Freedom- no justice


Nederlandse tekst onderin

Where are the fundamental rights?
Where are the human rights?
Where are the rights of the child?

What is freedom in a society in which fundamental rights are violated daily and lies and deceit reign. Truth seekers are demonized, ridiculed and taken to court.

Whistleblower
This happens to Huig Plug, the whistleblower of Justice. He gets to the bottom of things through research and action. Huig stands in front of the government building almost every day and asks the ministers questions about shady practices.

Huig also campaigns for people who have been silenced, such as Hüseyin Baybasin (Kurdish political prisoner) and ‘Lisa’ (victim of ritual child abuse by senior officials and doctors). Through video he shares the truth to the attention.

Announcement
Court hearing State of the Netherlands versus whistleblower of justice Huig Plug on Thursday 7 October 2021 at 14:00 Rotterdam.Whistleblower
This happens to Huig Plug, the whistleblower of Justice. He gets to the bottom of things through research and action. Huig stands in front of the government building almost every day and asks the ministers questions about shady practices.

Research
Huig Plug does this through research. The many relationships that current and former ministers have from the Minerva student association come to the fore in combination with dark matters. Huig stands in front of the government building almost every day and asks the ministers questions about this.

Action and report
He also campaigns for people who know a lot and have been silenced, such as Hüseyin Baybasin (Kurdish political prisoner) and Lisa (victim of ritual child abuse). Through live video, he reports on his actions to bring the truth to the attention.

Lawsuit
Huig knocked on the door of national lawyer Larissa Alwin to ask that her husband stop sending cards to children he has structurally abused. Huig will be summoned for this by the State of the Netherlands on Thursday, October 7, 2021 at 2:00 PM in Rotterdam. The demand is a restraining order for Huig Plug and a penalty of up to €250,000.

Truth teller
Anyone who wants to expose corruption and satanistic practices by officials is threatened or silenced. Huig Plug wants to make his plea about the satanistic child abuse of high-ranking Dutch officials in a public court.

Freedom
Interested parties wait in the hall of the courthouse in front of the hearing room. Huig Plug is present with his counselor Marlies. Marlies is also the mother of ‘Lisa’, the grandmother of ‘Lisa’ is also there. There is press. There’re also interested parties who care about the fate of the child abuse victims and people who stand up for freedom. Remarkable are the approximately seven police officers, who stand alone near this door.

14.00 hours
At 14.00 hours Huig Plug and Marlies are called in. The rest have to wait outside. A press officer of the court stated that the judge first determines which documents are discussed in public and which are discussed behind closed doors.

Moments later, Huig and Marlies come out of the courtroom. Huig yells down the hall for justice, to be heard, and to tell his story on Lisa’s behalf in a public trial.

Story of Lisa
Outside the court, Huig tells the story for the press, new media and those present. Lisa was raped as a child by her father, who took her to his friends. At the age of 15 her child was born outside in the forest and then raped and murdered. Lisa has been extensively researched and heard by experts. Huig mentions the names of the rapists and murderers of Lisa’s baby. The story is too horrible and the perpetrators are still free. The truth must be told. It must stop!

Banner
The story is emotional for Huig, Marlies and grandma. Several attendees are done with pedo practices, corruption and trampling of fundamental rights by judges. On the floor is a banner that reads, “Save our children, stop sado-pedo-elite”

Romeos
During Huig Plug’s story, about eight Romeos (undercover officers) enter the hall. They wear face coverings and enter the court. Why do the Romeos come here? Why are they allowed to go into court with face coverings when this is prohibited? Upon inquiry, it appears that these romeos came for Huig Plug and Marlies. Very strange as there is no threat at all.

Call to Action
Huig Plug calls for the story to be shared. He named the rapists. They can sue Huig. The current political leaders don’t want an investigation into the sado-pedo elite. “Demmink is a rapist and murderer,” says Huig. “All Dutch people should know. Put it on the internet, children are at risk.”

