Police for freedom Rotterdam


Nederlandse tekst onderin

Police for Freedom
Dennis and Misha Spaanstra and Abe Dijkstra are the organizers behind Police for Freedom (PFF). On July 17, PFF’s march of connection goes to the west side of Rotterdam. The police facilitate the route from Delfshaven to the West and back past the mill of Delfshaven to the start at the Schiehaven. It’s warm and the sun shines on the Euromast.

Occupational groups
The disproportionate measures affect everyone and all corners of society. Critical employees from various professional groups aren’t heard from the government with questions or proposals. Urgent letters to the government are also ignored.

Organizations
Ex-servicemen and veterans are present. They de-escalate and protect the participants where necessary. Healthcare workers are united on behalf of the healthcare sector. Bluetruth is an organization of on- and off-duty police that is concerned about the policies to be enforced by the police. Willem Engel of Viruswaarheid is also joining us.

Fundamental rights
Professional groups that have a role in safeguarding fundamental rights are taking part: the police, the military, the military police, doctors, nurses and teachers. The importance of preserving everyone’s fundamental rights is great. Fundamental rights protect citizens against abuse of power by the state. Fundamental rights include freedom of expression, freedom of medicine, the right to education and the right to be treated equally in like cases.

Power to the People
A number of employees have united in platforms, collectives or associations. In this way, valuable information can be told in context and informed about the consequences of the measures. People can only make an informed choice if they are well informed. Empower the people

The March
At the starting point at the Schiehaven Lloyd Multiplein it’s already busy with protesters. Six horses stand to the side, the police cycle and walk among the people. The atmosphere is enthusiastic. Everyone is happy to see each other again. There is hugging and talking before, during and after the march.

Connection
The professional groups that participate wear recognizable clothing. Manifestors connect with each other and with the residents of Rotterdam West. Flyers, stickers and hearts will be handed out. There’s also space for a short question. Residents stand in front of the windows on the balcony and sometimes on the roof themselves. They wave, shout or film the mile of yellow umbrellas that pass by. This interaction strengthens the power of direct connection. Gradually more people join the walk, up to 5000 manifestors.

Speak up
The many texts on signs and T-shirts speak out for freedom, human rights and protecting children. Slogans are regularly shouted, such as
-love-freedom-democracy- or
someone asks: what do we want? – crowd answer: FREEDOM
someone asks: when? – crowd answer: NOW!

Music
Each march is musically accompanied by music comming from speakers that people carry with them. The playlist of DJ Djas or Kikker are also heard.

The Ukes for Freedom play live with proffessional musicans and enthausiastic ukelele players. Then there are the drums that keep the rhythm going and occasionally play the samba. With this heat it’s Carnival for a while. The famous carnival of Rotterdam is not been taking place for two years. Shake folks on the rhythm of this band.

Waterdisaster
This march pays also attention to the affected disaster area in the south of the Netherlands, Belgium and Germany, where the river Maas has overflowed. Large areas have been turned into a water plain. Animals in nature reserves and livestock have drowned. People have suffered a lot of damage and some even have lost their homes.
Manifastors collect items and clothing to take to the south.

Questions
There’re also questions about the policy pursued and how this could have happened. It’s been known for years that this overflow of the river happens reguarly. Here too no questions are allowed. Why is help been refused to people who have not had a shot? Why did the government respond late instead of entiscepating the situation, for they knew the water was coming?

The demiscionary government frames people asking questions as if they don’t empathize with the suffering of others. That’s exactly what these people do and they want to learn, so questions remain.

Accountability
The day of accountability for the crimes committed by government officials is approaching. This goes to for the juges, that don’t messure by the book of law, but follow the government. Represion initiated by global government will stop. Those accountable will be judged.

thank Johan Meijboom for photo’s and  Patriot Freedom Dutch TV for video


Politie voor vrijheid
Dennis en Misha Spaanstra en Abe Dijkstra zijn de organisatoren achter Police for Freedom (PFF). Op 17 juli gaat de verbindingsmars van PFF naar de westkant van Rotterdam. De politie faciliteert de route van Delfshaven naar het westen en terug langs de molen van Delfshaven naar de start bij de Schiehaven. Het is warm en de zon schijnt op de Euromast.

Beroepsgroepen
De onevenredige maatregelen treffen iedereen en alle hoeken van de samenleving. Kritische medewerkers uit verschillende beroepsgroepen krijgen geen gehoor van de overheid met vragen of voorstellen. Ook dringende brieven aan de regering worden genegeerd.

