Freedom Prinsjesdag


Nederlandse tekst onderin

Every year on the third Tuesday in September it’s ‘Prinsjesdag’ in the Netherlands. On this day the government presents the budget for the coming government year. This budget is read by the king during the speech from the throne in The Hague.

Farmers
The farmers come to The Hague early in the morning with tractors. The mayor has imposed an area ban on driving tractors into the city center. The army and police are on their feet and are confiscating the tractors.  They can walk to the downtown area on foot.

Royalty
The weather is nice on Tuesday. The members of the royal family are driven to their destination in the glass carriage. Along the road are people waving to the king and his family. Often they’ve taken a day off to see one of the royals in the glass carriage. Many are waving flags. These people still believe in the splendor of past glory.

Visible critism
The even bigger flipped flags are held by people who know it’s not right. The puppet show of the royal family costs millions and will cost even more next year. While the people are being uppressed by a corrupt government. Critical people show that the Netherlands is in need.

Audible critism
Never before have people yelled Boo so loudly during the royal carriage ride and the balcony scene. Other slogans are ‘Resignation’ and ‘Rutte, fuck off’. Many critical people already know where it’s going after all the manmade crisises. After all, this can be read openly on the site of the WEF.

Illusion of the Netherlands
On an economic level, countries have passed their final destination and are governed by large corporations. The Netherlands is an illusion. With the display in splendor of the royal family, it seems to many people as if nothing has changed.

Framing
The decline and oppression are claerly visible. But the shouting and the flags can’t be cut from the live images of the state TV this time. The live images are then placed in a context where other people speak shame about the people who stand up in peace for their survival, rights, childrens future and unconditional freedom. This is how the divide and conquer game is played every time.

I am only in The Hague in the afternoon. The police are still there in large numbers. But the atmosphere is relaxed. In front of the temporary building of the second chamber people meet who have risen from the beginning of the unconstitutional measures. They manifest peacefully for more than two years and have witnessed a lot of violence from the police, riot police and romeos.

Meanwhile
The excess mortality among the population should not be associated with the forced jab campaigns as the next round of jabs already ready prepared. The state propaganda is running at full throttle to hide everything. Next week it’s the week of the jab damage.

Many scandals have come out, the corrupt deals, the injustice, the political prisoners, the missing children, the deprivation of fundamental rights, the fear hypnosis, everything that leads to the disempowerment of the people.

Universal Love
Staying in a state of love is powerful.

On October 2, the first Sunday of the month, we will return to The Hague. Get up and come to The Hague!


Elk jaar op de derde dinsdag in september is het Prinsjesdag in Nederland. Op deze dag presenteert het kabinet de begroting voor het komende regeringsjaar. Deze begroting wordt voorgelezen door de koning tijdens de troonrede in Den Haag.

Boeren
De boeren komen ‘s morgens vroeg met tractoren naar Den Haag. De burgemeester heeft een gebiedsverbod opgelegd om met tractoren de binnenstad in te rijden. Het leger en de politie zijn op de been en nemen de tractoren in beslag. Ze kunnen te voet naar het centrum lopen.

Royalty
Dinsdag is het mooi weer. In de glazen koets worden de leden van het koninklijk huis naar hun bestemming gereden. Langs de weg zwaaien mensen naar de koning en zijn familie. Vaak hebben ze een dag vrij genomen om een ​​van de royals in de glazen koets te zien. Velen zwaaien met vlaggen. Deze mensen geloven nog steeds in de pracht van vergane glorie.

Zichtbare kritiek
De nog grotere omgedraaide vlaggen worden vastgehouden door mensen die weten dat het niet klopt. De poppenkast van de koninklijke familie die miljoenen kost gaat volgend jaar weer meer kosten. Terwijl het volk wordt onderdrukt door een corrupte regering. Kritische mensen laten zien dat Nederland in nood is.

Hoorbare kritiek
Nooit eerder riepen mensen zo luid ‘boe’ tijdens de koninklijke koets rit en de balkonscène. Andere slogans zijn ‘Aftreden’ en ‘Rutte, rot op’. Veel kritische mensen weten al waar het heen gaat na alle door de mens veroorzaakte crises. Dit is immers openlijk te lezen op de site van het WEF.

Illusie van Nederland
Op economisch vlak zijn landen hun eindbestemming gepasseerd en worden ze bestuurd door grote bedrijven. Nederland is een illusie. Met de pracht en praal van de koninklijke familie lijkt het voor veel mensen alsof er niets is veranderd.

Framing
Het verval en de onderdrukking zijn duidelijk zichtbaar. Maar het scanderen en de vlaggen zijn deze keer niet uit de live beelden van de staatstelevisie te knippen. De livebeelden worden vervolgens in een context geplaatst waar andere mensen zich schamen over de mensen die in vrede opkomen voor hun voortbestaan, grondrechten, de toekomst van kinderen en onvoorwaardelijke vrijheid. Zo wordt het verdeel en heers spel keer op keer gespeeld.

Ik ben alleen in de middag in Den Haag. De politie is er nog steeds in grote getale. Er zijn te veel mensen in Den Haag voor de politie om gewelddadig op te treden. Dus de sfeer is ontspannen. Voor het tijdelijke gebouw van de tweede kamer ontmoeten mensen elkaar die vanaf het begin van de ongrondwettelijke maatregelen zijn opgestaan. Ze manifesteren meer dan twee jaar vreedzaam en zijn getuige geweest van veel geweld van politie, oproerpolitie en Romeos.

Ondertussen
De oversterfte onder de bevolking mag niet in verband worden gebracht met de gedwongen prikcampagnes aangezien de volgende prikronde al klaar is. De staatspropaganda draait op volle toeren om alles te verbergen. volgende week is het de week van de prikschade!

Er zijn veel schandalen naar buiten gekomen, de corrupte deals, het onrecht, de politieke gevangenen, de verdwenen kinderen, het beroven van fundamentele rechten, de angsthypnose, alles wat leidt tot de machteloosheid van het volk.

Universele liefde
In een staat van liefde blijven is krachtig.

Op 2 oktober, de eerste zondag van de maand, keren we terug naar Den Haag. Sta op en kom naar Den Haag!

 

 

 

 

2 thoughts on “Freedom Prinsjesdag

  1. Thank You so much again Monique💖

    For the pictures and report of this day.

    Wishing that the taxes are being used for peace and prosperity for the people.

    Till next time Monique💖

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s