Freedom Children


Nederlandse tekst onderin

Saturday 16 April is a sunny day in Rotterdam. It is also the day for attention to the allowance affair. Between 300 and 400 people gather on Kruisplein to show support for the victims.

Discrimination
10,000 Families with a foreign surname are blacklisted by the Tax Authorities. They have been wrongfully labeled as fraudsters due to government discrimination and irreparable harm has been done to parents and their children.

Whistleblowers
This major scandal of the tax authorities has been investigated. The ministers acted as if they knew nothing when the abuses were reported. These whistleblowers have not been heard and punished. It took a while for a committee to have enough evidence to show that the ministers were aware and did not intervene. The cabinet resigned in early 2021.

Resigned more power
Resigned ministers normally only deal with current affairs. The Prime Minister of the Netherlands said during a press conference that the resigned government has more power than a sitting government. Law after law has been passed, the emergency ordinance has been permanently extended and the fraudulent government is causing scandal after scandal. And yet the Prime Minister is still there. How is that possible?

Innocent parents have been labeled as fraudsters. Much social and psychological suffering has been inflicted on them, such as
– sky-high debts
– lose their house,
– divorces,
– physical deficiencies due to persistent stress,
– children have been taken away from their parents,
– suicides out of desperation,
– poverty

Sorry
The prime minister has apologized to the 10,000 families and promised compensation. More than thousands of children have been snatched from their parents through childcare. The parents hardly see their own children. Heartbreaking and inhumane to parents and children.

It is so bad that 1115 children are missing. Where are the kids?

Kruisplein
There’s a large stage on the Kruisplein. There’re large boards on the square with photos of families affected by the allowance affair. Many journalists from the mainstream media and other media report the manifestation. The political party SP is well represented and at their stand they hand out tomato soup. A little further on, Josh is sitting in front of his caravan with his chicken.

Political prisoners
Willem Engel, Eldor and Huig Plug are in the audience to show support. Willem Engel and Eldor were recently released pending trial. Whistleblower Huig Plug has been arrested several times. Charges are made up without evidence. Critical thinkers are framed, accused and shamed. When the truth comes out, the damage is already done.

The deprivation of fundamental rights by the government is illegal. Whistleblowers and people who speak out in public or ask questions about human rights are at risk of going to jail.

Huig Plug
There’s still the Demmink case. After much evidence, this man has not yet been arrested. In fact, it’s the Prime Minister who has ordered that any investigation into Demmink be stopped. As the most senior civil servant of justice, Demmink has appointed many judges in the Netherlands. Today the legal system is corrupt. Whistleblower Huig Plug has evidence that Demmink is involved in ritual child abuse. The Public Prosecution Service withholds Huig Plug from presenting his case in a public hearing.

At the front of the stage are government politicians. Renske Leijten, Lilian Marijnissen and Pieter Omtzigt are followed by almost every camera. Pieter and Renske played a major role in the investigation into the allowance affair. Next to them, mothers are interviewed on camera about the suffering that has been done to them and still continues.

Rutte
And the same Prime Minister Rutte who is responsible for so much suffering still reigns. How is that possible?
1115 children are missing, children are traumatized and still living in a nightmare. A year later, the government has done little or nothing. Rutte’s message to the parents that it can take a long time before the compensation takes place feels like a step after the other.

Amber Alert
Parents, grandparents and children show text signs. A sign states that with 1 amber alert everyone in the Netherlands will look for a child. Now that 1115 children are missing, it’s very quiet. This indicates what is substantial in society.

Speakers
The speakers are announced on the podium. A poem is recited. A mother and her daughter talk about the misery they have suffered and still go trough. There’re more then 10,000 stories of misery and despair.

Carie is from Rotterdam and tells about her dream. A dream in which some things happen to Rutte, compairable to the victims of the allowance affair. A song has been made to give the people a voice. A powerful song with the title; ‘I am a fighter, Dutch in Netherlands’. Finally, all participants join on stage for a photo. The program ends at 2 p.m.

Solutions
The big question remains, where are the solutions. And as a mother rightly said, ‘Don’t decide that for us, we know what we need ourselves’.

Zaterdag 16 april is een zonnige dag in Rotterdam. Het is ook de dag voor aandacht voor de toeslagenaffaire. Tussen de 300 en 400 mensen verzamelen zich op het Kruisplein om steun te betuigen aan de slachtoffers.

Discriminatie
10.000 Gezinnen met een buitenlandse achternaam staan ​​op de zwarte lijst van de Belastingdienst. Ze zijn onrechtmatig bestempeld als fraudeurs vanwege discriminatie door de overheid en er is onherstelbare schade toegebracht aan ouders en hun kinderen.

Klokkenluiders
Dit grote schandaal van de Belastingdienst is onderzocht. De ministers deden alsof ze van niets wisten toen de misstanden zijn gemeld. Deze klokkenluiders zijn niet gehoord en gestraft. Het duurde een tijd voordat een commissie genoeg bewijs had om aan te tonen dat de ministers op de hoogte waren en niet ingrepen. Het kabinet trad begin 2021 af.

