Freedom Urk


Nederlandse tekst onderin

Urk
Urk was once an island in the Zuiderzee. With the reclamation, the Zuiderzee has become the IJsselmeer and the fishing village is now in the province of Flevoland. Urk has 20,000 inhabitants, has the largest fishing fleet and fish processing industry and is the most ecclesiastical municipality in the Netherlands. The inhabitants of Urk still feel like an island resident, they do not live in Urk, but on Urk.

Golden earring
The close-knit community speaks its own dialect, has its own national anthem, its own traditional costume and the young men wear gold earrings in their ears. With this earring the funeral of the fisherman can be paid and also the fisherman can also be identified because each earring is unique.

Church
Urkers have a lot of self-esteem and provide solutions themselves, which is inspiring. People have a clear opinion about the freedom-restricting measures taken by the government. In March 2021, the Sionkerk in Urk will change its policy. Healthy people are welcome without a mouth cap and without distance. In this way, the church meets ‘the need and the spiritual well-being’ of the congregation.

Warm welcome
On July 10, the people for freedom are welcome in Urk. That’s palpable. For the demonstrators it’s a feast of recognition. The route goes from the old village harbour, along the water and through new neighborhoods and back to the old harbour.

A skipper on his boat fully agrees with the action and the criticism of government policy. If people want to be part of society, they are indirectly forced to take a shot.

Port
The demonstrators gather on the quay between the campers and fishing nets. The yellow umbrella’s are unfolded, the banners are set up and music is turned on. An orange smoke bomb envelops people in orange. The ‘Ukes for Freedom’ play and sing their protest songs. Some Urkers come to look at clogs.

Sympathy
The march will start in the old port around 2 pm. The participants get sympathy from people who watch, wave or film from their home, sidewalk, or garden. Cars and scooters honk at the crowd. They laugh, speak slogans and sing together. The police are monitoring the situation remotely. Former soldiers and veterans walk in uniform in a personal capacity.

Connection
Residents of Urk also participate. They carry their own banner with the text: “Jesus is coming, Soon the future is bright.” An other banner reads; “Vaccinations? the creator knows better, your immune system.” Many protesters walk with yellow umbrellas on which words such as love, freedom, truth and peace are written.

Willem Engel
Halfway through the route, Willem Engel stands beside the road. Many Urker wants to be photographed with Willem, the forman of Viruswaarheid foundation. He shakes hands, makes small talk and wraps his arm around the shoulders of Urkers. He feels at home at Urk and says. “Urk sets an example of what you have to do to regain your freedom. This is an ode to Urk.”

Lady Hemp
The puberty youth of Urk ride around on scooters and bicycles. They seek distraction and harass a number of participants. One of them takes a plate and throws it into the water. Another takes off a hat. If anything is said about it, it becomes a problem. A woman is pushed to the ground.

Respect
A number of participants stand around the group of difficult youngsters and address them. Meanwhile, other young people and the organizer from Urk take position behind the front banner. This support is a strong message from Urkers. The youngsters continue to walk from a distance with respect.

Urk thanks
After three hours of walking, the participants are warmly welcomed at the starting point in the old harbour. The ‘Ukes for freedom’ play their last song. The banners are rolled up. Urkers in clogs come to have a chat. And happy participants sing, ‘Urk thank you’.

Fish
Many participants take a seat on a terrace for a snack and a drink. At the local famous fishshop ‘Baarsen’, people stand in a long line to buy fish. The terrace is full. Others take the fish home. There are participants who stay in Urk for a late afterparty.

 

video Patriot Freedom Dutch TV


Urk

Urk was ooit een eiland in de Zuiderzee. Met de inpoldering is de Zuiderzee het IJsselmeer geworden en ligt het vissersdorp in de provincie Flevoland. Urk heeft 20.000 inwoners, heeft de grootste vissersvloot en visverwerkende industrie en is de meest kerkelijke gemeente van Nederland. De bewoners van Urk voelen zich nog steeds eilandbewoner, ze wonen niet op Urk, maar op Urk.

Gouden oorbel
De hechte gemeenschap spreekt een eigen dialect, heeft een eigen volkslied, een eigen klederdracht en de jongemannen dragen gouden oorbellen in hun oren. Met deze oorbel kan de begrafenis van de visser betaald worden en kan de visser ook geïdentificeerd worden doordat elke oorbel uniek is.

