Freedom Farmers


Nederlandse tekst onderin

Summer (Freedom)
There is less flu in the summer. Most people know that. And in the summer everyone wants to go outside to enjoy the sun, which also provides vitamin D. In short, enjoy nature. Mainwhile governmentments and global compagnies keep on making rules and laws to limit citisans.

Dutch Food Supply
The outdoors also means outside the city, such as camping, boating and farm life. The Netherlands is known as a food producing country. With high-quality manipulative innovative agricultural techniques, the farmers are able to produce a lot of food for a small country like the Netherlands.

Nitrogen crisis
Yet farmers have been under the magnifying glass for a decades. Government interference to undemine the position of farmers. Now the government has created a nitrogen crisis based on a calculation model.

Many farmers demand that
-other polluting industry should be included in calculations.
-reality is measured instead of calculation
-equal nitrogen limits are used as other EU countries

That’s if you believe there is a nitrogen crisis.
Lies keep piling up.

“I don’t know much about nitrogen, but I do know that plants need nitrogen. Add to this the fact that many trees have been cut down in the Netherlands and land are being sacrificed for housing, industry and energy windmills.

Effects
The result of the measures is that many farmers will lose their land if they don’t meet the standard set by the government.  Their land will be used for nature reserves or provide space for sources of cleaner energy, such as windmills. So it is said

Production on demand
It should be noted that agriculture needs to change, as does production. Focus on quality and not quantity. This also requires consumers to adapt, for example by waiting for products, so that they are produced on demand and not in surpluses.

Hemp is the solution
If you believe there is a nitrogen problem. Hemp absorbs nitrogen, cleans the soil and the air. Subsequently, more than 50,000 products can be made from hemp. This can be done locally, creating small independent communities. But the Netherlands doesn’t want that. In fact, the Minister of Agriculture wants to ban hemp.

Action
The farmers have been campaigning for years against the increasingly strict government requirements that hang like a noose around the neck of the agricultural sector. The government want land. Many people in the city notice that everything is getting more expensive, but do they see the threath in food shortice

Stroe
Initially, the farmers want to go to The Hague. The government city where the plans are made and plotted. But a few days before, the farmers turn their backs on The Hague and chose the village of Stroe to take action. They get the green light from the mayor of Barneveld.

The Hague
A number of critical people do go to The Hague to show support for the farmers. They know what it’s like to be taken away civil rights by a government that does not represent the people but the global elite.

Farmer’s Handkerchief
They show their support by wearing a farmer’s handkerchief around their neck. The Malieveld in the Hague is occupied for the annual veterans day. From the Malieveld manifestors walk to the temperary government building.

Police
Early on, two water cannons are ready in The Hague, as is the ME and police officers. They control ID carts, and restrict the supporters to stay quiet and don’t show text signs.

1 percent
For years it has been said that 5% of the rich own the world. Now that’s 1%. People take this because they believe they can’t help it. Together we can do a lot. The globalists are pooling their power and creating more divisions in a divided world. It requires a personal knowledge not to judge continuously and to feel threatened.

Today’s challenges are for everyone, both externally and internally.
I wish all earthly beings on this wondrous planet much insight, self-esteem, strength and universal love.

Next manifestation will be July 3 in Eindhoven.

impression video The Hague thanks to Patriot Freedom Dutch TV


 

Zomer (Vrijheid)
In de zomer is er minder griep. De meeste mensen weten dat. En in de zomer wil iedereen naar buiten om te genieten van de zon, die ook zorgt voor vitamine D. Kortom, genieten van de natuur. In de tussentijd blijven overheden en wereldwijde bedrijven regels en wetten maken om burgers te beperken.

Nederlandse Voedselvoorziening
Buitenleven betekent ook buiten de stad, zoals kamperen, varen en het boerenleven. Nederland staat bekend als voedselproducerend land. Met hoogwaardige manipulatieve innovatieve landbouwtechnieken zijn de boeren in staat om veel voedsel te produceren voor een klein land als Nederland.

