Freedom politics


Nederlandse tekst onderin

Roll-call vote
The personal vote on the A status of corona in the government is today, 6the of july. This is the foundation of this dictatorial health frenzy. This virus is not as dangerous as Ebola. The evidence for this is abundant, there is no doubt.

Do members opf Parlement opt for a permanent health dictatorship, medical apartheid and a constant state of fear? Or does the House opt for love, freedom and democracy?

A-status
In the morning a number of freedom fighters went to the government building on their own title. A large board contains all the information needed to declare De A-status null and void. Is the virus as bad as Ebola which has a mortality of 60. Facts say no the CFR of corona is 0.15.

Fundamental rights
Personally, I ask many civil servants if they know the fundamental rights and if they stand up for the fundamental rights. This also applies to the Minister of Justice, who by definition must observe these fundamental rights. Unfortunately he makes a mess of it and is so arrogant to do this in public. He comes off with a SORRY.

When I ask him the question, he thinks we have enough freedom.
“To demonstrate means we see police batons ,” I note.
“That’s not true,” he says.
“Well, I’ve seen it with my own eyes,” I answer, before he elbows a man and turns the corner.

Ignore
Jesse Klaver arrives on his bicycle. He is also asked whether he knows the fundamental rights. He says he’s on the phone. But taking a picture with school children is possible. I ask again. No answer is also an answer.

Good luck
Thierry Baudet stands definitely up for the fundamental right. I wish him and everyone who stands up and speaks up for our fundamental rights success.

‘Let your conscience speak’, Thierry Baudet calls out before a roll call vote is taken.
But as it has been going on for a year and a half, all common sense of people has flowed into fear.

Fear
Not so much fear of the virus, because everyone is close to each other, rules change as flashing lights and everyone has to participate in behavioral experiments. No, the fear is mainly social and afraid of hassle and fines.

Sensure
The media is doing everything it can to feed the fear. But those who want to investigate can find enough information, Follow the money, use common sense and educate yourself. In the meantime, a year and a half of destructive policy has been rolled out in the Netherlands, but not once has it been mentioned what its usefullness was or is.

Fundamental rights
Now that the results are known, it becomes painfully clear that Fundamental Rights are worth nothing. When I ask people what the fundamental rights are, people often forget that these rights should protect  citizens.

Fundamental rights protect citizens from a government that constrains its people in order to establish a dictatorial regime. If we can trust the government, why did our ancestors fight for fundamental rights?

Hoofdelijke stemming
De hoofdelijke stemming over de A-status van corona. Dit is het fundament van deze dictatoriale gezondheidswaanzin. Dit virus is niet even gevaarlijk als ebola. De bewijzen hiervoor zijn overdadig in cijfers en in symptomen, er is geen twijfel.

Kiezen Kamerleden voor een permanente gezondheidsdictatuur, medische apartheid en een voortdurende staat van angst? Of kiest de Kamer voor liefde, vrijheid en democratie?

A-status
In de ochtend zijn er een aantal vrijheidstrijders op eigen titel naar het regeringsgebouw gegaan. Op een groot bord staan alle gegevens die nodig zijn om De A-status nietig te verklaren. Is het virus net zo erg als ebola die een mortaliteit van 60 heeft. Feiten zeggen van niet het CFR van corona is 0,15.

Grondrechten
Persoonlijk vraag ik een ambtenaren of ze de grondrechten kennen en of ze opstaan voor de grondrechten. Zo ook de minister van justitie, die deze grondrechten per definitie in acht moet nemen. Helaas maakt hij er een potje van en is zo arrogant om dit en public te doen. Hij komt er met SORRY vanaf.

Als ik met hem mee loop en doorvraag vindt hij dat wij genoeg vrijheid hebben.
“Betogen gaat met het zien van knuppels’ merk ik op.
‘Dat is niet waar’, zegt hij.
‘Wel als je het met eigen ogen hebt gezien’, beantwoord ik voordat hij een man met zijn elleboog groet en de hoek om loopt richting Binnenhof.

Negeren
Jesse Klaver komt op zijn fiets aan. Ook hem wordt de vraag gesteld of hij de grondrechten kent. Hij is telefonisch in gesprek zegt hij. Maar op de foto gaan met schoolkinderen kan wel. Ik vraag het nog eens. Geen antwoord is ook een antwoord.

Succes
Tot slot komt Thierry Baudet aan. Hij gaat zeker voor de grondrecht op staan. Ik wens hem en iedereen die opstaat en zicht uitspreekt voor de grondrechten succes.
Laat uw geweten spreken roept Thierry Baudet op, voordat er hoofdelijk wordt gestemd. Maar zoals het al anderhalf jaar gaat is al het gezonde verstand weggevloeid in angst.
Angst
Niet zozeer angst voor het virus, want iedereen staat dichtbij elkaar, dan zijn strenge regels nodig en dan niet en iedereen moet meedoen aan gedragsexperiment. Nee de angst is voornamelijk sociaal en bang voor gedoe en boetes.
De media doet er alles aan om de angst te voeden. Maar wie wil onderzoeken kan genoeg informatie vinden, Follow the money, gebruik je gezond verstand en onderwijs jezelf. Ondertussen is anderhalf jaar van destructief beleid uitgerold over Nederland, maar nog niet een keer is hierover vermeld wat het nut was en is.
Grondrechten
Nu de uitslag bekend is, wordt pijnlijk duidelijk dat de Grondrechten niets waard zijn. Als ik mensen vraag wat de grondrechten zijn wordt heel vaak het deel vergeten dat deze rechten de burger moet beschermen.
Grondrechten beschermen burgers tegen een overheid die zijn volk aan banden legt om een dictatoriaal regime toe stand te brengen. Als we de overheid kunnen vertrouwen waarom hebben onze voorouders dan gestreden voor grondrechten?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s