Freedom Prince day


Nederlandse tekst onderin

Prince’s Day
In the Netherlands, the new government plans are presented every year on the third Tuesday in September. On the throne, the monarch reads the Speech from the Throne (the plans and budget of the government). The women present at the speech from the throne must wear a hat. This hat parade attracts a lot of media attention.
Golden Coach
The tradition of the Speech from the Throne is accompanied by pageant and splendour. The monarch is driven around in The Hague in a golden coach. Every year, many people line the side of the road to watch the monarch ride in the golden carriage. Until last year 2020.

This year on Tuesday 21 September the weather is beautiful. This day is perfect to stand up for freedom and fundamental rights. The king doesn’t ride in a golden carriage. The King dutifully reads the Speech from the Throne and betrays the people again and again. The plans of the government are the plans of the WEF (World Economic Forum) to roll out a totalitarian control worldwide.

Love expression
The people of the Netherlands aren’t welcome in The Hague at the Big Church where the Speech from the Throne takes place. A police army must prevent people with critical questions from coming to the Big Church. Anyone with a sticker, pin or plate with a heart as an expression of love is suspicious.

police army
The army of riot police wear masks that only leaves the eyes uncovered. They are heavily equipped and look intimidating. They’re closing the Square. People can enter the Square, but not leave it. All corners and side streets are blocked by a line of ME. There’re also buses at the corners. The police on horseback are walking around.

Willem Engel
There must be a clear reason for containment and it’s not given. This is hostage by the police. Willem Engel is talking to an agent about the meaning of hostage-taking, as the agents don’t explain why people aren’t allowed to move freely in The Hague.

Lady Hemp
Lady Hemp wears a hemp leaf crown today and reminds police officers about their BEING human. The police tell people who are stopped that this is the fault of the demonstrators. The play the divide and conquer game. Everyone can walk freely if it’s up to Lady Hemp.

After one and a half hour, when the Speech from the Throne is over, everyone can leave the Square. Around 500 manifestors are forced by the riot police to the Malieveld, but they all walk to the temporary government building.

Cattledrovers
The police army is quickly on the scene with bicycles, buses and horses. There’re also buses with romeos. This time, the strategy is to trap everyone standing one side of the road. With batons drawn masked police drive everyone on one side into a space with fences. People in wheelchairs also have to go in the open space prison. Again no reason for this inhuman act.

Inhumanity
Where an agent in the Square has still spoken humanely, the same agent has turned into a servant of the corrupt government and herds the people like cattle. The oath to serve the people has long been forgotten.

Police hostage situation
After a while other manifestors are also driven inside the fences. The small space is full. Lady Hemp is frustrated with all the injustice and inhumanity and screams out ‘Fundamental Rights’ loudly! A man continues his story from the Square via the megaphone about all kinds of abuses, lies and corrupt practices of the government. Others calmly holds up a sign with a text.

Most manifestors talk to pass the time. After an hour everyone can go home through the narrow exit. All plates and hearts must be in the bag.

Gideon van Meijeren
Gideon van Meijeren stands at the Ministry of Justice. As a politician in the House of Representatives he speaks out for fundamental rights and denounces corruption in various ministries. People go to him. They tell their story, have their picture taken with him and continue their way home.

Prinsjesdag
In Nederland worden elk jaar op de derde dinsdag van september de nieuwe plannen van de regering gepresenteerd. Op de troon leest de vorst de troonrede (de plannen en begroting van de regering) voor. De aanwezige vrouwen bij de troonrede dienen een hoed te dragen. Deze hoedenparade trekt veel media aandacht.

Gouden koets

De traditie bij de troonrede gaat gepaard met veel pracht en praal. De koning of koningin wordt met een gouden koets rondgereden in Den Haag. Elk jaar staan er langs de kant van de weg  veel mensen om de vorst in de gouden koets te zien rijden. Tot verleden jaar 2020.

Dit jaar op dinsdag 21 september is het prachtig weer. De koning rijdt niet in een gouden koets.  Een troonrede staat vol met leugens. Het volk van Nederland is niet welkom in Den Haag bij de Grote Kerk waar de troonrede plaats vindt. Een politieleger moet voorkomen dat mensen met kritische vragen naar de Grote Kerk komen. Iedereen met sticker, speldje of bord met een hartje als uiting van liefde is verdacht.

Stem van het volk
Deze dag is een moment dat het volk in Den Haag kan laten zien dat het voor de vrijheid en grondrechten is. De koning van Nederland leest braaf de troonrede voor en verraad het volk. De plannen van de regering zijn de plannen van het WEF (World Economic Forum) om wereldwijd een totalitaire controle uit te rollen.

Politieleger
De ME’ers van het politieleger dragen een masker die alleen de ogen onbedekt laten. Ze zijn zwaar uitgerust, komen intimiderend over en sluiten het Plein af. Mensen kunnen het Plein op, maar niet af. Alle hoeken en zijstraten zijn geblokkeerd door een linie ME. Bij de hoeken staan ook bussen. De politie te paard loopt rond.

Willem Engel
Voor insluiting moet een duidelijke wettelijke reden zijn en die wordt niet gegeven. Dit is gijzeling door de politie. Willem Engel is in gesprek met een agent over de betekenis van gijzeling, aangezien de agenten niet vertellen waarom mensen niet vrij mogen bewegen in Den Haag.

Lady Hemp
Lady Hemp draagt vandaag een kroon van hennepbladeren als knipoog naar de troonrede. Ze loopt rond het plein om agenten aan te spreken op hun mensZIJN. De politie vertelt aan mensen die worden tegengehouden dat dit de schuld is van de manifestanten. Dit is het verdeel en heers spel. Van Lady Hemp mag iedereen doorlopen.

Na anderhalf uur is de troonrede voorbij en kunnen de mensen van het Plein af. Mensen met een hart of kritische boodschap worden door de ME naar het Malieveld begeleid. Maar iedereen loopt naar het tijdelijke regeringsgebouw.

Veedrijvers
Het politieleger is snel ter plekke met fietsen, bussen en paarden. Ook zijn er bussen met romeo’s. Dit keer is de strategie om met getrokken wapenstokken iedereen aan een kant van de weg in een fuik te drijven. Een ruimte met hekken waar de gemaskerde politie omheen staat. Ook mensen in rolstoel moeten hierin.

Onmenselijkheid
Wederom geen reden voor dit onmenselijke optreden. Waar een agent op het Plein nog menselijk heeft gesproken is dezelfde agent veranderd in een dienaar van de corrupte regering en drijft de mensen als vee op. De eed om het volk te dienen is lang vergeten.

Deze machtsmisbruik trekt de aandacht van andere manifestanten die na een tijd ook binnen de hekken zijn gedreven. De kleine ruimte vult zich met manifestanten. Lady Hemp is gefrustreerd door alle onrecht en onmenselijke insluiting en roept hard ‘Grondrechten!’ Een man vervolgt zijn verhaal vanaf het Plein via de megafoon over allerlei misstanden, leugens en corrupte praktijken van de demissionaire regering. Weer anderen houden rustig een tekstbord omhoog.

De meeste manifestanten praten om de tijd door te komen. Na een uur mag iedereen door de smalle uitgang naar huis. Alle borden en hartjes moeten in de tas.

Gideon van Meijeren
Gideon van Meijeren staat bij het ministerie van Justitie. Als politicus in de tweede kamer spreekt hij zich uit voor de grondrechten en stelt de corruptie op verschillende ministeries aan de kaak. Mensen gaan naar hem toe, doen hun verhaal en gaan met hem op de foto. Daarna vervolgen ze hun weg naar huis.

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s