Freedom March Amsterdam


Nederlandse tekst onderin

 

 

 
May 1 is Labor Day. Normally trade unions and the political workers party hold manifestations. Little to be seen of unions. Thepast two years they haven’t stood up for the fundamental rights of workers. Today there’s the great manifestation for people who stand for freedom, a dignified existence, fundamental rights and equality rights. Amsterdam here we come!

IT AIN’T RIGHT – IT IS NOT RIGHT!
The manifestation of ‘Samen voor Nederland’ – ‘Together for the Netherlands’ takes place every first Sunday of the month. Today the march of the human connection bears the title IT AIN’T RIGHT – IT IS NOT RIGHT!

The Dam square
The weather is lovely, not too hot, but the sun is shining. At 12 o’clock people gather at Dam Square. The city center is busy with day trippers and tourists. The manifestors are easy recognizable by the texts on their clothing, plates or music.

The small stage of the organition is on Madame Toussau’s side. That’s where the support program starts with speeches. On the street side there’re stands with information and clothing.

New faces
It’s slowly getting busier. Seeing people again is nice and lifts up the energy. At the start of the march there’re about 3000 people on their feet. The many new faces suggest that new critical thinkers have emerged.

At various corners, the police are standing or tey’re on their bicycles. The former soldiers and veterans are also there. Today most of them wear a jacket over their military uniform. The medical staff is easily recognizable in the white coats.

The march
The march of ‘Together for the Netherlands’ starts at 13.00. The long route goes straight through the city center to the Albert Kuijp market. Many people on the street witness a critical voice from their compatriots. Just behind the first banner is the yellow car with a trailer with loudspeakers. Michel Rijenga stands on the trailer. The music draws residents to their window or balcony to look.

Tram traffic
Trams regularly stop along the route. Great opportunity for tram travelers to read the many signs people carry. Signs read texts like ‘it’s enough’, ‘Where are the children #toeslagenaffaire #jeugdzorg’ and ‘hands of of our children #savethechildren’.

Tourists
There’re conversations with people who ask what this march is for. Tourists are also curious what this is about. I myself am talking to a man from Egypt. He doesn’t notice any measures in his country. In Africa people live their lives, often to survive on a daily basis. Only diplomats and officials show their masks.

Thums up
Leaflets are handed out to passers-by and people sitting on terraces. Stickers are pasted on lampposts at traffic lights. Some people yell crazy people when the manifestors pass by. But most the reactions from people are positive, sometimes thumbs up or a round of applause.

Although it seems calm with the measures, the QR passport of the EU is being pushed through unabated. The question is how many people consider it ‘normal’ to use a code to show they’re ‘healthy’? And only that way you’re allowed to participate inclusively in society.

#FreeMax
There’s also attention for the release of Max. He’s one of the many political prisoners in the Netherlands. In addition, Huig Plug and Willem Engel from ‘Viruswaarheid’ are awaiting their procedure outside prison. Willem and Dorien walk along in the march.

Censorship
The government does everything it can to keep critical voices that are scientifically or factually substantiated from the main stream news. The alternative media are censored on platforms such as Facebook, Youtube, Twitter and Linkedin. Efforts are underway to legislate censorship. This fits the script of a totalitarian state in the making.

Force stronger than power
All people have imagination. Not everyone knows how to handle this well. Often out of ignorance or fear of being rejected by others. Creativity follows imagination. It allows people to face challenges and solve problems. These powers are real. Dare to speak out. Life is made up of experiences, valuing yourself and loving yourself.


video Patriot Freedom Dutch TV

 

 

1 mei is de Dag van de Arbeid. Normaal gesproken houden vakbonden en de politieke arbeiderspartij manifestaties. Van vakbonden is weinig te zien. De afgelopen twee jaar zijn ze niet opgekomen voor de grondrechten van arbeiders. Vandaag is de grote manifestatie voor mensen die staan ​​voor vrijheid, een menswaardig bestaan, grondrechten en gelijke rechten. Amsterdam, we komen eraan!

IT’S NOT RIGHT- HET IS NIET JUIST!
De manifestatie ‘Samen voor Nederland’ vindt elke eerste zondag van de maand plaats. Vandaag draagt ​​de mars van de menselijke verbinding de titel IT’S NOT RIGHT- HET IS NIET JUIST!

