Freedom Flag


Nederlandse tekst onderin

Thursday afternoon from 4 pm to 6 pm people from the ‘Vlaardingers in resistance’ are standing on the bridge over the highway of the viaduct over the A20 at the Krabbenplas. The sun is shining brightly and there is enough traffic to convey the message of the Netherlands in need and the support to farmers and truckers.

Vacation time
For many people it is holiday time in the Netherlands. But for the farmers it’s anything but a holiday. It’s difficult to step away from farming life for a while to chill. The care for animals or plants continues every day.

Government Conversation
Then there’s the conversation that the government wants with the farmers. In particular, it’s already clear that the impasse created by the government must be resolved by the farmers. And this conversation must take place with Remkes, who’s partly guilty of policy and has blood on his hands by crushing peaceful manifestations when he was mayor of The Hague.

The right to farmlife is being taken away by the government

Without farmer no feed
There’s no food without a farmer, is one of the slogans of the farmers. If the food supply is at risk, it affects everyone. That’s why the Netherlands is in need. The actions will continue.

Flag upside down
The distress of the Netherlands is depicted by hanging the flag of the Netherlands upside down. But wearing a farmer’s handkerchief also shows support for farmers, fishermen and truckers.

Highway
Actions with flags are regularly held throughout the Netherlands. With this, citizens show their support to the agricultural sector in need. The flags are hung from the bridge with tie-ripes on four sides. This way they hang securely and are clearly visible to drivers.

Honk
The actions make a broader social problem visible. It’s therefore nice if there’re interactions from the public. The drivers do this by honking, waving or raising a thumbs up. A few give a thumbs down, but that disappears at the loud horns of the trucks.

Support
The farmers actions continue. So do the actions of critical thinkers, consistent and peaceful. The atmosphere among the activists is friendly and togetherness. They’re there for themselves, for everyone and for the next generations.

There’s much more going on in the Netherlands and the rest of the world. Although it has been conclusively proven that the calculations of the models are wrong, the patents for the gene-therapy have already been applied for in 2015, that ivermectine works, that the pharmaceutical industry has made mega profits, that there’re more and more political prisoners, that the inflation is in full swing, and more.

Coronalaw
Now the government wants to take away liberties by introducing the corona law. The fear propaganda is taking people out of their power with all the consequences that entails. With the corona law the government wants to chain the people.

September 4
Empowering people is essential. On September 4, Amsterdam is the place to come together again. Will I see you there?

Donderdagmiddag van 16.00 uur tot 18.00 uur staan er mensen van het ‘Vlaardingers in verzet’ op de brug over de snelweg van het viaduct over de A20 bij de Krabbenplas. Het zonnetje schijnt volop en er rijdt genoeg verkeer om de boodschap van Nederland in nood en de support aan de landbouw en truckers over te brengen.

Vakantietijd
Voor veel mensen is het vakantietijd in Nederland. Maar voor de boeren is het alles behalve vakantie. Sowieso is het al lastig om even afstand te neen van het boerenbestaan om te chillen. De zorg om dieren of planten gaan elke dag door.

Overheidsgesprek
Dan is er nog het gesprek dat de overheid wil met de boeren. Waarbij vooral al vast staat dat de impasse, die door de overheid is gecreëerd door de boeren moet worden opgelost. Nota bene moet dit gesprek plaatsvinden met Remkes die mede schuldig aan het beleid en bloed aan zijn handen heeft door het neer slaan van vredige manifestaties toen hij burgemeester van Den Haag was.

Het bestaansrecht van de boeren wordt door de overheid ontnomen

Zonder boer geen voer
Zonder boer geen voer, luidt een van de kreten op de vele borden van de boeren. Als de voedselvoorziening in gevaar komt raakt dit elke burger. Daarom is Nederland in nood. De acties gaan door.

Vlag op de kop
De nood van Nederland wordt verbeeld door de vlag van Nederland op zijn kop te hangen. Maar ook het dragen van een boerenzakdoek laat steun zien aan de boeren en vissers. Ook de truckers voelen de nood.

Snelweg
Regelmatig worden er door heel Nederland vlaggen acties gehouden. Hiermee tonen burgers hun support aan de landbouw sector in nood. De vlaggen worden met tie-ripes aan vier zijden aan de brug gehangen. Zo hangen ze veilig en zijn goed zichtbaar voor chauffeurs.

Claxoneren
Met de acties wordt een breder maatschappelijk probleem zichtbaar gemaakt. Het is dan ook fijn als er vanuit het publiek interacties komt. De chauffeurs doen dit door te claxoneren, te zwaaien of een duim op te steken. Een enkeling geeft een duim naar beneden, maar dat valt weg bij de luide toeters van de vrachtwagens.

Support
De boerenacties gaan door en ook de acties van kritische denkers, consistent en vredelievend. De sfeer onder de actievoerders is gemoedelijk en saamhorig. Ze staan er voor henzelf, voor iedereen en voor de volgende generaties.

Er is nog veel meer aan de hand in Nederland en de rest van de wereld. Zo wil de overheid weggaande vrijheden ontnemen door de invoering van de coronawet. Hoewel er onomstotelijk is bewezen de de berekeningen van de modellen niet kloppen, de patenten voor het gen-therapie reeds in 2015 is aangevraagd, dat ivermectine werkt, dat de pharmacheutisch industrie mega winsten heeft gemaakt, dat er steeds meer politieke gevangen komen, dat de inflatie in volle gang is, dat de angstpropaganda mensen uit hun kracht haalt met alle gevolgen van dien, wil de overheid de mensen ketenen.

4 september
Mensen in hun kracht zetten is van wezenlijk belang. Op 4 september is Amsterdam weer de plaats om samen te komen. Zie ik jullie daar?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s