Freedom march Amsterdam


Nederlandse tekst onderin

Amsterdam
On sunday 1 August many peoples in major cities worldwide take to the streets again. In the Netherlands it’s gray but thousants of people have come to Amsterdam to walk a march in the heart of the city. The march was supposed to start at noon, but just before that it rained very hard. Just after noon, everyone comes out of their hiding place and gather on Dam Square.

Manifestants
This march is facilitated by the police. Roads along the route are kept clear by police on bicycles, motorcycles or vans. The march is organized by Michel Rijinga of the Netherlands in Resistance.

Berlin
Some of the people who are always walking have gone to the great march in Berlin. Despite the rain and Berlin, the turnout is very good. More than 5000 peoples stand up in Amsterdam. The energy is combative and connecting.

Music
Like with any large manifestation, there’re carts with large music speakers with muziek. DJ Djas participate by bike with tree large speakers. The Frog has the speakers on her scooter.

The drummers are drumming along. The Ukes play and sing their songs on the ukulele. There’re also many participants with megaphones who tell their own story to the audience. The slogan – love, freedom and democracy – is shouted regularly.

On the street
In the heart of Amsterdam, many people shop, tourists visit attractions or people wait at a stop for public transport. Many interactions with the pedestrians take place. Participants hand out flyers or answer questions. Motorists honk their horn or give them a thumbs up to show they’re behind the reason why people stand up.

Window view
During the route residents sit in their window opening shouting enthusiastically or recording a film. Sometimes there’s a cheering from the group of manifestants. the cheering moves like a wave through the street. Shop staff stand in front of the entrance of the shop to watch the march of thousands of participants pass by.

Terraces
The reactions on the terraces are different. There’re people who tell or gesture others to stay away. But most people on the terrasse appreciate it. They understand or agree that maqnifestants stand up for their fundamental and equal rights.

Museum
Things are a little different near the Museumplein. The march deviates from the route approved by the municipality. After all, the Museumplein is the place to come together, connect and drink coffee. The front group walks towards the Rijksmuseum. Ironically, the museum presents an exhibit on slavery.

Roadblock
Soon a police van arrives to block the road. With much booing, participants walk through the gate under the museum. A torch has been lit giving a plume of blue smoke against the light at the end of the gate. At the other side of the Rijksmuseum is a large banner with welcome to the museum. Perhaps also welcome at the Museumplein.

Just past the pond there’re several police vans blocking the passage. The participants decide to turn around and walk back through the gate with an equal amount of booing to rejoin the march.

Surprise
There’re even more people on terraces to surprise. Tourists look around questioningly. What are all these people doing here with yellow umbrellas. That can be explained briefly and powerfully, which leads to the question in return, how is it in your country?

The Damsquare
The last part it starts to rain. The march finishes at the beginning the Dam, that’s again filled with manifestants. Everyone is content with the turnout. Acquaintances meet and talk about the events during the march or in the past week, because so much is happening in the Netherlands and Worldwide. There’s also an afterparty for the fans on the Dam.


 video van Patriot Freedom Dutch TV

Amsterdam
Op zondag 1 augustus gaan veel mensen in grote steden wereldwijd weer de straat op. In Nederland is het grijs, maar duizenden mensen zijn naar Amsterdam gekomen om een ​​mars te lopen in het hart van de stad. De mars zou om 12.00 uur beginnen, maar vlak daarvoor regende het heel hard. Even na 12 uur komt iedereen uit zijn schuilplaats en verzamelt zich op de Dam.

Manifestanten
Deze mars wordt gefaciliteerd door de politie. Wegen langs de route worden door de politie op fietsen, motorfietsen of busjes vrijgehouden. De mars wordt georganiseerd door Michel Rijinga van Nederland in Verzet.

Berlijn
Sommige mensen die altijd lopen, zijn naar de grote mars in Berlijn gegaan. Ondanks de regen en Berlijn is de opkomst erg goed. Meer dan 5000 mensen staan ​​op in Amsterdam. De energie is strijdlustig en verbindend.

Muziek
Zoals bij elke grote manifestatie zijn er karren met grote muziekspeakers met muziek. DJ Djas doet mee op de fiets met drie grote speakers. De Kikker heeft de speaker op haar scooter.

De drummers trommelen mee. De Ukes spelen en zingen hun liedjes op de ukelele. Ook zijn er veel deelnemers met megafoons die hun eigen verhaal vertellen aan het publiek. De slogan – liefde, vrijheid en democratie – wordt regelmatig geroepen.

Op straat
In hartje Amsterdam winkelen veel mensen, bezoeken toeristen attracties of wachten mensen bij een halte van het openbaar vervoer. Er vinden veel interacties met de voetgangers plaats. Deelnemers delen flyers uit of beantwoorden vragen. Automobilisten claxonneren of steken hun duim omhoog om te laten zien dat ze achter de reden staan ​​waarom mensen opstaan.

Zicht vanuit het raam
Tijdens de route zitten bewoners in hun raamopening enthousiast te zwaaien of een filmpje op te nemen. Soms klinkt er gejuich van de groep manifestanten. Het gejuich beweegt als een golf door de straat. Winkelpersoneel staat voor de ingang van de winkel om de mars van duizenden deelnemers te zien passeren.

Terrassen
De reacties op de terrassen zijn verschillend. Er zijn mensen die anderen vertellen of gebaren dat ze weg moeten blijven. Maar de meeste mensen op het terras waarderen het. Ze begrijpen of zijn het erover eens, dat manifestanten opkomen voor hun fundamentele en gelijke rechten.

Rijksmuseum
Bij het Rijksmuseum is even anders. De mars wijkt af van de door de gemeente goedgekeurde route. Het Museumplein is immers dé plek om samen te komen, te verbinden en koffie te drinken. De kopgroep loopt richting het Rijksmuseum. Ironisch genoeg presenteert het museum een ​​tentoonstelling over slavernij.

Wegversperring
Al snel komt er een politiebusje om de weg te blokkeren. Onder veel gejoel lopen de deelnemers door de poort onder het museum door. Er is een fakkel aangestoken die een blauwe rookpluim geeft. Aan de andere kant van het Rijksmuseum hangt een groot spandoek met de tekst ‘welkom in het museum’. Wellicht is iedereen ook welkom op het Museumplein.

Maar nee, net voorbij de vijver zijn er verschillende politiebusjes die de doorgang blokkeren. De deelnemers besluiten om te keren en met evenveel gejoel terug door de poort te lopen om zich weer bij de mars aan te sluiten.

Verrassing
Er zitten nog meer mensen op terrassen om te verrassen. Toeristen kijken vragend om zich heen. Wat doen al die mensen hier met gele paraplu’s. Dat kan kort en krachtig worden uitgelegd, wat weer leidt tot de vraag: ‘hoe is het in jouw land?’

De Dam
Het laatste stuk begint het te regenen. De mars eindigt bij het begin. De Dam wordt weer gevuld met manifestanten. Iedereen is tevreden met de opkomst. Kennissen ontmoeten elkaar en praten over de gebeurtenissen tijdens de mars of in de afgelopen week, want er gebeurt zoveel in Nederland en in de wereld. Er is een afterparty voor de fans op de Dam.

 

 

2 thoughts on “Freedom march Amsterdam

 1. Dear Monique💛

  Thank You!
  Yeah it was a manifestation with a really good Vibe.
  Looking forward to the next one to stand Up for Human Rigths.
  💛

  Liked by 3 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s