Freedom Flag


Nederlandse tekst onderin

Everywhere in the Netherlands people come together to show support for the agricultural sector and truckers. By standing on a bridge over a highway with the Dutch flag upside down at certain times of the week. The whole country is turned upside down. Flags made from farmer’s handkerchiefs are also participating.

Barendrecht
Thursday afternoon from 4 pm to 6 pm folks stand on the bridge over the Vrijenburg highway. This viaduct goes over the A15, which has 12 lanes. There’s a lot of freight traffic. Cars also drive on top of the bridge. Flags are attached to the fencing of the bridge or people wave the flag.

Flag bearers
Young and old are on the bridge. Even someone with a broken leg. It’s also about local connection of people from Barendrecht. Most wave to the drivers who whiz beneath them in their vehicles.

Honk
Sometimes cars driving on top of the bridge honk and cars and trucks below honk. It reverberates under the bridge like an echo. Truckers also blink their headlights. Other drivers honk and wave and a lot of thumbs up. Fantastic amount of feedback at this busy time of day.

Rain
Clouds gather in the distance and stand out against the mill that stands at the bottom of the bridge. The wind makes the change from sun to rain tangible. But it remains a threat in the distance. The flag bearers will remain standing until 6 p.m.

Prince’s Day
The third Tuesday of September is Prinsjesdag. Then the government presents the budget for the coming year. According to tradition, this is read by the king. In the past, the golden carriage was pulled out of the stable for this spectacle. People can then wave to the queen or king. Now a days they drive hidden behind blinded glass in a car to the place where the throne stands. There the king reads the ominous message.

Voice of the people
A good opportunity for the people to also have their say about the government’s destructive policy for people and nature. With the corona law approaching, people are even more alienated from who they are due to inhumanity and laws that violate the constitution. The question is who is going to obey to this?

September 18 and 20
The government sows division. Empowering people is essential.
We do this together by connecting with each other.
Come to The Hague on Sunday 18 September – action of ‘The Netherlands in resistance’.
On Tuesday 20 September (Prinsjesdag) – there is an action in The Hague or Hilversum
under the name ‘Divide and conquer’.

Be critical, stand in your power and speak out!

 

Overal in Nederland komen mensen samen om steun te betuigen aan de agrarische sector en truckers. Door op bepaalde tijden van de week op een brug over een snelweg te gaan staan ​​met de Nederlandse vlag ondersteboven. Het hele land staat op zijn kop. Ook vlaggen gemaakt van boerenzakdoeken doen mee.

Barendrecht
Donderdagmiddag van 16.00 tot 18.00 uur staan ​​mensen op de brug over de snelweg Vrijenburg. Dit viaduct gaat over de A15, die 12 rijstroken heeft. Er is veel vrachtverkeer. Bovenop de brug rijden ook auto’s. Vlaggen worden aan het hekwerk van de brug bevestigd of mensen zwaaien met de vlag.

Vlaggendragers
Jong en oud staan ​​op de brug. Zelfs iemand met een gebroken been. Het gaat ook om lokale verbinding van mensen uit Barendrecht. De meesten zwaaien naar de chauffeurs die in hun voertuigen onder hen zoeven.

Toeteren
Soms claxonneren auto’s bovenop de brug en auto’s en vrachtwagens eronder. Het weergalmt onder de brug als een echo. Ook vrachtwagenchauffeurs knipperen met hun koplampen. Andere chauffeurs toeteren en zwaaien en veel duimen omhoog. Fantastische hoeveelheid feedback op dit drukke moment van de dag.

Regenen
Wolken pakken zich samen in de verte en steken af ​​tegen de molen die onderaan de brug staat. De wind maakt de overgang van zon naar regen voelbaar. Maar in de verte blijft het een dreiging. De vaandeldragers blijven staan ​​tot 18.00 uur.

Prinsjesdag
De derde dinsdag van september is Prinsjesdag. Vervolgens presenteert het kabinet de begroting voor het komende jaar. Volgens de traditie wordt dit voorgelezen door de koning. Voor dit spektakel werd vroeger de gouden koets uit de stal getrokken. Mensen kunnen dan zwaaien naar de koningin of koning. Tegenwoordig rijden ze verscholen achter geblindeerd glas in een auto naar de plek waar de troon staat. Daar leest de koning de onheilspellende boodschap.

Stem van het volk
Een mooie gelegenheid voor de mensen om ook hun zegje te doen over het destructief beleid van de overheid voor mens en natuur. Met de coronawet in aantocht raken mensen nog meer vervreemd van wie ze zijn door onmenselijkheid en wetten die de grondwet overtreden. De vraag is wie hier gehoor aan gaat geven.

18 en 20 september
De overheid zaait verdeeldheid. Het empoweren van mensen is essentieel.
Dit doen we samen door met elkaar in contact te komen.
Kom zondag 18 september naar Den Haag – actie van ‘Nederland in verzet’.
Op dinsdag 20 september (Prinsjesdag) – is er een actie in Den Haag of Hilversum
onder de naam ‘verdeel en heers’.

Wees kritisch, sta in je kracht en spreek je uit!

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s