Freedom 1 year ago


Nederlandse tekst onderin

Rotterdam November 19, 2021 was on a Friday evening that many people will remember. On this evening there was a demonstration of people who stand up for freedom. In the same place, young people protested against the ban on fireworks.

There was a lot of violence this evening. From young people by throwing fireworks and starting fires. From the police by driving into people with vans. Whereupon the young people go wild on the vans. Then the police shoot. First in the air and later several times aimed at people.

Marco
Marco takes care of an injured person. While crouching he gets a bullet in his stomach. He’s one of three seriously injured people. All three are taken to hospital in a private car. Marco miraculously survives his gunshot wound. Thank God.

A year later, Marco has no compensation for the damage he has incurred. There’s no clarity about an investigation and the officers are not being prosecuted because they fired in self-defense. Admittedly from a considerable distance on a man who is bending over. There’s not even an apology from the police.

Eldor
Eldor reported live that evening. The police started a search for live-stream footages. Eldor had gone to the hospital to support Marco. At midnight in the hospital, he was arrested on charges of sedition. A word that the police use inappropriately. Eldor, like many, was in a panic because people have been shot.

Police brutality
Very little research has been done into police brutality. The media mainly reports that young people wanted to riot and loot. But there was no looting.
It’s striking that in more places in the Netherlands and Belgium the police used force against unarmed civilians. Shots were fired in Leeuwarden and in the eastern Netherlands Albert was clubbed on the face. In Brussels on Sunday the police went wild with tear gas.

Commemoration
A year later, at 5 p.m., Marco and about 25 manifestors for freedom gather in the freezing cold on the Coolsingel in Rotterdam. The reunion is heartwarming. Marco is carrying confetti. A red flare is set off to mark the moment.

The officers on the street are approachable. That’s different from the policemen on horseback and in the four vans that drive back and forth. There’s also a bus of the Romeo’s. The police are there as a precaution in case there is a counter-demonstration, so they say.

Tonight Eldor was supposed to be there, but he’s still being chased by the police. He’s recently detained again. He has a message for Marco and everyone through a friend. A message of rights, standing in your power, punishing corrupt officials and staying peaceful.

Sandra
Thoughts are also with Sandra. Her sudden death has come as a shock to many who know her. Her presence was always cheerful and dignified. She was also there on this violent evening. She tried to call the young people to order in the midst of the fireworks violence.

The manifestation is over around 8 p.m. We’ll not forget this day, like many others when peace-loving demonstrators have fallen victim to disproportionate police violence. The banner ‘Stop police violence’ will appear more often during demonstrations. We know that freedom will be regained through peace.

Rotterdam 19 november 2021 is op een vrijdagavond die veel mensen zich zullen herinneren. Op deze avond was er een demonstratie van mensen die opkomen voor vrijheid. Op dezelfde plek protesterden jongeren tegen het vuurwerkverbod.

Er was deze avond veel geweld gebruikt. Vanuit jongeren die vuurwerk gooiden en vuurtjes stookten. Vanuit de politie die met busjes op mensen inreed. Waarop de jongeren los gingen op de busjes. Dan schoot de politie. Eerst in de lucht en later meerdere keren op mensen gericht.

Marco
Marco verzorgde een gewonde. Al bukkend kreeg hij een kogel in zijn maag. Hij was een van de drie zwaargewonden. Alle drie werden ze in een privéauto naar het ziekenhuis zijn gebracht. Marco overleeft op wonderbaarlijke wijze zijn schotwond. Godzijdank.

Een jaar later heeft Marco nog geen vergoeding voor de schade die hij heeft opgelopen. Er is geen duidelijkheid over een onderzoek en de agenten worden niet vervolgd omdat ze uit zelfverdediging schoten. Weliswaar van een behoorlijke afstand op een man die voorover buigt. Er is niet eens een verontschuldiging van de politie.

Eldor
Eldor deed live verslag van deze avond. De politie startte een zoektocht naar livestreambeelden. Eldor is naar het ziekenhuis gegaan om Marco te ondersteunen. Om middernacht in het ziekenhuis werd hij gearresteerd op beschuldiging van opruiing. Een woord dat de politie ten onrechte gebruikt. Eldor was, zoals velen, in paniek omdat er mensen zijn neergeschoten.

Politiegeweld
Er is nog maar weinig onderzoek gedaan naar politiegeweld. De media melden vooral dat jongeren wilden rellen en plunderen. Maar er werd niet geplunderd.
Opvallend is dat op meer plaatsen in Nederland en België de politie geweld gebruikte tegen ongewapende burgers. In Leeuwarden werd geschoten en in Oost-Nederland werd Albert in het gezicht geknuppeld. In Brussel ging de politie zondag los met traangas.

Herdenking
Een jaar later, om 17.00 uur, verzamelen Marco en zo’n 25 manifestanten voor vrijheid zich in de vrieskou op de Coolsingel in Rotterdam. Het weerzien is hartverwarmend. Marco heeft confetti bij zich. Een rode vuurpijl wordt afgestoken om het moment te markeren.

De agenten op straat zijn benaderbaar. Dat is anders dan de agenten te paard en in de vier busjes die heen en weer rijden. Er is een bus van de Romeo’s bij. De politie is er uit voorzorg voor het geval er een tegendemonstratie komt, zo zeggen ze.

Vanavond zou Eldor erbij zijn, maar hij wordt nog steeds achtervolgd door de politie. Onlangs is hij weer vastgehouden. Via een vriendin heeft hij een boodschap voor Marco en iedereen. Een boodschap van rechten, in uw macht staan, corrupte ambtenaren straffen en vreedzaam blijven.

Sandra
De gedachten zin ook bij Sandra. Haar plotselinge overlijden is een schok voor velen die haar kennen. Haar aanwezigheid was altijd opgewekt en waardig. Zij was er ook bij een jaar geleden op deze gewelddadige avond. Ze probeerde jongeren tot de orde te roepen te midden van het vuurwerkgeweld.

De manifestatie is rond 20.00 uur afgelopen. We zullen deze dag, net als vele andere, niet vergeten waarop vredelievende demonstranten het slachtoffer zijn geworden van buitensporig politiegeweld. Tijdens demonstraties zal vaker het spandoek ‘Stop politiegeweld’ verschijnen. We weten dat vrijheid zal worden herwonnen door vrede.

 

2 thoughts on “Freedom 1 year ago

  1. Lieve Monique💖

    Memento herdenken.
    Wat een geluk dat Marco deze terroristische aanslag overleefd heeft als burger die vreedzaam voor mensenrechten op komt en ook nog eens een medeburger in nood hielp. Sandra blijft ook altijd in onze gedachten. Help het Recht terug doen komen💖

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s