Freedom trust


Nederlandse tekst onderin

Vote
Tuesday, May 25, the test law must pass the first Chamber. A test law means apartheid based on medical data. The harmful side effects up to death are increasingly evident worldwide. All tests and jabs are experimental. They’re part of the global control strategy by 1 percent of the world’s wealthy.


Global economy

The rich are richer than countries. Countries are just old sentiment in the economy. Politics is nostalgia. This revolution from above can only be stopped from below, power to the people.
This vote will not pass unnoticed. A little common sense teaches us that this is a law based on the emergency law, which in the first place was only allowed to be in force for two weeks.

Trade union
At 12 noon there’s a demonstration by the FNV trade union on the Plein, in front of the government building. It’s a spectacle of people with mouth masks standing at a distance in circles. Next to a garbage truck is a statue with a mouth mask, as if the union were promoting this. This trade union looks like a club that distributes socks and strawberries.

The FNV event ends at 1 p.m. The people with signs to ‘stop the lockdown’, ‘away with masks’ and ‘on which side are you’ are visibly present. The police are scaling up.

A cop tries to make an announcement. Peoples shout the slogan, ‘freedom, love, not dictatorship’. Mrs. Frog  reads through the speaker what police officers can and cannot do according to the law. The officer later returns with a megaphone, but his words evaporate in the music.

Different worlds
People seem to be enjoying their lunch on the terraces. There are two different worlds. The terrace users submit to oppressive measures. The activists ask factual questions and defend their rights.

Sit down
At 1.30 pm there’re about 75 activists in the Square. ME officers enter the Square form a line. Behind them, the media is sticking with large telephoto lenses. Everyone must leave the Square. Police vans drive into the square to block the corner and enclose activists. Some sit on the ground. Others stay off the police line. A cop grabs a woman, but encounter great resistance. It becomes a sit-down action and the police takes the group hostage.

Two people are violently arrested near the terasses. Police and the media quickly run to record this. The activists show it live on their stream. Now a number of hostages can break through the police line. The hostage taking continues after the detainees have been taken away.

Spirit up
Mrs. Frog plays music and reads statements from agents. But orders are orders. That is no longer an excuse, according to the Neurenberg code. The streamers keep on filming, on and off the police line. Someone is offering sandwiches to the hostages. Wijnand and Els play songs on the ukulele. Everyone keeps their spirits up.

Police chase
At 3.15 pm more vans and riot police enter the Square. The hostages are arrested. People must leave the square and are chased after into the street. In one of the side streets a man is violently arrested by  policemen. After a while the streets seem quiet. What is happening in the Square? The police buses are still there.

At 4.15 pm the police buses leave with the detainees. Some still have their live channels on.  This gives a glimpse of this ride in a policebus to a policestation in The Hague. Together they keep their spirit up.

Hello Sven
Most activist go home after a small chat. Some wait for the people to be released around 7 pm. On the way to the garage, Sven Hulleman, a famous jurist, is standing in front of his office. Great opportunity to say hello.

Thanks Johan Meijboom for photo with Sven Hulleman

Stemmen
Dinsdag 25 mei moet de testwet de Eerste Kamer passeren. Een testwet betekent apartheid op basis van medische gegevens. Alle testen en prikken zijn experimenteel. Ze zijn onderdeel van de wereldwijde controle strategie door 1 procent van de rijken in de wereld.

Globale economie

De rijken zijn rijker dan landen. Landen zijn slechts oud sentiment in de economie. Politiek is dus nostalgie. Deze revolutie van boven kan alleen van onderaf worden gestopt, ‘Power to the people’.
Deze stemming gaat niet onopgemerkt voorbij. Een beetje gezond verstand leert ons dat dit een wet is gebaseerd op de noodwet, die in de eerste plaats maar twee weken van kracht mocht zijn.

Vakbond

Om 12.00 uur is er een demonstratie van de vakbond FNV op het Plein, voor het regeringsgebouw. Het is een schouwspel van mensen met mondmaskers die op afstand in cirkels staan. Naast een vuilniswagen staat een standbeeld met een mondmasker, alsof de vakbond dat promoot. Deze vakbond lijkt op een club die sokken en aardbeien uitdeelt.

Om 1 uur ‘s middags is de FNV manifestatie afgelopen. De mensen met borden ‘stop the lockdown’, ‘weg met maskers’ en ‘aan welke kant sta je’ zijn zichtbaar aanwezig. De politie schaalt op.

Een agent probeert een aankondiging te doen. Mensen roepen de slogan ‘vrijheid, liefde, geen dictatuur’. Mevrouw Kikker leest door de speaker voor wat agenten wel en niet volgens de wet mogen doen. De agent komt later terug met een megafoon, maar zijn woorden verdampen in de muziek.

Verschillende werelden
Mensen lijken op de terrassen te genieten van hun lunch. Er zijn twee verschillende werelden. De terrasgebruikers onderwerpen zich aan onderdrukkende maatregelen. De activisten stellen feitelijke vragen en verdedigen hun rechten.

Zit actie
Om 13.30 uur zijn er ongeveer 75 activisten op het Plein. Er komen ME-officieren het plein op en vormen een linie. Achter hen blijft de media plakken met grote telelenzen. Iedereen moet het plein verlaten. Politiebusjes rijden het plein op om de hoek bij de terrassen te blokkeren en activisten in te sluiten. Sommigen gaan op de grond zitten. Anderen blijven buiten de politielijn. Een agent grijpt een vrouw, maar stuit op grote weerstand. Het wordt een zitactie en de politie neemt de groep in gijzeling.

Bij de terrassen worden twee mensen met geweld gearresteerd. Politie en media rennen snel om dit vast te leggen. De activisten laten het live op hun stream zien. Nu kunnen een aantal gijzelaars de politielijn doorbreken. De gijzeling gaat door nadat de arrestanten zijn weggevoerd.

Spirit up
Mevrouw Frog speelt muziek en leest verklaringen van agenten. Maar orders zijn orders. Dat is volgens de code Neurenberg geen excuus meer. De streamers blijven filmen, binnen en buiten de politielinie. Iemand biedt sandwiches aan de gijzelaars aan. Wijnand en Els spelen liedjes op de ukelele. Iedereen houdt de moed erin.

Politieachtervolging
Om 15.15 uur komen er meer busjes en oproerpolitie het Plein op. De gijzelaars worden gearresteerd. Mensen moeten het plein verlaten en worden de straat in gejaagd. In een van de zijstraten wordt een man gewelddadig opgepakt door politieagenten. Na een tijdje lijken de straten rustig. Wat gebeurt er op het plein? De politiebussen zijn er nog.

Om 16.15 uur vertrekken de politiebussen met de arrestanten. Enkelen hebben nog hun live strean aan staan. Daarmee geven een glimp van deze rit in een politiebus naar het politiebureau in Den Haag. Samen houden ze moed erin.

Hallo Sven
De meeste activisten gaan na een praatje naar huis. Sommigen wachten tot de mensen rond 19.00 uur worden vrijgelaten. Op weg naar de garage staat Sven Hulleman, een beroemde jurist, voor zijn kantoor. Mooie kans om hallo te zeggen.

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s