Kerk
Urkers hebben veel eigenwaarde en zorgen zelf voor oplossingen, dat is inspirerend. Over de vrijheidsbeperkende maatregelen van de overheid hebben mensen een duidelijke mening. In maart 2021 wijzigt de Sionkerk op Urk haar beleid. Gezonde mensen zijn welkom zonder mondkapje en zonder afstand. Zo komt de kerk tegemoet aan ‘de behoefte en het geestelijk welzijn’ van de gemeente.

Warm welkom
Op 10 juli zijn de mensen voor vrijheid welkom op Urk. Dat is voelbaar. Voor de demonstranten is het een feest van herkenning. De route gaat van de oude dorpshaven, langs het water en door nieuwe wijken en terug naar de oude haven.

Een schipper op zijn boot is het volledig eens met het optreden en de kritiek op het overheidsbeleid. Als mensen deel willen uitmaken van de samenleving, worden ze indirect gedwongen om een ​​prik te nemen.

Haven
De demonstranten verzamelen zich op de kade tussen de campers en visnetten. De gele plu’s worden uitgeklapt, de spandoeken worden uitgerold en de muziek wordt aangezet. Een oranje rookbom omhult mensen in oranje. De ‘Ukes for Freedom’ spelen en zingen hun protestliederen. Sommige Urkers komen klompen kijken.

Sympathie
De mars begint rond 14.00 uur in de oude haven. De deelnemers krijgen sympathie van mensen die vanuit hun huis, stoep of tuin kijken, zwaaien of filmen. Auto’s en scooters toeteren naar de menigte. Ze lachen, spreken leuzen en zingen samen. De politie houdt de situatie op afstand in de gaten. Voormalige soldaten en veteranen lopen in uniform op persoonlijke titel mee.

Verbinding
Ook Urkse bewoners lopen mee. Ze dragen een eigen spandoek met de tekst: “Jezus komt, binnenkort is de toekomst helder.” Op een andere banner staat; “Vaccinaties? – de schepper weet wel beter – je immuunsysteem.” Veel demonstranten lopen met gele plu’s waarop woorden als liefde, vrijheid, waarheid en vrede zijn geschreven.

Willem Engel
Halverwege de route staat Willem Engel langs de weg. Veel Urkers wil op de foto met Willem, de voorman van Stichting Viruswaarheid. Hij schudt handen, maakt een praatje en slaat zijn arm om de schouders van Urkers. Hij voelt zich thuis op Urk en zegt. “Urk geeft een voorbeeld van wat je moet doen om je vrijheid terug te krijgen. Dit is een ode aan Urk.”

Lady Hennep
De puberende jeugd van Urk rijdt rond op scooters en fietsen. Ze zoeken afleiding en vallen een aantal deelnemers lastig. Een van hen pakt een bord af en goot deze in het water. Een ander pakt een petje af. Als hier iets over wordt gezegd wordt het een probleem. Een vrouw wordt tegen de grond geduwd.

Respect
Een aantal deelnemers staat om de groep lastige jongeren heen en spreekt hen aan. Ondertussen nemen andere jongeren en de organisator uit Urk plaats achter de voorste banner. Deze steun is een sterke boodschap van Urkers. De jongeren lopen op afstand verder met respect.

Urk bedankt
Na drie uur wandelen worden de deelnemers hartelijk ontvangen bij het startpunt in de oude haven. De ‘Ukes for Freedom’ spelen hun laatste nummer. De spandoeken worden opgerold. Urkers op klompen komen een praatje maken. En blije deelnemers zingen ‘Urk dankjewel’.

Vis
Veel deelnemers nemen plaats op een terras voor een hapje en een drankje. Bij de plaatselijke bekende viswinkel ‘Baarsen’ staan ​​mensen in een lange rij om vis te kopen. Het terras is vol. Anderen nemen de vis mee naar huis. Er zijn deelnemers die op Urk blijven voor een late afterparty.

 

 

 

2 thoughts on “Freedom Urk

  1. Dear Monique💛

    Thank You Again🙏 for a wonderful post!
    Urk gave Lots of Positive reactions!
    It gave them support that we were there too.

    Liked by 3 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s