Grondrechten
Beroepsgroepen die een rol hebben bij het waarborgen van grondrechten doen mee: politie, militairen, marechaussee, artsen, verpleegkundigen en docenten. Het belang van het behoud van ieders grondrechten is groot. Grondrechten beschermen burgers tegen machtsmisbruik door de staat. Grondrechten zijn onder meer de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van geneeskunde, het recht op onderwijs en het recht om in gelijke gevallen gelijk te worden behandeld.

Organisaties
Ex militairen en veteranen zijn aanwezig. Zij deescaleren en beschermen de deelnemers waar nodig. Zorgmedewerkers zijn verenigd namens de zorgsector. Bluetruth is een organisatie van politie in en buiten dienst die zich zorgen maakt over het door de politie te handhaven beleid. Willem Engel van Viruswaarheid loopt ook mee.

Kracht aan de mensen
Een aantal medewerkers heeft zich verenigd in platforms, collectieven of verenigingen. Op deze manier kan waardevolle informatie in context worden verteld en geïnformeerd over de gevolgen van de maatregelen. Mensen kunnen alleen een weloverwogen keuze maken als ze goed geïnformeerd zijn. Bekrachtig de mensen

De mars
Bij het startpunt aan de Schiehaven Lloyd Multiplein is het al druk met demonstranten. Zes paarden staan ​​aan de kant, de politie fietst en loopt tussen de mensen door. De sfeer is enthousiast. Iedereen is blij elkaar weer te zien. Er wordt geknuffeld en gepraat voor, tijdens en na de mars.

Verbinding
De beroepsgroepen die meedoen dragen herkenbare kleding. Manifestors verbinden met elkaar en met de bewoners van Rotterdam West. Er worden flyers, stickers en hartjes uitgedeeld. Er is ook ruimte voor een korte vraag. Bewoners staan ​​voor de ramen op het balkon en soms zelf op het dak. Ze zwaaien, schreeuwen of filmen de kilometers gele paraplu’s die voorbij komen. Deze interactie versterkt de kracht van directe verbinding. Gaandeweg komen er meer mensen bij de wandeling tot 5000 manifestanten.

Spreek je uit
De vele teksten op borden en T-shirts spreken zich uit voor vrijheid, mensenrechten en bescherming van kinderen. Er worden regelmatig slogans geroepen, zoals:
-liefde-vrijheid-democratie- of
iemand vraagt: wat willen we? – menigte antwoord: VRIJHEID
iemand vraagt: wanneer? – menigte antwoord: NU!

Muziek
Elke mars wordt muzikaal begeleid door muziek uit luidsprekers die mensen bij zich dragen. Ook de playlist van DJ Djas of Kikker is te horen.

The Ukes for Freedom spelen live met professionele muzikanten en enthousiaste ukelele spelers. Dan zijn er de drums die het ritme op gang houden en af ​​en toe de samba spelen. Met deze hitte is het even carnaval. Het beroemde carnaval van Rotterdam vindt al twee jaar niet plaats. Mensen schudden op het ritme van deze band.

Waterramp
Deze mars schenkt ook aandacht aan het getroffen rampgebied in het zuiden van Nederland, België en Duitsland, waar de Maas is overstroomd. Grote gebieden zijn veranderd in een watervlakte. Dieren in natuurgebieden en vee zijn verdronken. Mensen hebben veel schade opgelopen en sommigen hebben zelfs hun huis verloren.
Manifestanten verzamelen items en kleding om naar het zuiden te brengen.

Vragen
Er zijn vragen over het gevoerde beleid en hoe dit heeft kunnen gebeuren. Het is al jaren bekend dat deze overstroming van de rivier regelmatig voorkomt. Ook hier zijn geen vragen toegestaan. Waarom wordt hulp geweigerd aan mensen die geen injectie hebben gehad? Waarom reageerde de regering laat, want ze wisten dat het water eraan kwam?

De demissionaire regering veroordeeld mensen die vragen stellen alsof mensen zich niet inleven in het lijden van anderen. Dat is precies wat deze mensen doen en daarbij willen leren. Dus de vragen blijven.

Verantwoording
De dag van verantwoordelijkheid voor de misdaden begaan door overheidsfunctionarissen nadert. Dit geldt voor de rechters, die zich niet aan het wetboek houden, maar de overheid volgen. Repressie geïnitieerd door de wereldwijde overheid zal stoppen. De verantwoordelijken zullen worden beoordeeld.

 

 

2 thoughts on “Police for freedom Rotterdam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s