Freedom Farmers


Nederlandse tekst onderin

Intensive Agriculture
Intensive farming is a result of a revenuemodel of scaling up in which the lives of the animals don’t matter. It’s all about profit. Nature and also the consumer are secondary. This applies to all scaled-up production in a revenue model where the damage to people and the environment is not included in the cost price.

Surpluses
This form of production results in full supermarkets and surpluses that are destroyed if not sold in time. This applies to all consumer goods. Add to this the fact that products are only allowed to last for a short time, so that the consumer has to buy a new product again. Inclued also the ingest poison and too few nutritional values people of agriculture products.

Subsidy dependency
Due to the many subsidies, organizations and companies have become dependent on the government in order to survive. To maintain competitiveness in the world market at the expense of low-wage countries in the developing world. The position of the large global corporations is being played out, at the expense of the independence of entrepreneurs and people.

Nature goals
After years of wringing farmers in all kinds of measures, the government in the Netherlands wants to deliver the final blow. Supposedly to meet nitrogen standards. The EU has designated the Natura 2000 areas and farmers who farm close to a Natura 2000 area must reduce their emissions to such an extent that they are forced to stop their business.

But the standard differs per country and only the farmer is considered when it comes to nitrogen. No measurements are taken, but a computer model is used. Unjust policy, which means an end for almost half of the Dutch farmers. In addition, farmers receive a professional ban. Even if they find land far away from a Natura 2000 area, they are not allowed to farm there.

Land grabbing
Government carries out a criminal policy towards land grabbing. Nature conservation is the main argument for this complete change in the Netherlands and the risk to the food shortisch. But there’re already indications that the Netherlands has many more plans, such as building and becoming a large city with areas in Belgium and Germany, the so-called Tristate City. The whole of the Netherlands is being reclassified by the EU and The Hague.

The government wants to provide the Netherlands with green electricity. Sounds noble, but both windmills and solar panels cost a lot of energy and polluting raw materials are used. The windmills are also dangerous for birds. In addition, there have been more 5G masts that emit radiation for the past two years, of which there’s no idea at all what it does to nature of living beings.

Other polluting sectors will be spared for the time being. That isn’t realistic and unfair to the farmers. The government doesn’t want to listen to other solutions. Last Tuesday, most MPs voted in favor of the unfeasible nitrogen policy and thus put a stop to the agricultural Netherlands. Add to this the fact that the Minister of Agriculture wants to ban fiber hemp. Fiber hemp is a solution for raw material scarcity, it purifies the air and makes the soil fertile.

Farmers despair
Possible expropriation and bankruptcies, without prospects, drive farmers to despair. Some farmers have committed suicide. If the government is a threat, then the peasants need the support of the people.

Farmer protests
The meeting in Stroe, 22 june 2022, was in good atmosphere among the farmers. Now that the motion has been passed, there’s no choice left but to hit the road. People who want human dignity and justice can show their solidarity by wearing a farmer’s handkerchief or by hanging the flag of the Netherlands upside down.

4 july
The plan is to hold actions at strategic points, such as the airports. The answer to this is that the police and army are ready. On July 4, the farmers are holding actions throughout the country at distribution centers of large supermarket chains. The fishermen are also taking action and blocking a number of ports.

The Hague
And how is it in The Hague before the House of Representatives? There is a handful of people in the square in front of the entrance. The critical thinkers wear a peasant handkerchief. One of them asks questions to politicians when they come out.

Zoetermeer
Not far from The Hague in Zoetermeer, there’re actions at the distribution center of the supermarket chain Hoogvliet. Tractors line the road at all entrances and exits. The loud cry of a redshank can be heard from a lamppost. The farmers have gathered near their tractors.

A little further on critical thinkers are gathered to show their support to the farmers. Mrs. Frog is also there with her little red car. Everyone has a handkerchief with them.

In conversation with a farmer, the seriousness of the direct consequences of the measures for the farmers soon becomes apparent, and the indirect consequences for the population of the Netherlands. This all for lies and more power from the state. Because without farmers, the government has the food supply in its hands to further manipulate and blackmail the people with fear.

When the farmers go home, more police vans arrive. The romeos are there. We know from experience that it’s time to go before the police army strikes. One thing is certain, the farmers have nothing to lose, they will continue.
To be continued …

Intensieve Landbouw
Intensieve landbouw is een gevolg van schaalvergroting waarbij het leven van de dieren ondergeschikt is aan de productieopbrengst. Alles draait om winst. Ook de natuur en de consument zijn ondergeschikt. Dit geldt voor alle opgeschaalde productie in een verdienmodel waar de schade aan mens en milieu niet doorberekend is in de kostprijs.

Overschotten
Deze vorm van produceren levert volle supermarkten en overschotten op die vernietigd worden. Dit geldt voor alle consumptie goederen. Tel erbij op dat producten maar een korte tijd mee mogen gaan, zodat de consument weer een nieuw product moet kopen. Of zoals in de landbouw de mensen gif binnen krijgen en te weinig voedingswaarden.

