomst aan te melden is nu klaar. De politie voert het machtsmisbruik van de veiligheidsdriehoek uit. Waar is hun limiet?

Op de Koekamp staan zo’n 500 manifestanten ​​voor de vrijheid. Er worden toespraken gehouden door bekende activisten Morry, Anna en Bianca. Wat gaat de Eerste kamer doen?

Verbinding
De verbinding staat centraal en geeft veel mensen kracht. De Ukes for Freedom spelen en zingen onder andere de flashmop ‘Dancer Encore’. Mensen dansen en zingen mee tot de schemering valt.

Koffiedrinken
Het schenden fundamentele rechten door de politie heeft een bittere smaak. De volgende bijeenkomsten worden niet aangemeld. Koffiedrinken op het Plein in Den Haag zal de komende tijd plaatsvinden.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s