Freedom- liberation day


Nederlandse tekst onderin

Liberation day
May 5, 1945 is the official day that the Netherlands was liberated from World War II. This day is commemorated every year. Traditionally with the liberation festivals in a number of large cities in the Netherlands. Last year it was 75 years ago that the Netherlands was liberated.

Last year it was the first time that there was no liberation festival.
What have we learned from freedom?
Why do we let our fundamental rights be taken away?

Kitty Werthmann
The old people who have lived through this terrible period are becoming less and less. Now people learn about the horrors of war from history books and movies. Kitty Werthmann a surviver of worldwar II talks about it and warns that the run-up to a dictatorship does not start with violence. It starts with promises for a better world, so that people give away their freedom.

The war didn’t start overnight. First, people are framed and accused to create divisions. This strategy is now rolled out on the road to medical apartheid. The regime makes people powerless to become more powerful. It stops when people go back to their own strength and say enough is enough

Malieveld
May 5, 2021 is a cold day with hail and a weak sun. Fortunately it’s dry in the afternoon. The big event from 2 pm to 5 pm is at the Malieveld in The Hague. Approved by the municipality and there is a large stage. Well-known critical thinkers will speak. Everyone wants to see each other, without threat of police violence.

Police army
Very strange that the police army is visibly present in large numbers. Even the two water cannons are ready. Is this to intimidate? Peace-loving protesters keep the peace. Last Sunday there was even the celebration of Ajax at the stadion with 12,000 people. The police didn’t intervene and everything was non-violent.

Police are walking around the field. They monitor the distance and the use of alcohol. The protesters are no longer deterred by the police army. The goal of freedom increases by the day as the measures cause extreme damage in the short and longue term. Now the damage of the gene therapy shot is named differently, but soon everyone will know a person with damage or death as a result.

Spreakers
Willem Engel and Jeroen Pols from ‘Viruswaarheid’, Anna van Zeven and Morry from ‘Lijst 30, Tinus Koops from ‘Netherlands in Resistance’ will speak amongst others. The speakers talk about the totalitarian world power that has a depopulation on the agenda. From the world to Dutch practices in the courtroom or the political arena where lies are rampant. There are also words of encouragement about self-organization and a parallel world.

The people on the Malieveld are connected. Every time, people make the effort to travel and stand up for the freedom of themselves and those around them.

Live music is still not allowed on stage. Music is played between speeches. In the field the ‘Ukes for freedom’ play and sing live. The organisation ‘Heart for Freedom’ is busy with the carts, posters, flags and other merchandises to raise awareness. The new edition of ‘the other newspaper’ has just been released and being distributed. The new media is everywhere to bring news with context and content.

Rosaly Rosette
I came as Rosaly Rosette to draw attention to the Craft. The crocheted rosettes are festive and immediately show the link with craft. The value of craft has fallen to such an extent that craft knowledge and skills are dying out. Local societies can be an answer to this global totalitarian technocraty. In local societies craft will become important again to make local products.

Afterparty
At 5 pm people go home after a fantastic manifestation. Some go to the Plein in The Hague. The terraces are full at the restaurants, which may remain open until 6 p.m. A group gathers around the statue and talk with eachother.

Out of nowhere policemen appears on their bicycles. They warn that there is group formation. Questions are then asked about the usefulness of this measure. They have orders from above. And is the agent aware of the extra-parliamentary committee of inquiry (BPOC)? Already 80 officers have made a statement about the abuses at the police. The police cycles away and the group stays around the statue.

When the restaurants close at 6 p.m. more people join to end this day together on the Plein. The Plein is located in front of the government building, where many demonstrations have taken place.

Thanks to photographer Johan Meijboom

Bevrijdingsdag
5 mei 1945 is de officiele dag dat Nederland is bevrijd van de tweede Wereld oorlog. Elk jaar wordt deze dag herdacht. Traditioneel met de bevrijdingsfestivals in een aantal grote steden van Nederland. Verleden jaar was het 75 jaar geleden dat Nederland is bevrijd.

Verleden jaar was het de eerste keer dat geen bevrijdingsfestival was. Wat hebben we geleerd van vrijheid? Waarom laten we onze grondrechten ontnemen?

Kitty Werthmann
De mensen van hoge leeftijd die deze verschrikkelijke periode hebben meegemaakt worden steeds minder. Velen kennen de verschrikkingen van de oorlog uit de geschiedenisboeken en films. Kitty Werthmann vertelt erover en waarschuwt dat de aanloop naar een dictatuur niet gewelddadig begint, maar met beloftes voor een betere wereld, zodat mensen hun vrijheid weggeven.