Subsidie afhankelijkheid
Door de vele subsidies zijn organisaties en bedrijven afhankelijk geworden van de overheid om te kunnen voortbestaan. De concurrentiepositie op de wereldmarkt te behouden ten kostte van de lage loon landen in de derde wereld. De positie van de grote globale corporaties wordt uitgespeeld, ten koste van zelfstandigheid van ondernemers en mensen.

Natuurdoelen
De overheid in Nederland wil na jarenlang de boeren in allerlei maatregelingen te wringen de genadeklap toedienen. Zogenaamd om te voldoen aan stikstof normering. De EU heeft de gebieden van Natura 2000 aangewezen en de boeren die dichtbij een natura 2000 gebied boeren moeten hun uitstoot dusdanig verlagen dat zij genoodzaakt zijn te stoppen met hun bedrijf.

Maar de norm verschilt per land en er wordt alleen naar de boer gekeken als het om stikstof gaat. Er wordt niet gemeten, maar een computermodel gebruikt. Onrechtvaardig beleid, wat een einde betekend voor bijna de helft van de Nederlandse boeren. Daarbij komt dat boeren een beroepsverbod krijgen. Ook al vinden ze land ver weg van een natura 2000 gebied dan mogen zij daar niet boeren.

Landroof
Overheid voert een misdadig beleid uit dat richting landroof gaat. Het natuurbehoud is het grote argument voor deze complete verandering van Nederland en risico voor de voedselvoorziening. Maar er zijn al aanwijzingen dat Nederland veel meer plannen heeft, zoals bouwen en een grote stad worden met gebieden in België en Duitsland, de zogenaamde Tristate City. Heel Nederland wordt opnieuw ingedeeld door de EU en Den Haag.

De overheid wil Nederland in groene stroom voorzien. Klink nobel maar zowel windmolens als zonnepanelen kost veel energie en er worden vervuilende grondstoffen gebruikt. De windmolens zijn ook gevaarlijk voor vogels. Daarnaast staan er overal sinds twee jaar meer 5G masten die straling afgeven waar helemaal nog geen idee van is wat het met de natuur doet.

Andere vervuilende sectoren worden voorlopig nog ontzien. Dat is niet reëel en oneerlijk naar de boeren. Er zijn meer oplossingen maar de overheid wil niet luisteren. Verleden week dinsdag hebben de meeste Kamerleden gestemd voor de onhaalbare stikstofbeleid en daarmee de streep door agrarisch Nederland gezet. Tel erbij op de de minister van landbouw de vezelhennep in de ban wil doen. Vezelhennep is een oplossing voor grondstofschaarste en het zuiveren van lucht en vruchtbaar maken van de bodem.

Boeren wanhoop
Mogelijke onteigening en faillissementen, zonder perspectief drijven boeren tot wanhoop. Sommige boeren hebben zelfmoord gepleegd. Als de overheid een bedreiging is dan hebben de boeren de steun van het volk nodig.

Boeren protesten
De bijeenkomst in Stroe, een klein dorp in Gelderland was de sfeer onder de boeren goed. Nu de motie is aangenomen zit er niets anders op dan de weg op te gaan. Mensen die voor rechtvaardigheid zijn kunnen hun solidariteit tonen door het dragen van een boerenzakdoek of de vlag van Nederland op zijn kop te hangen.

4 july
Het plan is om acties te houden op strategische punten, zoals de vliegvelden. Het antwoord hierop is dat politie en leger klaar staat. Op 4 july zelf houden de boeren acties door het hele land bij distributie centra van grote supermarkten ketens. Ook de vissers voeren actie en blokkeren een aantal havens.

Den Haag
En hoe is het in Den Haag voor de Tweede Kamer? Er is een handjevol mensen op het plein voor de ingang. De kritische denkers dragen een boerenzakdoek. Een van hen stelt vragen aan politici als deze naar buiten komen.

Zoetermeer
Niet ver van Den Haag in Zoetermeer wordt actie gevoerd bij het distributie centrum van Hoogvliet. Bij alle in en uitgangen staat tractoren langs de weg. Vanaf een lantaren paal klinkt de luide roep van een tureluur. De boeren hebben zich verzameld vlakbij hun trekkers.

Een eindje verderop staat een groepje kritische denkers. Mevrouw kikker is er ook met haar kleine rode autootje. Iedereen heeft een zakdoek bij zich.

In gesprek met een boer blijkt al gauw de ernst van de directe gevolgen van de maatregelen voor de boeren. En de indirecte gevolgen voor de bevolking van Nederland. En dat allemaal voor leugens en meer macht van de staat. Want zonder boeren heeft de overheid de voedselvoorziening in handen om de mensen met angst verder te manipuleren en chanteren

Als de boeren huiswaarts gaan komen steeds meer politiebusjes aanrijden. De romeo’s zijn er ook bij. Uit ervaring weten we dat het tijd is om te gaan, voordat het legen aan politie toeslaat. Een ding staat vast, de boeren hebben niets meer te verliezen, zij gaan door.
Wordt vervolgd …

 

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s