Afgetreden meer macht
Afgetreden ministers horen zich normaal gesproken alleen bezig met lopende zaken. De minister-president van Nederland zei tijdens een persconferentie, dat de afgetreden regering meer macht heeft dan een zittende regering. De ene wet na de andere is aangenomen, de noodverordening is permanent verlengd en de frauderende overheid veroorzaakt schandaal na schandaal. En toch is de premier er nog steeds. Hoe is dat mogelijk?

Onschuldige ouders zijn als fraudeurs bestempeld. Er is hun veel sociaal en psychisch leed toegebracht, zoals
– torenhoge schulden
– hun huis kwijtraken,
– echtscheidingen,
– lichamelijke gebreken door aanhoudende stress,
– kinderen bij hun ouders weggehaald zijn,
– zelfmoorden uit wanhoop,
– armoede

Sorry
De premier heeft zijn spijt betuigd aan de 10.000 families en compensatie beloofd. Meer dan duizenden kinderen zijn via de kinderopvang van hun ouders weggerukt. De ouders kunnen de kinderen amper zien. Hartverscheurend en onmenselijk voor ouders en kinderen. Een jaar later heeft de regering weinig of niets gedaan.

Het is zo erg dat er 1115 kinderen worden vermist. Waar zijn de kinderen?

Kruisplein
Op het Kruisplein staat een groot podium. Er zijn borden met foto’s van families die getroffen zijn door de toeslagenaffaire. Er zijn veel journalisten van de reguliere media en andere media. De politieke partij SP is goed vertegenwoordigd op het plein. Bij een stand wordt tomatensoep uitgedeeld door de SP. Iets verderop zit Josh voor zijn caravan met zijn kip.

Politieke gevangenen
In het publiek staan Willem Engel, Eldor en Huig Plug om steun te betuigen. Willem Engel en Eldor zijn onlangs vrijgelaten in afwachting van hun proces. Klokkenluider Huig Plug is meerdere malen aangehouden. Aanklachten worden verzonnen zonder bewijs. Kritische denkers worden erin geluisd, beschuldigd en beschaamd. Als de waarheid naar buiten komt, is het kwaad al geschied.

Het ontnemen van grondrechten door de overheid is illegaal. Klokkenluiders en mensen die zich in het openbaar uitspreken of vragen stellen over mensenrechten lopen het risico de gevangenis in te gaan.

Huig Plug
Er is nog de zaak Demmink. Na veel bewijs is deze man nog niet aangehouden. In feite is het de minister-president die heeft bevolen dat elk onderzoek naar Demmink wordt stopgezet. Als hoogste ambtenaar van justitie heeft Demmink veel rechters in Nederland benoemd. Tegenwoordig is het rechtssysteem corrupt. Klokkenluider Huig Plug heeft bewijzen dat Demmink betrokken is bij ritueel kindermisbruik. Het OM onthoudt Huig Plug om zijn zaak in een openbare zitting te presenteren.

Vooraan het podium staan ​​politici van de overheid. Renske Leijten, Lilian Marijnissen en Pieter Omtzigt worden door bijna elke camera gevolgd. Pieter en Renske speelden een grote rol in het onderzoek naar de toeslagenaffaire. Naast hen worden moeders voor de camera geïnterviewd over het leed dat hen is aangedaan en nog voortduurt.

Rutte
En dezelfde premier Rutte die verantwoordelijk is voor zoveel leed regeert nog steeds. Hoe is dat mogelijk? 1115 kinderen zijn vermist, kinderen zijn getraumatiseerd en leven nog steeds in een nachtmerrie. Rutte’s boodschap aan de ouders dat het lang kan duren voordat de compensatie plaatsvindt voelt als een trap na.

Amber Alert
Ouders, grootouders en kinderen tonen tekstborden. Op een bord staat dat met 1 ambert alert iedereen in Nederland op zoek gaat naar een kind. Nu er 1115 kinderen worden vermist, is het erg stil. Dit geeft aan wat substantieel is in de samenleving.

Sprekers
Op het podium worden de sprekers aangekondigd. Er wordt een gedicht voorgedragen. Een moeder en haar dochter praten over de ellende die ze hebben geleden en nog steeds doormaken. Er zijn meer dan 10.000 verhalen over ellende en wanhoop.

Carie komt uit Rotterdam en vertelt over haar droom. Een droom waarin Rutte het een en ander overkomt, vergelijkbaar met de slachtoffers van de toeslagaffaire. Er is een lied gemaakt om de slachtoffers een stem te geven. Een krachtig nummer met als titel; ‘Ik ben een vechter, Nederlander in vernederland’.
Tot slot komen alle deelnemers samen op het podium voor een foto. Het programma eindigt om 14.00 uur.

Oplossingen
De grote vraag blijft, waar zijn de oplossingen. Een moeder zegt terecht: ‘Bepaal dat niet voor ons, we weten zelf wat we nodig hebben’. Zal de regering de oplossingen waarmee de gedupeerden zelf komen faciliteren?

 

2 thoughts on “Freedom Children

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s