Freedom make some noise


Nederlandse tekst onderin

Completely unexpected or not, there’ll be an extra press moment from the government on Saturday 18 December. Additional measures are being announced.

Situation in the Netherlands
The Netherlands has been governed by a demissionair government for nine months. This government had to leave because of serious mismanagement, such as the allowance affair, nitrogen policy, gas extraction in Groningen and more. The paper health crisis that the whole world controls is also part of mismanagement.
A new government has recently taken office and as corrupt leaders show, this government is mostly made up of the same ministers. Ministers who’re associated with the WHO. The Minister of Health will be replaced, so that he is no longer responsible for his mismanagement.

Press conference
The new measures will be announced in a press conference. While the cameras are running in the TV studio, there’re people outside making as much noise as possible. This has already been done at several press conferences. One of the first times was at ‘Plein’ with pots and pans. Since the government building has been temporarily moved, people have been standing at the Turfmarkt in The Hague.

Emergency Ordinance
The Municipality has announced an emergency ordinance in the center of The Hague from 6 p.m. in advance. “People who are demonstrably bent on disrupting public order should remove themselves from this area,” the municipality said.

Gathering
In a number of noise protests, the police force intervened hard, in which people were injured. How it will go this time is always the question. At 7.30 pm people gather at The Hague Central Station. The police army is ready. A number of agents walk among the people to taste the atmosphere. The press is also there to cover the press conference inside and outside.

Lockdown
A hard lockdown has been announced due to allegedly the advance of the new variant of the virus. The relationship between the sudden illness of healthy people that have been jabed is not established. The non-essential shops, schools, catering and culture must close until at least 14 January. The strict lockdown measures will come into effect on December 19.

Celebrations
This is just before Christmas. A limited number of visitors are allowed at home. For more than 1 year and 9 months, states worldwide have imposed fear of terrorism. Thus the dehumanization and desoulment continue. People shouldn’t have fun, laughter and joy.

Heart warming
Among those present making noise is Marco, who has been shot in Rotterdam. Mark is there, who was injured in a previous police action. And Max has just been released as a poitical prisoner. He went straight to this protest. Even cops in the vans are calling the name of Max, who has become a famous activist. A lot of acquaintances, who always get up and that is heartwarming to feel.

Energy
Energy conscious people keep their energy high in many ways.
Stay connected with each other through the heart, the universal love and joy.

 

Geheel onverwacht of niet, is er op zaterdag 18 december een extra persmoment van de overheid.
Er worden extra maatregelen afgekondigd.

Situatie in Nederland
Negen maanden is Nederland bestuurt door een demissionaire regering. Deze regering moest vertrekken wegens ernstig wanbeleid, zoals de toeslagenaffaire, stikstofbeleid, gaswinning in Groningen en nog meer. De papieren gezondheidscrisis waar de hele wereld in zit hoort ook bij wanbeleid.
Onlangs is er een nieuwe regering aangetreden en zoals het corrupte leiders beaamt, bestaat deze regering voornamelijk uit dezelfde ministers. Ministers die banden hebben met het WHO. De minister van Volksgezondheid wordt vervangen, zodat hij niet meer verantwoordelijk is voor zijn wanbeleid.

Persconferentie
De nieuwe maatregelen worden in een persconferentie aangekondigd. Terwijl de camera’s in de TV studio draaien zijn er buiten mensen die zoveel mogelijk lawaai maken. Dit is al bij meerdere persconferenties gedaan. Een van de eerste keren was dit bij het plein met potten en pannen. Sinds het regeringsgebouw tijdelijk is verplaats staan de mensen op het Turfmarkt in Den Haag.

Noodverordening
De Gemeente heeft bij voorbaat vanaf 18.00 uur een noodverordening afgekondigd in het centrum van Den Haag. “Mensen die aantoonbaar uit zijn op de verstoring van de openbare orde moeten zich uit dit gebied verwijderen”, meldt de gemeente.

Verzamelen
Bij een aantal lawaaiprotesten is er door het politieleger hard ingegrepen, waarbij mensen gewond zijn geraakt. Hoe het deze keer verloopt is altijd weer de vraag. Om 19.30 uur verzamelen mensen zich bij het Centraal Station van Den Haag. Het politieleger staat al klaar. Een aantal agenten lopen tussen de mensen om de sfeer te proeven. Ook de pers is erbij om de persconferentie binnen en buiten te verslaan.

Lockdown
Er is een harde lockdown aangekondigd vanwege zogenaamd de opmars van de O-variant van het coronavirus. De relatie tussen het plots ziek worden van gezonde mensen en die geprikt zijn wordt niet gelegd. De niet-essentiële winkels, scholen, horeca en cultuur moeten tot zeker 14 januari de deuren sluiten. De strenge lockdown maatregelen gaan 19 december in.

Vieringen
Dit is net voor kerst. Er is een beperkt aantal bezoekers thuis toegestaan. Ruim 1 jaar en 9 maanden leggen staten wereldwijd angst terreur op. Zo gaat de ontmenselijking en ontzieling door. Mensen mogen geen plezier hebben.

Hartverwarmend
Onder de aanwezigen is ook Marco, die in Rotterdam is neergeschoten. Mark die bij een eerder politie optreden gewond is geraakt is er ook. En Max is net vrijgelaten en is hier weer. Zelfs agenten in het busjes roepen zijn naam. Heel veel bekenden, die altijd opstaan en dat is hartverwarmend om te voelen.

Energie
Energie bewuste mensen houden hun energie op vele manieren hoog.
Blijf via het hart verbonden met elkaar, de universele liefde en joy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s