Freedom for all


Nederlandse tekst onderin

Dance for Freedom
It’s a sunny Sunday 21 February. A wonderful day for a cup of coffee or tea in the park. The lovely weather lures many people outside. Everywhere in the Netherlands people come together. Thee are pleasant encounters and open spaces for dancing. Dance for freedom is an initiative for local dancemeetings.

Peace and love
Amsterdam remains the central meeting place on the museum square. A day to look forward to. Yesterday was the demonstration in The Hague. I was enthousiastic for the meeting was peaceful. Later we can see the police on the edge of the Malieveld forcibly arrested two elderly people for nothing. We’re prepared, but as always, people come together in peace and love.

Police
There’s enough police on the field between the people, around the square and further away the riot police are ready. People enter the square around 14:00 PM. People come alone, with friends, families with children and tourists. People like to enjoy the weather.

Hippie energy
The atmosphere is euphoric with hearts, yellow umbrellas, street performers, music and cups of tea and coffee. Groups sit on the grass, a picnic blanket or stand together. Others walk around with live streams or take pictures. People wear colorful clothes and laugh. Sugar hearts, flyers, stickers and free hugs are distributed.

This energy fills the field and everyone’s heart. Yes, even the police in the field talk more. Many police don’t wear a mouth mask, so we can see their smile.

‘Viruswaarheid’
There is a lot of attention for Jeroen Pols and Willem Engel. Everyone wants to thank these men and have their picture taken with them. They are the face of the ‘Viruswaarheid’ action group in court. From June 2020, this action group stands for the truth. They expose false communication from autority, such as the government, media and science. People have rights. ‘Viruswaarhaid’ stands for transparent information, a human scale and respect for fundamental rights.

Many cases have been lost, but ‘Viruswaarheid’ continues. It becomes painfully clear that the justice system is corrupt. The cheating of the state reveals itself in the appointment of the same judges, adding information just before the hearing or reply many question with non-based facts answers.

On Tuesday 16 February, a judge ruled that the curfew is illegal and must stop immediately. Subsequently, the illegitimate government reverses this decision by appealing. The usefulness of curfew has not been demonstrated, as have many disproportionate measures.

Yellow plu
The ‘feel good to be alive vibe’ is emphesised with the many yellow umbrellas from the initiative ‘the yellow plu’. People can have a yellow embralla and give a donation afterwards. Carollyne and Welmoed put a desired text on the plu.

Yellow
The color yellow has been deliberately chosen for wisdom, knowledge and happines. Yellow is also the most striking color. With the yellow plu you radiate unity as a peaceful protester wherever you are.

Warning
Because it is getting busier, more police take possition around the square. A policevan drives through the crowd to announce the measures. At this people shout boo. A moment later, the officers in the field warn parents to take their children away because it gets rough.

Police Army
The police army is lined up. People go back and others go forward to argue to respect for the time. Everyone goes home at 4 pm. The media is running around to take the best photos and recordings when the go-ahead is given to wipe the square clean.

Sit Down
A group of people sits down. Police officers stand quickly around this. Then the police on horse walk around it and even start a gallop. The people in the circle sing; ” hop horse, hop, horse in gait.” This nursery rhyme shows how childish the police are. After fifteen minutes the police hostages are released.

Dance in Vondelpark
In the meantime, a large group has gone to the Vondelpark to continue the party here. More than a thousand young people drink dance to music. Finally, after a long period of restrictions the youth can experience freedom again. The police intervenes after 20:00 hour with a number of policevans After which calm returns to the Vondelpark.

credits video: Omarm de vrijheid

Dance for freedom
Het is zondag 21 februari, een prachtige dag voor een kopje koffie of thee in het park. Het heerlijke zonnige weer lokt veel mensen naar buiten. Overal in Nederland komen mensen samen en naast gezellige ontmoetingen wordt er ook veel gedanst.

Vrede en liefde
Amsterdam blijft de centrale plek voor ontmoeting op het museumplein. Een dag om naar uit te kijken. Deze dag na de betoging in Den Haag waar de politie aan de rand van het Malieveld toch twee oudere mensen met geweld zijn gearresteerd om niks. Vandaag komen de mensen z
oals altijd in vrede en liefde bij elkaar.

