Freedom Antwerpen


Nederlandse tekst onderin

Brief sumup of manifestations saterday, in wich I didn’t participate

Unmute
In the cities of Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Groningen, Eindhoven and Nijmegen there was a large manifestation on Saturday 21 August under the name ‘Unmute’ for the event industry. This event has been approved by the mayor. Huge trucks of DJs were in attendance and lots of people were dancing to the music.

The weather is fantastic and a total of 70,000 people were on their feet. Participants want to be free to dance and go out. Among this group there’re people who participate with restrictions such as testing and injections. Others are for unconditional freedom.

There were also people who often go to manifestations. On 5 September there will be a large manifestation for freedom in Amsterdam. The question is whether these dancing manifestors will also come and stand up for unconditional freedom.

The Hague
In The Hague there’s a manifestation for freedom in which the police once again used excessive force. People were pushed and a woman was knocked out by a fist in the face. She recovered and was able to get up with the help of fellow manifestator. The police of The Hague abuses power with violence remarkably often. The people have the right to manifest.

Antwerp
Despite the heavy rain showers that are forecast, some Dutch are going to neighboring Belgium. Organized by
‘Viruswaanzin’ Belgium. The manifestation starts in front of the courthouse, at the statue of Gandhi. ‘Viruswaarheid’ from the Netherlands support this manifestation and Willem Engel is one of the speakers.

It gets dark over Antwerp just before 2 p.m. At the bottom of the courthouse stairs, people are standing under umbrellas. Near the stairs is a small stand of the organization. The police are monitoring a number of people. Most cops wear a mask.

The start is delayed by the huge downpour. Large drops of water fall down. Without good rain gear all will be soaking wet in a minute. Only when the rain softens and the sky opens do people come out of their hiding place to gather again at the bottom of the stairs.

The organization takes the floor and briefly explains the program. Michael Vertreaten, the lawyer for ‘Viruswaanzin’ from Belgium, is given the stage to speak. Willem Engel of ‘Viruswaarheid’ also speaks. He mainly talks about understanding and connecting with each other. Keep your back straight and stand peacefully up for your rights .

Viruswaarheid
Together with Jeroen Pols, Willem has several lawsuits against the government on behalf of Viruswaarheid. Some people find it pointless because they lose the most.
but it’s also proof that the loss lies with judges who do not check the substance of the case against the law. The choice is made in advance. The rule of law in the Netherlands has been corrupted. The summary proceedings of the curfew is a good example of this.

Van Ranst vs Willem Engel
Willem Engel’s lawsuit against van Ranst’s defamation was nationally in the news in Belgium. As a virologist, Van Ranst is leading the fear campaign that the Belgian government is imposing on the Belgians.

Van Ranst gave a lecture about his role as flu commissioner Belgium in 2019. This was about the Mexican flu. If you listen carefully you’ll discover a marketing story to get people into a state of fear physiologically. Virologist Ab Osterhaus from the Netherlands is present at that lecture. He has been selling lies to the government in the Netherlands for 18 months to keep the people in fear.

Willem’s criticism and questions about this fear policy is the reason for Van Ranst to start a personal smear campaign against Willem Engel. Willem sticks to substantive facts from science.

the March
After the speeches follows a walk from the Courthouse along the Vlaamse Kaai and back. Here too, the manifestors brave the rain showers. All packed under rain poncho’s, coats or under umbrella’s. Some carry textboards and when a tram or bus passes by, the signs are turned so that the texts are legible.

Make noise
The Belgians are somewhat quiet during the march. With the rain, many residents of Antwerp stay indoors. It is important to shout slogans or have a whisleconcert. Make some noise. Let people know you’re out there and why, unconditional freedom.

Courthouse
The sun breaks through just before returning to the courthouse. Everyone gathers at the bottom of the stairs. The tram lane is soon occupied and the tram cannot continue. The organization provides a spread so that the tram can continue to drive.

The organization thanks all those present, the police and the speakers. The demonstration ended around 4 p.m. People talk for a while or look for a terrace to sit down for a drink.

Korte opsomming van manifestaties zaterdag, waaraan ik niet heb deelgenomen.

Unmute
In de steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Groningen, Eindhoven en Nijmegen waren er zaterdag 21 augustus grote manifestatie onder de naam ‘Unmute’ voor de evenementenbranche. Deze manifestatie is goedgekeurd door de burgemeester. Grote vrachtwagens met DJ’s waren aanwezig en veel mensen dansten op de muziek.

Deelnemers willen vrij zijn om te dansen en uit te gaan. Onder deze groep zijn er mensen die mee doen met beperkingen zoals testen en injecties. Anderen zijn voor onvoorwaardelijke vrijheid.

