Freedom support Farmers


Nederlandse tekst onderin

The Dutch government’s demolition policy now focuses all its attention on the farmers. It is important to stand behind the farmers. Changes to live more in harmony with our earth are certainly necessary.

How do you achieve this if a man-made economic system isn’t linked to the well-being of mother earth. That 1% of the rich own the entire world is a reality of an economic system. The reality of the earth is different. She is a planet for all living things that live on it.

If people can take responsibility for their living environment and lifestyle again, more products can be made from, among other things, hemp and local independent societies can be created that work together. Then the global manipulation dictatorship is over.

No farmers no food
So much for the solution-oriented introduction and back to the chaos in the Netherlands and the world. A world where people are pulled from their strength by destructive measures and fear propaganda. At the moment, the excuse of climate crisis predominates in order to deprive farmers of their land. But no farmers no food.

For years farmers have been protesting government nitrogen measures. Now that all farms near a nature reserve are bad, including biodynamic farms, it’s clear that the government is after the land. Farmers must stand up for their livelihood, for future farmers and the food supply.

Nijmegen Four Days Marches
The four-day walking event, called the Nijmegen Four Days Marches is held from 19 to 22 of juli. It’s an excellent opportunity to protest and demand national and international attention for the farmers and their fight for their basic rights as well as the foodsupply.

No farmer comes into town
The Mayor of Nijmegen Bruls announced during a press conference that demonstrating farmers aren’t welcome during the walking event. He announces an emergency ordinance for the last day to keep the farmers out of Nijmegen> Mind you that demonstrating is an international fundamental right.

Lawsuit
The farmers’ action group Farmers Defense Force (FDF) is filing a lawsuit against the municipality of Nijmegen because of the emergency ordinance and the ban on the demonstrations Friday in the city of Nijmegen. The judge allows the FDF to protest Friday with one tractor, fifty demonstrators and a refrigerated truck at the finish of the walking event the Nijmegen Four Days Marches.

Nijmegen Friday June 22
The farmers cannot take their place at the finish on Friday because there is a chip cart there. The farmers went to a protest in a nearby village of Middelaar. There they distributed farmers’ handkerchiefs, fruit, milk, flowers and cheese to the walkers. Bruls states that the hassle has cost the municipality a lot of time, energy and money. The FDF accuses the municipality of not keeping the agreement.

Long live the farmers
Still, there’re a few farmers to be seen at the finish. They hand out farmers handkerchiefs to the people. They also engage in conversation with spectators, police officers and walkers. Many people and even the police officers show sympathy for the farmers.

Party time
After the finish it remains busy in the city. Parties start everywhere. The city center of Nijmegen will be transformed into a large festival site, with various stages, fairground attractions and dance clubs. Many people from the Netherlands and across the border come here to party.

Save our food
Another action today July 22 in the Netherlands is #saveourfood. It concerns the basic right of people to food and the cultivation of food. The action provides more visibility of this.

Everyone is challenged to create a text sign with #saveourfood. The text board is then placed in a food-related environment, such as a restaurant, farmland, or the market. Then a photo can be taken and published under hashtagh #saveourfood.

The Hague Saturday 23 July
The day starts with an action in The Hague. Two demonstrators have entered the water of the Hofvijver to hang an inverted flag at the Torentje (governmentsbuilding). A playful action that, of course, ends with an official report against four people by the police of The Hague.

Amsterdam
On Dam Square in Amsterdam is a manifestation for freedom and to show support to farmers, fishermen and truckers. Collection is at 12:00 on Dam Square. After that, a march is run through the city with about 3000 participants, the municipality estimates. The manifestation is an initiative of the ‘Together for the Netherlands’ action group.

Farmer’s handkerchief
Many participants wear a red handkerchief and walk with an inverted Dutch flag. They also carry banners and signs with texts such as ‘No Farmers, No Food’, ‘Real citizens support farmers’ and ‘It’s not right’.

Netherlands  international
During the demonstration, a number of farmers give a speech. In a video message, American Michael Flynn, former security adviser to former President Donald Trump, expresses support for Dutch farmers. “Dutch farmers, we support you. Your problems are our problems,” Flynn says, among other things.

Trump
Former US President Trump has expressed his support for protesting Dutch farmers in a speech to conservative youth in Florida. “At the moment, Dutch farmers are bravely resisting the climate tyranny of the Dutch government, which wants to cut their production rigorously despite increasing food shortages,” he mentions in his speech.

Canada
In Canada, farmers, truckers and Canadians show solidarity with Dutch farmers and hold meetings in various places. This for an international day of solidarity for farmers.

Flag Parade
The flag parade continues in the Netherlands. In many places people gather on a bridge or viaduct above highways. The Dutch flag is hung upside down on the railing. There’re also other messages on banners that motorists can read. This support will continue unabated next week.

Het sloopbeleid van de Nederlandse overheid richt nu alle pijlen op de boeren. Het is belangrijk om achter de boeren te staan. Veranderingen om meer in harmonie met onze aarde te leven zijn zeker nodig.

Hoe bereik je dit als een door mensen gemaakt economisch systeem niet gekoppeld is aan het welzijn van moeder aarde. Dat 1% van de rijken de hele wereld bezit, is een realiteit van een economisch systeem. De realiteit van de aarde is anders. Ze is een planeet voor alle levende wezens die erop leven.

Als mensen weer verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun leefomgeving en levensstijl, kunnen er meer producten gemaakt worden van onder andere hennep en lokale onafhankelijke samenlevingen ontstaan, die samenwerken. Dan is de wereldwijde manipulatiedictatuur voorbij.

