Freedom – stop police violence


Nederlandse tekst onderin

The developements go fast and are many in a short time. It almost require a study to keep up.

Day before
There is a lot to do in the government city on Friday 19 February.
Outside is a lot of press and people who support the actiongroup ‘Viruswaarheid’.
1. The appeal against the curfew of ‘Viruswaarheid’ against the state is broadcast live.
2. After a day of meetings behind closed doors, the first chamber agrees to an urgancylaw that restricts even more freedoms of the people.

Stop the police violence
Saturday, February 20 is the beautiful sunny day in wintertime. Weeks ago the demonstration against police violence is announced. The mayor of The Hague once again issues an emergency order at the last minute. All people come to the Malieveld in their own title.

A lot of police are stationed around the Malieveld with vans of police and riot police, police on horseback, by bicycle and on foot. More and more people come around 2 p.m. to stand for freedom and their fundamental rights.

Oppression
Just like elsewhere in the world, the Dutch see that their rights quickly disappear unfounded. It’s getting so strange that more and more people realize this stinks.

Radical measures are also being taken with regard to young children. Many mothers are angry and see how they are forced to send their children to school in an unsafe environmen. When children have a snot nose they need to be tested. Mothers who speak out to protect their child will be met by the police.
Police brutality increases in peaceful demonstrations for freedom. The police also intimidated people more at their homes.

Urgency law
The passing of the urgency law on February 19 gives the government even more power to oppress people. The question remains when the police officers themselves look into their being and, due to ethical objections, return the order to act unlawfully.

Today a maximum of 200 people are allowed on the Malieveld. Arriving people are sent back by the police, who are located around the Malieveld.

Fine atmosphere
The group of people at the event exchange ideas, make music together, dance and talk extensively with each other. The atmosphere is pleasant. A speech is given by someone from a new political party ‘we are the Netherlands’ (WZNL).

Elections
The Netherlands has elections on March 17, but many people wonder whether this will continue. The political circus started last week. Parties are traveling across the country to make speeches.
There is an exception to the measures for this. The so-called virus does not like politics. The current government likes the virus. The virus is popular as an excuse to seize all power.

Respect, love and peace
Tomorrow many Dutch people will go somewhere for a nice cup of coffee. Let’s hope that the police facilitate just like today and that people can meet in respect, love and peace.

De ontwikkelingen gaan snel en zijn er veel in korte tijd. Het vergt bijna een studie om bij te blijven.

Dag ervoor
Op vrijdag 19 februari is er veel te doen in de regeringsstad.
Buiten is veel pers en mensen die Viruswaarheid steunen.
1. Het hoger beroep tegen de avondklok van de actiegroep ‘Viruswaarheid’ tegen de staat wordt live uitgezonden.
2. Achter gesloten deuren gaat de eerste kamer na een dag vergaderen akkoord met een spoedwet die nog meer vrijheden van de mensen inperkt.

Stop het politiegeweld
Zaterdag 20 februari is het prachtig zonnig lenteweer, in de winter Weken geleden is de manifestatie tegen politiegeweld aangekondigd. Opnieuw vaardigt de burgemeester van Den Haag op het laatste moment een noodbevel uit. Alle mensen komen op hun eigen titel naar het Malieveld.

Rondom het Malieveld staat veel politie opgesteld met busjes van politie en oproerpolitie, politie te paard, op de fiets en te voet. Rond 14.00 uur er komen steeds meer mensen. Ze staan ​​vooral voor de vrijheid en hun fundamentele rechten.

Onderdrukking
Net als elders in de wereld zien Nederlanders dat hun rechten snel ongegrond verdwijnen. Het wordt zo vreemd dat steeds meer mensen beseffen dat dit stinkt.

Er worden ook ingrijpende maatregelen genomen ten aanzien van jonge kinderen. Veel moeders zijn boos en zien hoe ze gedwongen worden hun kinderen naar school te sturen. Op school komen de kinderen in een onveilige omgeving terecht, waar ze getest moeten worden bij een snotneus. Moeders die zich uitspreken, krijgen politie voor de deur.

Het politiegeweld neemt toe bij vreedzame demonstraties voor vrijheid. Ook intimideerd de politie meer bij mensen thuis.

Spoedwet
Door het aannemen van de spoedwet op 19 februari krijgt de regering nog meer macht om mensen te onderdrukken. De vraag blijft wanneer de politieagenten zelf in hun wezen kijken en vanwege ethische bezwaren het bevel tot onrechtmatig handelen teruggeven.

Vandaag mogen er maximaal 200 mensen op het Malieveld. Aankomende mensen worden teruggestuurd door de politie, die rondom het Malieveld staat.

Fijne sfeer
De groep mensen op de manifestatie wisselen ideeën uit, maken samen muziek, dansen en praten uitgebreid met elkaar. De sfeer is gemoedelijk. Er wordt een toespraak gehouden door iemand van een nieuwe politieke partij ‘wij zijn Nederland’ (WZNL).

Verkiezingen
Nederland heeft op 17 maart verkiezingen, maar veel mensen vragen zich af of dit doorgaat. Het politieke circus is vorige week begonnen. Partijen trekken het land door om toespraken te houden.
Hiervoor is een uitzondering op de maatregelen. Het zogenaamde virus houdt niet van politiek. De huidige regering houdt van het virus. Het virus is geliefd als excuus alle macht te grijpen.

Respect, liefde en vrede
Morgen gaan veel Nederlanders ergens een lekker kopje koffie drinken. Laten we hopen dat de politie faciliteerd net als vandaag en dat de mensen elkaar kunnen ontmoeten in respect, liefde en vrede.

One thought on “Freedom – stop police violence

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s