Er waren ook mensen die vaak naar manifestaties gaan. Het weer is fantastisch en in totaal waren 70.000 mensen op de been. Op 5 september is er een grote manifestatie voor vrijheid in Amsterdam. De vraag is of deze dansende manifestanten ook komen en opstaan voor onvoorwaardelijke vrijheid.

Den Haag
In Den Haag is er een manifestatie voor vrijheid waarbij de politie wederom buitensporig geweld heeft gebruikt. Mensen werden geduwd en een vrouw werd met een vuist in het gezicht knock-out geslagen. Ze herstelde en kon met hulp van mede-manifestator opstaan. De politie van Den Haag maakt opvallend vaak misbruik van macht met geweld. Iederen heeft het recht om te manifesteren.

Antwerpen
Ondanks de zware regenbuien die voorspeld zijn, gaan er Nederlanders naar buurland België. De manifestatie wordt georganiseerd door ‘Viruswaarzin’ en begint voor het gerechtsgebouw, bij het standbeeld van Gandhi. De organisatie wordt gesteund door ‘Viruswaarheid’ uit Nederland en Willem Engel is een van de sprekers.

Vlak voor 14.00 uur wordt het donker boven Antwerpen. Onderaan de trap van het gerechtsgebouw komen mensen samen onder parasols. Bij de trap staat een kleine stand van de organisatie. De politie houdt een aantal mensen in de gaten. De meesten agenten dragen een masker voor de mond.

De start is vertraagd door een enorme regenbui. Grote druppels water vallen naar beneden. Zonder goede regenkleding is alles binnen een minuut drijfnat. Pas als de regen afneemt en de lucht opentrekt, komen de mensen uit hun schuilplaats om zich weer onderaan de trap te verzamelen.

Programma
De organisatie neemt het woord en licht het programma kort toe. Michael Vertreaten, de advocaat van
‘Viruswaanzin’ uit België, krijgt het podium om te spreken. Na hem volgt Willem Engel van ‘Viruswaarheid’ is uit Nederland. Hij spreekt vooral over begrip en verbinding met elkaar. Houd je rug recht en kom vreedzaam op voor je rechten.

Viruswaarheid
Willem heeft samen met Jeroen Pols meerdere rechtszaken namens Viruswaarheid tegen de overheid lopen. Sommige mensen vinden het zinloos omdat ze de meeste verliezen.
maar het is ook bewijs dat het verlies ligt bij rechters die de zaak inhoudelijk niet toetsen aan de wet. Bij voorbaat wordt er voor de gekozen. De rechtsstaat in Nederland is gecorrumpeerd. Het kort geding van de avondklok is hiervan een goed voorbeeld.

Van Ranst vs Willem Engel
De rechtszaak van Willem Engel tegen de smaad van Van Ranst was landelijk in het nieuws in België. Als viroloog leidt Van Ranst de angstcampagne die de Belgische regering de Belgen oplegt.

Van Ranst gaf in 2019 een lezing over zijn rol als griep commissaris België. Dit ging over de Mexicaanse griep. Als je goed luistert, ontdek je een marketingverhaal om mensen phychologisch in een staat van angst te krijgen en houden. Viroloog Ab Osterhaus uit Nederland is bij deze lezing aanwezig. Hij verkoopt al 18 maanden leugens aan de overheid in Nederland om de mensen bang te maken.

Willem’s kritiek en vragen over dit angstbeleid is voor Van Ranst aanleiding om een persoonlijke lastercampagne tegen Willem Engel te starten. Willem blijft bij inhoudelijke feiten uit de wetenschap.

de mars
Na de toespraken volgt een wandeling vanaf het Gerechtsgebouw langs de Vlaamse Kaai en terug. Ook hier trotseren de demonstranten de regenbuien. Allemaal verpakt onder regenponcho’s, jassen of onder paraplu’s lopen ze de mars. Sommige dragen tekstborden en als er een tram of bus langskomt, worden de borden gedraaid zodat de teksten leesbaar zijn.

Maak lawaai
De Belgen zijn wat stil tijdens de mars. Met de regen blijven veel Antwerpenaren binnen. Soms worden slogans geroepen of een fluitconcert gegeven. Maak lawaai. Laat mensen weten dat je er bent en waarom, voor onvoorwaardelijke vrijheid.

Gerechtsgebouw
De zon breekt nabij het gerechtsgebouw. Iedereen verzamelt zich weer onderaan de trap. De trambaan is al snel bezet en de tram kan niet verder. De organisatie zorgt voor een spreiding zodat de tram kan blijven rijden.

Alle aanwezigen, de politie en de sprekers worden bedankt. Rond 16.00 uur is de manifestatie afgelopen. Mensen praten even na of zoeken een terrasje op om wat te gaan drinken.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s