Het is niet van de ene op de andere dag oorlog. Eerst worden mensen geframed en beschuldigd om verdeeldheid te creëren. Een strategie die nu ook wordt ingezet op weg naar medische apartheid. Het regime trekt ontkracht de mensen om machtiger te worden. Het stopt als mensen weer in hun eigen kracht gaan staan en zeggen genoeg is genoeg

Malieveld
5 mei 2021 is een koude dag met hagel en een zwak zonnetje. Het is gelukkig droog in de middag. De grote manifestatie van 14.00 tot 17.00 is op het Malieveld in Den Haag. Goedgekeurd door de gemeente en er staat een groot podium. Bekende kritische denkers gaan spreken. Iedereen heeft zin om elkaar te zien, zonder dreiging van politiegeweld.

Politieleger
Heel vreemd dat het politieleger zichtbaar in grote getale aanwezig is. Zelfs de twee waterkanonnen staan klaar. Is dit om te intimideren? De vredelievende betogers bewaren de rust. Afgelopen zondag was er zelfs de viering van Ajax met 12.000 mensen. De politie greep niet in en alles is geweldloos verlopen. Op het veld loopt politie rond. Ze houden toezicht op de afstand en drinken van alcohol.

De manifestanten laten zich niet meer afschrikken door het politieleger. Het doel van vrijheid wordt met de dag groter als de maatregelingen meer schade opleveren. Nu wordt de schade van de prik met gen-therapie nog anders benoemd, maar binnenkort zal iedereen een persoon kennen met schade of de dood tot gevolg.

Sprekers
Willem Engel en Jeroen Pols van ‘Viruswaarheid’, Anna van Zeven en Morry van ‘Lijst 30, Tinus Koops van ‘Nederland in opstand’ en anderen gaan een toespraak geven. De sprekers vertellen over de totalitaire wereldmacht die een depopulatie op de agenda heeft staan. Van de wereld naar Nederlandse praktijken in de rechtzaal of de politieke arena waar de leugens om de oren vliegen. Er zijn ook bemoedigende woorden over zelforganisatie en een parallel wereld.

Op het Malieveld is er vooral verbinding van de mensen. Elke keer nemen mensen de moeite om te reizen en op te staan voor de vrijheid van hun zelf en de mensen om hun heen. Live muziek is nog steeds niet toegestaan. Tussen de toespraken door wordt er muziek gedraaid. In het veld staan de ‘Ukes for freedom’ te spelen en zingen. ‘Hart voor Vrijheid’ staat er met de kar vol, posters, vlaggen en andere merchandises. De nieuwe editie van ‘de andere krant’ is net van de pers en wordt ook uitgedeeld. De nieuwe media is overal vertegenwoordigd om nieuws met context en inhoud te brengen.

Rosaly Rosette
Ik ben als Rosaly Rosette gekomen om aandacht te vragen voor het Ambacht. De gehaakte rosetten zijn feestelijk en laten gelijk de link met ambacht zien. De waarde van ambacht is zo gedaald dat kennis en vaardigheid van ambachten uitsterven. Een lokale samenleving kan een oplossing zijn voor een technocratische wereld dictatuur. In lokale samenlevingen zal ambacht weer belangrijk worden voor lokale producten.

Afterparty
Om 17.00 uur gaan de mensen na een fantastisch middag naar huis. Een aantal gaan naar het Plein in Den Haag. De terrassen zitten vol bij de horeca, die tot 18.00 uur open mag blijven. Velen verzamelen rondom het beeld en praten nog na.

Uit het niets duikt er een groep agenten op de fiets op. Ze waarschuwen dat er sprake is van groepsvorming. Daarop worden er vragen gesteld over het nut van de maatregels. Ze hebben orders van bovenaf. En is de agent op de hoogte is van de buiten parlementaire onderzoekscommissie (BPOC)? Reeds 80 agenten hebben een verklaring afgelegd over de misstanden bij de politie.

Als ze de politie wegfietst blijft de groep gezellig bij elkaar. Na het sluiten van de horeca om 18.00 komen er nog meer mensen bij. We sluiten deze dag met elkaar af bij het standbeeld op het Plein. De plek voor het regeringsgebouw, waar al vele betogingen zijn geweest.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s