De Dam
Het is heerlijk weer, niet te warm, maar de zon schijnt. Om 12 uur verzamelen de mensen zich op de Dam. Het stadscentrum is druk met dagjesmensen en toeristen. De betogers zijn goed te herkennen aan de teksten op hun kleding, borden of muziek.

Het kleine podium van de organisatie staat aan de kant van Madame Toussau. Daar begint het ondersteuningsprogramma met toespraken. Aan de straatkant staan ​​stands met informatie en kleding.

Nieuwe gezichten
Het wordt langzaamaan drukker. Mensen die elkaar weer zien is fijn en het geeft energie. Aan het begin van de mars zijn ​​er ongeveer 3000 mensen op de been. De vele nieuwe gezichten suggereren dat er nieuwe kritische denkers zijn opgestaan.

Op verschillende hoeken staat de politie of zit op de fiets. De oud-soldaten en veteranen zijn er ook. Vandaag dragen de meesten van hen een jas over hun militaire uniform. De medische staf is goed te herkennen aan de witte jassen.

De mars
De mars van ‘Samen voor Nederland’ begint om 13.00 uur. De lange route gaat dwars door de binnenstad naar de Albert Kuijpmarkt. Veel mensen op straat zijn getuige van de kritische stem van hun landgenoten. Net achter het eerste spandoek rijdt de gele auto met een aanhanger met luidsprekers. Michel Rijenga staat op de aanhanger. De muziek trekt bewoners naar hun raam of balkon om te kijken.

Tramverkeer
Langs de route staan trams regelmatig stil. Mooie kans voor tramreizigers om de vele borden die mensen bij zich hebben te lezen. Op borden staan ​​teksten als ‘het is genoeg’, ‘Waar zijn de kinderen #toeslagenaffaire #jeugdzorg’ en ‘handen van onze kinderen #reddekinderen’.

Toeristen
Er zijn gesprekken met mensen die vragen waar deze mars voor is. Ook toeristen zijn benieuwd waar dit over gaat. Ik praat zelf met een man uit Egypte. In zijn land merkt hij niets van maatregelen. In Afrika leven mensen hun leven, vaak om te overleven op een dagelijkse basis. Alleen diplomaten en ambtenaren showen hun maskers.

Duim omhoog
Er worden folders uitgedeeld aan voorbijgangers en mensen die op terrassen zitten. Bij verkeerslichten worden stickers op lantaarnpalen geplakt. Sommige mensen roepen gekken als de manifestanten voorbij komen. Maar de meeste reacties van mensen zijn positief, soms duimen omhoog of een applausje.

Hoewel het rustig lijkt met de maatregelen, wordt het QR-paspoort van de EU onverminderd doorgedrukt. De vraag is hoeveel mensen het ‘normaal’ vinden om met een code aan te tonen dat ze ‘gezond’ zijn? En alleen zo mag je inclusief meedoen in de samenleving.

#FreeMax
Ook is er aandacht voor de vrijlating van Max. Hij is een van de vele politieke gevangenen in Nederland.  Huig Plug en Willem Engel van ‘Viruswaarheid’  wachten hun procedure buiten de gevangenis af. Willem en Dorien lopen mee in de mars.

Censuur
De overheid doet er alles aan om kritische stemmen die wetenschappelijk of feitelijk onderbouwd zijn uit het main stream nieuws te houden. De alternatieve media worden gecensureerd op platforms als Facebook, Youtube, Twitter en Linkedin. Er wordt gewerkt om censuur wettelijk vast te leggen. Dit past in het script van een totalitaire staat in wording.

Kracht sterker dan macht
Alle mensen hebben verbeeldingskracht. Niet iedereen weet hier goed mee om te gaan. Vaak uit onwetendheid of angst afgewezen te worden door anderen. Creatiekracht volgt verbeeldingskracht. Hiermee kunnen mensen uitdagingen aangaan en problemen oplossen. Deze krachten zijn wezenlijk. Durf je uit te spreken. Het leven bestaat uit ervaringen, jezelf waarderen en lief te hebben.

One thought on “Freedom March Amsterdam

  1. Dankjewel Monique💝!

    Er waren (genoeg) mensen om het waakvlammetje te laten branden.
    Hoop dat meer mensen nu in gaan zien dat als zij niet zichtbaar de straat op gaan zij instemmen met The Great Reset. Vreedzaam zichtbaar zijn is The Movement💝

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s