Stikstofcrisis
De boeren liggen al decennia onder het vergrootglas. Overheidsinmenging om de positie van boeren te ondermijnen. Nu heeft de overheid op basis van een rekenmodel een stikstofcrisis gecreëerd.

Veel boeren eisen dat
-andere vervuilende industrie wordt meegenomen in de berekeningen.
-er reeel gemeten wordt in plaats van berekenen
-gelijke stikstoflimieten worden gebruikt als in andere EU-landen

Dat is als je denkt dat er een stikstofcrisis is.
Leugens blijven zich opstapelen.

Ik weet niet veel over stikstof, maar wel dat planten stikstof nodig hebben. Tel erbij op dat vele bomen die in Nederland zijn gekapt en grond wordt opgeofferd voor woningbouw, industrie en energie windmolens.

Effecten
Het resultaat van de maatregelen is dat veel boeren hun land verliezen als ze niet aan de norm voldoen die de overheid stelt. Hun land zal worden gebruikt voor natuurgebieden of ruimte bieden voor bronnen van schonere energie, zoals windmolens. Zo wordt gezegd.

Productie op aanvraag
Opgemerkt moet worden dat de landbouw moet veranderen, evenals de productie. Focus op kwaliteit en niet op kwantiteit. Dit vraagt ​​ook van consumenten om zich aan te passen, bijvoorbeeld door te wachten op producten, zodat ze op aanvraag worden geproduceerd en niet in overschotten.

Hennep is de oplossing
Als je gelooft dat er een stikstofprobleem is. Hennep neemt stikstof op, reinigt de bodem en de lucht. Van hennep kunnen vervolgens meer dan 50.000 producten worden gemaakt. Dit kan lokaal worden gedaan, waardoor kleine onafhankelijke gemeenschappen ontstaan. Maar dat wil Nederland niet. Sterker nog, de minister van Landbouw wil hennep verbieden.

Actie
De boeren voeren al jaren actie tegen de steeds strengere eisen van de overheid die als een strop om de nek van de agrarische sector hangen. De regering wil grond. Veel mensen in de stad merken dat alles duurder wordt, maar zien ze de dreiging van voedseltekort?

Stroe
Aanvankelijk willen de boeren naar Den Haag. De regeringsstad waar de plannen worden gemaakt en uitgezet. Maar een paar dagen eerder keren de boeren Den Haag de rug toe en kiezen het dorp Stroe om in actie te komen. Ze krijgen groen licht van de burgemeester van Barneveld.

Den Haag
Een aantal kritische mensen gaan naar Den Haag om steun te betuigen aan de boeren. Ze weten hoe het is om burgerrechten te worden afgenomen door een regering die niet het volk vertegenwoordigt maar de mondiale elite.

Boeren Zakdoek
Ze tonen hun support door het dragen van een boerenzakdoek om hun nek. Het Malieveld in Den Haag is bezet voor de jaarlijkse veteranendag. Vanaf het Malieveld lopen manifestanten naar het tijdelijke regeringsgebouw.

Politie
Al vroeg staan ​​in Den Haag twee waterkanonnen klaar, net als de ME en politieagenten. Ze controleren ID-kaarten en zien toe dat manifestanten rustig blijven en geen tekstborden tonen.

1 procent
Jarenlang is verteld dat 5% van de rijken de wereld bezit. Nu is dat 1%. Mensen slikken dit, omdat ze geloven dat ze er niets aan kunnen doen. Samen kunnen we veel. De globalisten bundelen hun macht en creëren meer verdeeldheid in een verdeelde wereld. Het vereist een persoonlijke kennis om niet continu te oordelen en je bedreigd te voelen.

De huidige uitdagingen zijn voor iedereen, zowel extern als intern.
Ik wens alle aardse wezens op deze wonderbaarlijke planeet veel inzicht, eigenwaarde, kracht en universele liefde.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s