Challenge judge
Willem Engel listens. Willem is conducting many lawsuits against the state on behalf of ‘Viruswaarheid’ about deprivation of liberty because of the government’s unconstitutional measures.
After more than an hour, the hearing is said to have been public, while the judge said behind closed doors that it was closed. The judge must be rightly challenged. Huig enters the court with Willem to request a challenge procedure.

Story of Lisa
Lisa’s story continues. Huig has put an end to the anonymity of the perpetrators. There’s sufficient substantiated evidence. He wants to publicly plead the evidence in court.
Will he or Lisa’s mother get a chance to sue the senior officials after 3 years? Are the perpetrators named going to sue Huig Plug or worse?

Whistleblower Huig Plug puts his life on the line. He’s aware of this. If he’s found dead, realize that the police will lie too, he says.

October 15, 2021
The judge approved the state’s demand. With this the State is trying to silence Huig Plug. But that doesn’t work with a true whistleblower. He’s driven by the pain of all the terrible injustice he knows.

Questions
Many questions remain. Perhaps the biggest question is how can we as humans treat each other with respect and equality?

Universal love heals and connects. That seems to be the answer to a lot of pain and suffering. The next question is whether we can feel and experience this answer.

Waar zijn de grondrechten?
Waar zijn de rechten van de mens?
Waar zijn de rechten van het kind?

Wat is vrijheid in een samenleving waarin grondrechten dagelijks worden geschonden en leugens en bedrog heersen. Waarheidsvinders worden gedemoniseerd, belachelijk gemaakt en voor de rechter gedaagd.

Klokkenluider
Dit overkomt Huig Plug, de klokkenluider van Justitie. Hij haalt de onderste steen boven door onderzoek en actie. Huig staat bijna dagelijks voor het regeringsgebouw en stelt de bewindslieden vragen over duistere praktijken.

Huig voert ook actie voor mensen die monddood zijn gemaakt, zoals Hüseyin Baybasin (Koerdisch politiek gevangene) en ‘Lisa’ (slachtoffer ritueel kindermisbruik door hoge ambtenaren en artsen). Via video deelt hij de waarheid onder de aandacht te brengen.

Rechtzaak
Huig is bij landsadvocaat Larissa Alwin aan de deur geweest om te vragen dat haar man stopt met het sturen van kaarten naar kinderen die hij structureel heeft misbruikt. Hiervoor wordt Huig door de Staat der Nederlanden gedaagd op donderdag 7 oktober 2021 om 14:00 uur te Rotterdam. De eis is een straatverbod voor Huig Plug en een dwangsom van maximaal €250.000.

Waarheidsverteller
Iedereen die corruptie en satanistische praktijken door ambteneren aan het licht wil brengen wordt bedreigd of het zwijgen opgelegd. Huig Plug wil zijn pleidooi doen over het satanistische kindermisbruik hooggeplaatste Nederlansdse ambteneren in een openbare rechtzitting doen.

Vrijheid
In de hal van het gerechtsgebouw voor zittingkamer wachten belanghebbenden en geïnteresseerden.
Huig Plug is aanwezig met zijn raadsvrouw Marlies. Marlies is ook de moeder van ‘Lisa’, de oma van ‘Lisa’ is er ook. Er is pers. Er zijn ook belangstellenden, die zich het lot van de kindermisbruik slachtoffers aantrekken en mensen die opstaan voor vrijheid. Opvallend zijn de ongeveer zeven agenten, die alleen voor deze kamerdeur staan.

14.00 uur
Om 14.00 uur worden Huig Plug en Marlies naar binnen geroepen. De rest moet buiten wachten. Een persvoorlichter van de rechtbank verklaard dat de rechter eerst bepaalt welke stukken in het openbaar worden besproken en welke achter gesloten deuren.

Even later komen Huig en Marlies de rechtzaal uit. Huig roept door de hal dat er gerechtigheid moet komen, dat hij gehoord wil worden en zijn verhaal namens Lisa wil vertellen in een openbare rechtzitting.

