Freedom childrens right


Nederlandse tekst onderin

The Day of the Rights of the Child is on November 20. It is dark in Utrecht on Friday evening between 5 p.m. and 7 p.m. The Lepelenpark is illuminated with lights.

Experiences of children
Letters are read from children who have written down their experiences of wearing mouth masks in the hallways of their school. It stresses them. Others have respiratory problems. Added to this is the terror in which children are held responsible by the teachers for making their loved ones sick. There is also social pressure from fellow students. School is no longer safe for them.

Parents are faced with a closed door when they seek a solution for their child with the school. Their child no longer wants to go to school and has sleepless nights. Teachers who don’t want to wear masks are also forced to wear non-functional masks.

It’s a cold night. Together we endure the cold. Attention to our children is desperately needed. The children are not a risk group. The measures for children and young people harm their self-confidence and development.

harmful mouth masks
These personal stories are not told in the mainstream media. It doesn’t seem to exist. Just like alarming stories of the children who passed out, collapsed or the children who died wearing masks while exercising. And yet the compulsory wearing of these harmful mouth masks continues.

We are witnesses to this silent suffering.
When will we free them and ourselves!

two photos with me on it are from In Beeld, tanks

De dag van de rechten van het kind is op 20 november. Het donker in Utrecht op vrijdagavond tussen 17.00 uur en 19.00 uur. Het Lepelenpark wordt het verlicht met lichtjes.

Ervaringen van kinderen
Er worden brieven voorgelezen van kinderen die hun ervaringen hebben opgeschreven over het dragen van mondmaskers in de gangen van hun school. Het geeft ze stress. Anderen hebben ademhalingsproblemen. Daarbij komt nog de terreur waarin kinderen door de leerkrachten verantwoordelijk worden gehouden voor het ziek maken van hun dierbaren. Er is ook sociale druk van medestudenten. School is niet langer veilig voor hun.

Ouders staan ​​voor een gesloten deur als ze met de school een oplossing voor hun kind zoeken. Hun kind wil niet meer naar school en heeft slapeloze nachten. Leraren die geen maskers willen dragen, worden ook gedwongen om niet-functionele maskers te dragen.

Het is een koude nacht. Samen verdragen we de kou. Aandacht voor onze kinderen is hard nodig. De kinderen vormen geen risicogroep. De maatregelen voor kinderen en jongeren schaden hun zelfvertrouwen en ontwikkeling.

schadelijke mondkapjes
Deze persoonlijke verhalen worden niet verteld in de reguliere media. Het lijkt niet te bestaan. Net als alarmerende verhalen van de kinderen die flauwvallen, instortten of de kinderen die zijn gestorven met mondkapjes tijdens het sporten. En toch gaat men door met verplicht dragen van deze schadelijke mondmaskers.

Wij zijn getuige van dit stille lijden.
Wanneer zullen we hen en onszelf bevrijden!

twee foto’s met mij erop zijn van in Beeld, bedankt alvast!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s