Geen boeren geen eten
Tot zover de oplossingsgerichte inleiding en terug naar de chaos in Nederland en de wereld. Een wereld waar mensen uit hun kracht worden getrokken door destructieve maatregelen en angstpropaganda. Op dit moment overheerst het excuus van de klimaatcrisis om boeren van hun land te beroven. Maar geen boeren geen eten.

Boeren protesteren al jaren tegen stikstofmaatregelen van de overheid. Nu alle boerderijen in de buurt van een natuurgebied slecht zijn, inclusief biodynamische boerderijen, is het duidelijk dat de overheid achter het land aan is. Boeren moeten opkomen voor hun levensonderhoud, voor toekomstige boeren en de voedselvoorziening.

Nijmeegse Vierdaagse
Het vierdaagse wandelevenement, de Nijmeegse Vierdaagse, wordt gehouden van 19 t/m 22 juli. Het is een uitgelezen kans om te protesteren en nationale en internationale aandacht te vragen voor de boeren en hun strijd voor hun bestaansrecht en de voedselvoorziening.

Er komt geen boer in de stad
De burgemeester van Nijmegen Bruls riep dat demonstrerende boeren niet welkom zijn tijdens het wandelevenement. Hij kondigt voor de laatste dag een noodverordening aan om de boeren uit Nijmegen te houden. Let op: demonstreren is een internationaal grondrecht.

Rechtszaak
De boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) spant een rechtszaak aan tegen de gemeente Nijmegen vanwege de noodverordening en het verbod op de demonstraties vrijdag in de gemeente Nijmegen. De rechter staat de FDF toe om vrijdag met één tractor, vijftig demonstranten en een koelwagen te protesteren bij de finish van het wandelevenement de Nijmeegse Vierdaagse.

Nijmegen – vrijdag 22 juni
De boeren kunnen op vrijdag hun plek bij de finish niet innemen omdat daar een frietkar staat. De boeren zijn naar een protest in een nabijgelegen dorp Middelaar gegaan. Daar hebben zij onder andere boerenzakdoeken, fruit, melk, bloemen en kaas uitgedeeld aan de wandelaars. Bruls stelt dat het gedoe de gemeente veel tijd, energie en geld heeft gekost. De FDF verwijt de gemeente zich niet aan de afspraak te houden.

Lang leve de boeren
Toch zijn er een paar boeren te zien aan de finish. Ze delen boerenzakdoeken uit aan de mensen. Ook gaan ze in gesprek met toeschouwers, politieagenten en wandelaars. Veel mensen en zelfs de politieagenten tonen sympathie voor de boeren.

Party time
Na de finish blijft het druk in de stad. Overal beginnen feesten. De binnenstad van Nijmegen wordt omgetoverd tot een groot festivalterrein, met diverse podia, kermisattracties en dansclubs. Veel mensen uit Nederland en over de grens komen hier om te feesten.

Save our food
Een andere actie vandaag 22 juli in Nederland is #saveourfood. Het gaat om het basisrecht van mensen op voedsel en het verbouwen van voedsel. De actie zorgt voor meer zichtbaarheid hiervan.

Iedereen wordt uitgedaagd om een ​​tekstbordje te maken met #saveourfood. Vervolgens wordt het tekstbord in een voedselgerelateerde omgeving geplaatst, zoals een restaurant, landbouwgrond of de markt. Dan kan een ​​foto worden gemaakt en gepubliceerd onder hashtagh #saveourfood.

Den Haag – zaterdag 23 juli
De dag begint met een actie in Den Haag. Twee demonstranten zijn het water van de Hofvijver ingegaan om bij het Torentje (regeringsgebouw) een omgekeerde vlag op te hangen. Een ludieke actie die uiteraard eindigt met een proces-verbaal tegen vier personen door de Haagse politie.

Amsterdam
Op de Dam in Amsterdam is een manifestatie voor de vrijheid en om steun te betuigen aan de boeren, vissers en truckers. Verzamelen is om 12.00 op de Dam. Daarna is een mars door de stad gelopen met ongeveer 3000 deelnemers, schat de gemeente.  De manifestatie is een initiatief van de actiegroep ‘Samen voor Nederland’.

Boerenzakdoek
Veel deelnemers dragen een rode zakdoek en lopen met een omgekeerde Nederlandse vlag. Ook dragen ze spandoeken en borden met teksten als ‘No Farmers, No Food’, ‘Echte burgers steunen boeren’ en ‘Het klopt niet’.

Nederland internationaal
Tijdens de manifestatie houden een aantal boeren een toespraak. In een videoboodschap spreekt de Amerikaanse Michael Flynn, voormalig veiligheidsadviseur van oud-president Donald Trump, steun uit aan Nederlandse boeren. “Nederlandse boeren, we staan achter jullie. Jullie problemen zijn onze problemen”, zegt Flynn onder andere.

Trump
De Amerikaanse oud-president Trump heeft in een toespraak voor conservatieve jongeren in Florida, zijn steun uitgesproken voor de protesterende Nederlandse boeren. “Op dit moment verzetten Nederlandse boeren zich dapper tegen de klimaat-tirannie van de Nederlandse regering, die hun productie rigoureus wil inkrimpen ondanks de toenemende voedseltekorten”, merkt hij op tijdens zijn toespraak.

Canada
In Canada zijn boeren, truckers en Canadezen solidair met Nederlandse boeren en houden in verschillende plaatsen bijeenkomsten. Dit voor een internationale dag van solidariteit voor de boeren.

Vlaggenparade
De vlaggenparade gaat door in in Nederland. Op heel veel plekken komen mensen bijeen op een brug of viaduct boven snelwegen. Aan de reling wordt de Nederlandse vlag onderste boven gehangen. Ook staan er andere boodschappen op banners, die de automobilisten kunnen lezen. Deze steun blijft ook komende week onverminderd doorgaan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s