Freedom Farmers


Nederlandse tekst onderin

Farmers protest
The action of the farmers was announced with a broad campaign. On July 7 there are actions in several important regional cities. Farming families from the Westland, Veluwse Valei and Utrecht ride with 300 tractors to The Hague. They stand up for their right to exist with about 3500 people.

The farmers have been cornered for years with government rules and protocols. The government has plans to build houses and solar panels parcs. Farmland has to go for this. Farmers stand up for their right to exist now and for the next generation.

Criminal government
The government plays all Dutch people off against each other, including the farmers. Due to one-sided information in the old media, many people think that the climate and environmental problems are largely caused by intensive agriculture.

The real cause of problems is not addressed. Controlling symtoms is  the solution with power enrichment as a revenue model on the background. The government betrays its own people through a web of lies and propaganda. Farmers are stratigicly cornered with protocolrules and put in fear due to fines or shutting down their family businesess.

Agenda
Government policy worldwide is aimed at making people powerless. When there are fewer farmers, people become even more dependent on the unhealthy mass food.  The producers of these synthetic foodproducts are becoming more powerful.

Malieveld
The Malieveld is temporarily a farming fortress of tractors, Chevrolets and trucks. They’re parked in a semicircle and regularly honk to reinforce there presence. On the tractors are signs with texts, such as ‘Use your mind, keep farmers in our homeland’, ‘Climate idiots must eat too’ or ‘No farmers no food’.

Organization
The organization of this farmers’ protest is top notch. The plug and play stage is on a truck. The row of mobile toilets is placed on the truck where you climb up via a staircase made of pallets. There are farmers who hand out fresh filled cookies, cherries or ice creams. The smell of fried onions files the air. It comes from the BQQ with unions and sausages, before the fries truck.

The atmosphere in the middle of the tractor fortress is friendly. The police are at a distance and approachable officers with the cap walk around on the field. There’re a striking number of young farmers present. It’s about their future.

Young farmers
The young farmers stand in groups on the field or sit on their tractor with a view over the Malieveld. Farmers meet or get to know other farmers, politicians or citizens who support the farmers. In the aerial work platform box next to the stage there’s even more overview of the field.

Critical thinkers
The critical thinkers have come to support the farmers. The people will have to stop this control power system of the government in cooperation and knowledge sharing. Many politicians are given the opportunity to speak on the podium of the big truck. Unfortunately, many politicians lie. But the truth is increasingly coming out.

Hemp and nitrogen
Most hemp is grown in the North  the Netherlands. When hemp farmers protest they go to the near regional city. Hemp is a plant that needs nitrogen for nutrition.

Lady Hemp
Lady Hemp walks around the field with the image of the hemp leaf on a plate. Many young farmers interpretet this plant only with smoking. Many young people do not believe that almost all products can be made from this wonderplant. Older farmers know that. Hopefully they will pass this on to the young generation of farmers.

Hemp is the solution
Instead of criminalizing this plant, farmers could embrace the plant and look at how to offset nitrogen emissions by growing hemp. And who knows, there new barn will then be built from there own home-grown hemp. It’s just an idea.

Boeren protest
De actie van de boeren is met een brede campagne aangekondigd. Op 7 juli zijn er acties in verschillende belangrijke regionale steden. Boerenfamilies uit het Westland, Veluwse Valei en Utrecht rijden met 300 tractoren naar Den Haag. Met zo’n 3500 mensen komen ze op voor hun bestaansrecht.

De boeren worden al jaren in het nauw gedreven met regels en protocollen van de overheid. De overheid heeft plannen voor het bouwen van huizen en zonnepanelenparken. Daarvoor moet landbouwgrond. Boeren komen op voor hun bestaansrecht nu en voor de volgende generatie.

Criminele overheid
De overheid speelt alle Nederlanders tegen elkaar uit, zo ook de boeren. Door eenzijdige informatie in de oude media denken veel mensen dat de klimaat- en milieuproblemen grotendeels worden veroorzaakt door intensieve landbouw.

De echte oorzaak van problemen wordt niet aangepakt. Symtomen bestrijding is de oplossing met machtsverrijking als verdienmodel op de achtergrond. De regering verraadt haar eigen volk door een web van leugens en propaganda. Boeren worden strategisch in het nauw gedreven met protocolregels en bang gemaakt door boetes of stopzetten van hun familybedrijf.

Agenda
Het overheidsbeleid wereldwijd is erop gericht mensen machteloos te maken. Als er minder boeren zijn, worden mensen nog afhankelijker van het ongezonde massavoedsel. De producenten van deze synthetische voedselproducten worden machtiger.

Malieveld
Het Malieveld is tijdelijk een agrarisch fort van tractoren, Chevrolets en vrachtwagens. Ze staan ​​in een halve cirkel geparkeerd en claxonneren regelmatig om hun aanwezigheid kracht bij te zetten. Op de tractoren staan ​​borden met teksten als ‘Gebruik je verstand, houd boeren in ons thuisland’, ‘Klimaatidioten moeten ook eten’ of ‘Geen boeren geen eten’.

Organisatie
De organisatie van dit boerenprotest is top. Het plug-and-play podium bevindt zich op een vrachtwagen. De rij mobiele toiletten staat op de vrachtwagen geplaatst waar je via een trap van pallets naar boven klimt. Er zijn boeren die vers gevulde koeken, kersen of ijsjes uitdelen. De geur van gebakken uien vult de lucht. Het komt van de BQQ met uitjes en worstjes, voor de frietwagen.

De sfeer in het midden van de tractorvesting is gemoedelijk. De politie staat op afstand en benaderbare agenten met de pet lopen rond op het veld. Er zijn opvallend veel jonge boeren aanwezig. Het gaat om hun toekomst.

Jonge boeren
De jonge boeren staan ​​in groepjes op het veld of zitten op hun tractor met uitzicht over het Malieveld. Boeren ontmoeten of maken kennis met andere boeren, politici of burgers kennen die de boeren steunen. In de hoogwerkerbak naast het podium is nog meer overzicht over het veld.

Kritische denkers
De kritische denkers zijn gekomen om de boeren te steunen. Het volk zal dit controlemachtsysteem van de overheid in samenwerking en kennisdeling moeten stoppen. Veel politici krijgen de kans om op het podium van de grote vrachtwagen te spreken. Helaas liegen veel politici. Maar de waarheid komt steeds meer naar buiten.

Hennep en stikstof
De meeste hennep wordt in het noorden van Nederland verbouwd. Als hennep boeren protesteren gaan ze naar de nabije regionale stad. Hennep is een plant die stikstof nodig heeft voor voeding.

Lady Hemp
Lady Hemp loopt op het veld rond met de afbeelding van het hennepblad op het bord. Veel jonge boeren geïnterpreteren deze plant alleen met roken. Veel jonge mensen geloven niet dat er bijna alle producten van deze plant gemaakt kan worden. Oudere boeren weten dat wel. Hopelijk geven ze dit door aan de jonge generatie boeren.

Hennep is de oplossing
In plaats van deze plant te criminaliseren, zouden boeren de plant kunnen omarmen en kijken hoe ze de stikstofuitstoot kunnen compenseren door hennep te telen. En wie weet wordt hun nieuwe schuur gebouwd van eigen gekweekte hennep. Het is maar een idee.

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s