Freedom light


Nederlandse tekst onderin

Let the light shine. In several places in the Netherlands people are walking a march with torches and lights.

Rotterdam
In Rotterdam there’s first a meeting at the statue of Zadkine at 6 pm. During the day it rained but in the evening it is dry. And with 14 degrees it is even warm for the time of year.

Zadkine
The statue of Zadkine is in memory of the bombing of Rotterdam during the Second World War. A heart of lights is made around the statue of Zadkine. About thirty people listen to speeches, a poet and sing a song together.

Law enforcement
This meeting is facilitated. Police and boas are watching from a distance. The march of light is also facilitated and starts at 7 pm from the Schouwburgplein.

More than a hundred people gathered on the square. The march goes through the downtown, which is quiet. The Christmas lights are the only sign that it’s a time of celebration. But outside it is dull and empty. There is hardly any interaction with the public. Here and there young people who ask why these people are together.

Market hall
The connection between like-minded people is heartwarming. The march continues through the center to the Markthal. There everyone stops to sing the song, ‘You never walk alone’ with an adapted text. There the red torches are lit, which puts everybody in the warm light even more.

After the Markthal, the route returns to Schouwburgplein. The march of lights will be there again next week in various places in the Netherlands.

On January 2, various organizations will come together on the Museumplein to drink coffee. This meeting was initially approved. Now the ME is going on strike and the meeting is banned. Newspapers warn that the army will be deployed to enforce.

Enforce what? After 18 months of peaceful manifestations, the riots are due to Romeos and orders from the security triangle. The oppressor’s violence takes it up a notch by deploying the military.

Reflection 2022
Stand up for unconditional freedom.
In 2022 there’ll be even tougher repression of the people,
more victims of the lampreys, until the tipping point is reached.

Tipping point
With high prices, such as broken relationships with loved ones,
fear, loneliness and physical damage.
And then the children who are immersed in fear.
It is a painful confrontation and acceptance with yourself.

Do you dare to question all reality?
Do you dare to imagine the impossible?
Do you still dare to dream, wish and create.

That’s the power
which is stronger than force
I wish everyone love, strength and light.
With a smile from the heart on the face.
With confidence and a new purpose
Listen to your heart and you’ll know what I mean.


Laat het licht schijnen. In meerdere plaatsen in Nederland lopen mensen samen een mars met lichtjes

Rotterdam
In Rotterdam is er om 18.00 uur eerst een samenkomst bij het beeld van Zadkine. Overdag heeft het geregend maar in de avond is het droog. En met 14 graden is het zelfs warm voor de tijd van het jaar.

Zadkine
Het beeld van Zadkine is ter nagedachtenis van het bombardement op Rotterdam tijdens de tweede wereldoorlog. Om het beeld van Zadkine is een hart van licht gemaakt. Een dertigtal mensen luistert naar speeches, een dichter en zingen samen een lied.

Politie
Deze bijeenkomst is gefaciliteerd. Politie en boa’s staan op een afstand te kijken. De mars van het licht is ook gefaciliteerd een begint o 19.00 uur vanaf het Schouwburgplein.

Ruim honderd mensen hebben zicht verzameld op het plein. De mars gaat door de binnenstad, die stil is. De kerstverlichting is het enige dat aangeeft dat het een tijd van feest is. Maar buiten is het saai en leeg. Interactie met publiek is er nauwelijks. Hier en daar jongeren die vragen waarvoor deze mensen samenzijn.

Markthal
De verbinding tussen gelijkgestemden is hartverwarmend. De mars gaat door het centrum naar de Markthal. Daar staat iedereen stil om het lied te zingen, ‘You never walk alone’ met een aangepaste tekst. Daar gaan de rode fakkels aan die het gezelschap nog meer in het warme licht zet.

Na de Markthal gaat de route terug naar het Schouwburgplein. De lichtjes mars zal er volgende week weer zijn in verschillende plaatsen in Nederland.

Op 2 januari komen verschillende organisaties samen op het Museumplein om koffie te drinken. In eerste instantie is deze bijeenkomst goedgekeurd. Nu gaat de ME staken en is de bijeenkomst verboden. Ook wordt er gewaarschuwd dat het leger zal worden ingezet om te handhaven.

Handhaven van wat? Na 18 maanden vredelievend samenkomen, zijn de uit de hand gelopen manifestaties te danken aan romeo’s en orders vanuit de veiligheidsdriehoek. Het geweld van de onderdrukker gaat een tandje verder door het leger in te zetten.

Overdenking 2022
Blijf opstaan voor onvoorwaardelijke vrijheid.
In 2022 zal er nog hardere repressie zijn van het volk,
nog meer slachttoffers van de prikken, totdat het kantelpunt is bereikt.

Kantelpunt

Met hoge prijzen, zoals verbroken relaties met dierbaren, angst, eenzaamheid
en fysieke schade. En dan de kinderen die in de angst zijn ondergedompeld.
Het is een pijnlijke confrontatie en acceptatie met jezelf.

Durf jij alle werkelijkheid te bevragen?
Durf jij het onmogelijke voor mogelijk te houden?
Durf jij nog te dromen, wensen en creëren.

Juist dat is de kracht,
die sterker is dan macht
Ik wens iedereen liefde, kracht en licht.
Met een glimlacht vanuit het hart op het gezicht.
Met zelfverzekerdheid en een nieuw doel
Luister naar je hart, dan weet je wat ik bedoel.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s