Politie
De politie loopt op het veld tussen de mensen, erom heen en verder weg staat meer politie en ME paraat. Ongeveer 14.00 uur komen de mensen het plein op. Aleen, met vrienden of gezinnen met kinderen, maar ook toeristen, die graag van het weer genieten.

Hippie energie
De sfeer is euforisch met hartjes, gele paraplu’s, straatartiesten, muziek en kopjes thee en koffie. Groepjes zitten op het gras, op een picknickkleed of staan. Mensen dragen kleurige kleding en lachen. Er worden suikerhartjes uitgedeeld, blaadjes, stickers en gratis knuffels.

Deze energie vult het veld en ieders hart. Ja zelfs de politie gaat meer in gesprek. De vele agenten zonder mondkapje laten af en toe een lacht zien.

Viruswaarheid
Er is veel aandacht voor Jeroen Pols en Willem Engel. Iedereen wil deze mannen bedanken en met ze op de foto. Ze zijn het gezicht van de actiegroep ‘Viruswaarheid’ in de rechtsbank. Vanaf juni 2020 staan ‘Viruswaarheid’ voor de waarheid vanuit autoriteiten, zoals de overheid, media en wetenschap. De mensen hebben rechten. Zij staan voor transparante informatie, de menselijke maat en respect voor de grondrechten.

Vele zaken zijn verloren, maar Viruswaarheid gaat door. Het wordt pijnlijk duidelijk dat het rechtsysteem corrupt is. Het valsspelen van de staat openbaart zich in het aanwijzen van dezelfde rechters, toevoegen van informatie vlak voor de zitting of antwoorden geven zonder feitelijke onderbouwing.

Op dinsdag 16 februari heeft een rechter bepaalt dat de avondklok onwettig is. De avondklok is per directe ingang is opgeheven. De onwettige regering draait dit besluit terug door in hoger beroep te gaan. Het nut van de avondklok is niet aangetoond en dit is ook niet meetbaar, net zoals vele buiten proportionele maatregelingen.

Gele plu
Op het Museumplein staat het initiatief ‘de gele plu’. Mensen kunnen door Carollyne en Welmoed een tekst op de plu laten zetten. De kleur geel is bewust gekozen voor de wijsheid, kennis en vreugde. Geel is ook de meest opvallende kleur. Met de gele plu straal je eenheid als vredige betoger uit waar je ook bent.

Waarschuwing
Het wordt steeds drukker en er komt meer politie om het plein staan. Een busje rijdt door de mensen heen om de regels te vertelen over anderhalve meter afstand. Hierop roepen de mensen hard boe.  Agenten gaan in het veld ouders waarschuwen om hun kinderen weg te halen, want het wordt ruig.

Politieleger
Het politie leger staat opgesteld aan de kant van het Rijksmuseum. Mensen gaan naar achteren en anderen naar voren om te pleiten voor het respecteren van de tijd. Om 16.00 uur gaat iedereen naar huis. De media loopt driftig rond om de beste foto’s en opnames te maken als het startsein wordt gegeven om het plein schoon te vegen.

Zitactie
Een groep mensen blijft zitten. Al gauw staan hier agenten omheen. Vervolgens gaat politie te paard hierom heen rondjes lopen met hun paard en zelfs in galop. De mensen in de kring zingen, “hop paardje hop, paardje in galop.” Dit kinderliedje geeft aan hoe kinderachtig de politie bezig is. Na een kwartier worden de door de politie gegijzelde mensen vrijgelaten.

Feest in Vondelpark
Ondertussen is een grote groep richting het Vondelpark gegeaan om hier verder te dansen. Ruim duizend jongeren zetten het feest voort met een drankje en muziek. Eindelijk na zo lang vrijheid beperken mag het los gaan. De politie grijpt na 20.00 uur in met een aantal busjes. Hierna keert de rust in het Vondelpark terug.

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s