Verhaal van Lisa
Beneden buiten de rechtbank vertelt Huig voor de pers, nieuwe media en de aanwezigen het verhaal. Lisa is als kind door haar vader verkracht, die haar meenam naar zijn vrienden. Op 15 jarige leeftijd is haar kindje buiten in het bos geboren en daarna verkracht en vermoord. Lisa is uitgebreid onderzocht en gehoord door deskundigen. Huig noemt de namen van de verkrachters en moordenaars van Lisa’s baby. Het verhaal is te afschuwelijk en de daders zijn nog vrij. De waarheid moet vertelt worden. Het moet stoppen!

Het verhaal is emotioneel voor Huig, Marlies en oma. Meerdere aanwezigen zijn klaar met pedo-praktijken,  corruptie en vertrappen van de grondrechten door rechters. Op de grond ligt een spandoek met de tekst, “Save our children, stop sado-pedo-elite”

Romeo’s
Tijdens het verhaal van Huig Plug komen er ongeveer acht Romeo’s de hal in. Ze dragen gezichtsbedekking en gaan de rechtbank binnen. Waarom komen de Romeo’s hier? Waarom mogen zij met gezichtsbedekking de rechtbank in terwijl dit verboden is? Bij navraag blijkt dat deze romeo’s voor Huig Plug en Marlies zijn gekomen. Zeer vreemd aangezien er geen enkele dreiging is.

Actie
Huig Plug roept op om het verhaal te delen. De verkrachters heeft hij bij naam genoemd. Ze kunnen Huig aanklagen. De huidige politieke leiders willen geen onderzoek naar de sado-pedo-elite.
“Demmink is een verkrachter en moordenaar”, zegt Huig. “Alle Nederlanders zouden het moeten weten. Zet het op internet, kinderen lopen gevaar.”

Wraking rechter
Willem Engel luistert. Willem voert namens ‘Viruswaarheid’ veel rechtszaken tegen de staat over vrijheidsontneming vanwege de ongrondwettelijke maatregelen van de overheid. Na meer dan een uur wordt gezegd dat de hoorzitting wel openbaar was, terwijl de rechter achter gesloten deuren vertelde dat het gesloten was. De rechter dient gewraakt te worden. Huig gaat met Willem de rechtbank binnen om een wraking procedure aan te vragen.

Verhaal van Lisa
Lisa’s verhaal gaat verder. Huig heeft een einde gemaakt aan de anonimiteit van de daders. Er is voldoende onderbouwd bewijs. Hij wil het bewijs in de rechtszaal publiekelijk bepleiten.
Zullen hij of Lisa’s moeder de kans krijgen om na 3 jaar de hoge ambtenaren voor de rechter te slepen? Gaan de daders, die zijn genoemd, Huig Plug aanklagen of erger?

Klokkenluider Huig Plug zet zijn leven op het spel. Hij is zich hiervan bewust. Als hij dood wordt gevonden, besef dan dat de politie ook zal liegen, zegt hij.

15 oktober 2021
De rechter heeft de eis van de Staat goedgekeurd. Hiermee probeert de Staat Huig Plug monddood te maken. Maar dat lukt niet bij een ware klokkenluider. Hij wordt gedreven door de pijn van al het verschrikkelijke onrecht dat hij kent.

Vragen
Er blijven nog veel vragen over. De grootste vraag is misschien hoe wij als mensen elkaar met respect en gelijkwaardigheid kunnen behandelen.

Universele liefde geneest en verbindt. Dat lijkt het antwoord op veel pijn en leed. De volgende vraag is of we dit antwoord kunnen voelen en beleven.

 

Extra Resources:
18-06-2014 – tot nu- Demmink doofpot

05-03-2014 – BNR – Pieter Omtzigt (CDA) eist uitleg over zaak-Demmink

17-12-2014 – AD – Rechter geeft AD gelijk in zaak topambtenaar Demmink

09-02-2016 – Nieuwe Revu – ‘Demmink zorgde ervoor dat Baybasin Nederland niet kon verlaten’- 2016 –

08-12-2018 – Argos – Vpro – Verhaal van Lisa (radio uitzending)

 

 

2 thoughts on “Freedom- no justice

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s