Freedom Max


Nederlandse tekst onderin

Max
Max has been standing up for the fundamental rights and freedom of the people since the beginning in the spring of 2020. After more than two years, the face of the authoritative government is marked by abuse of power and disproportionate violence against peaceful manifestors.

People who lead the way, criticize or inspire are blamed, framed and shamed. If the government deems it necessary, someone with a lie will be wrongly accused and imprisoned. This also happened to me in November 2021, a day after the riots in Rotterdam.

Censorship
Censorship has been used for a long time, but is clearly visible during the man made health crisis where only the fear side is discussed. Solutions and suggestions from scientists, doctors and experts are punished worldwide with sanctions. The main stream media has turned into state propaganda.

Anyone who continues to criticize the policy or empower people will come up against the wall of unconstitutional temporary emergency law can count on framing, blaming and shaming by the media or gouvernment. Disinformation is the reason for media platforms like twitter, facebook and linkedin to ban or even throw people off.

Political prisoners
If you stand up for human rights and freedom andyou report on this in the ‘new media’, it can lead to arrest and imprisonment. This is political inprisonement. The group of political prisoners in the Netherlands is growing. A number of them are walking around free, waiting for their trial, such as Huig Plug and Willem Engel. Max is also a political prisoner.

Torchlight march
In the winter months of 2022, torchlight marches were regularly held throughout the Netherlands. Max and Eline walk during one of the torchlight marches to report for the media platform ‘Onrecht TV’. They walk to Minister Kaag’s house. (In addition to being a minister of the Netherlands, Minister Kaag is also an advisor to the WEF (World Economic Forum).

Max rings the doorbell of Kaag, holding the torch. He wants to speak to her. The minister feels threatened. She doesn’t leave it at that and prosecutes Max and Eline. Max and Eline have been detained for several months. Max is released early in June 2022 pending his appeal. Many conditions are attached to his release.

#freeMax
With so many conditions, chances are you won’t be able to stick to them. Max is arrested again on Friday 12 August for not complying with the conditions. Saterday there was a manifestation to #freemax

Yesterday, August 30, the court hearing in Max’s case is in the Court of Rotterdam. He’s framed by the authority without prove that he’s mentally ill. But he and his lawyer are defending themselves well, leading to his release the following day.

At 10.00 hour clock, people who support Max gather in front of the entrance of the detention center at Rotterdam the Hague Airport. Most people know each other from the manifestations. There’s plenty of time to greet, chat and do an interview before Richard’s and Eldor’s camera. When Max comes out, confetti streamers pop up. Everyone gets a hug and Max can tell his story.

He has been treated well, but happy to be free again, without an electronic ankle bracelet this time. He’s allowed to go to The Hague on Prinsjesdag this month and will also go to the manifestation on Dam Square in Amsterdam on Sunday 4 September.


video thanx to Richard Breedveld

Max
Max komt sinds het begin voorjaar 2020 op voor de grondrechten en de vrijheid van het volk. Na ruim twee jaar wordt het gezicht van de gezaghebbende regering getekend door machtsmisbruik en buitenproportioneel geweld tegen vreedzame manifestanten.

Mensen die het voortouw nemen, bekritiseren of inspireren, worden beschuldigd, geframed en beschaamd. Als de overheid het nodig acht, wordt iemand met een leugen ten onrechte beschuldigd en opgesloten. Dit overkwam mij ook in november 2021, een dag na de rellen in Rotterdam.

Censuur
Censuur wordt al heel lang gebruikt, maar is duidelijk zichtbaar tijdens de door de mens veroorzaakte gezondheidscrisis waarbij alleen de angstkant wordt besproken. Oplossingen en suggesties van wetenschappers, artsen en experts worden wereldwijd bestraft met sancties. De mainstream media is veranderd in staatspropaganda.

Iedereen die het beleid blijft bekritiseren of mensen mondiger maakt, loopt tegen de muur van ongrondwettelijke tijdelijke noodwet aan en kan rekenen op framing, blaming en shaming door de media of de overheid. Desinformatie is de reden voor mediaplatforms als Twitter, Facebook en LinkedIn om mensen te bannen of zelfs eraf te gooien.

Politieke gevangenen
Als je opkomt voor mensenrechten en vrijheid en hierover bericht in de ‘nieuwe media’, kan dat leiden tot arrestatie en gevangenisstraf. Dit is politieke gevangenschap. De groep politieke gevangenen in Nederland. Een aantal loopt vrij rond in afwachting van hun proces, zoals Huig Plug en Willem Engel. Max is ook een politieke gevangene.

Fakkeltocht
In de wintermaanden van 2022 worden door heel Nederland regelmatig fakkeltochten gehouden. Max en Eline lopen mee tijdens een van de fakkelmarsen om verslag te doen voor het mediaplatform ‘Onrec
ht TV’. Ze lopen naar het huis van minister Kaag. (Naast minister in Nederland is minister Kaag ook adviseur van het WEF (World Economic Forum).

Max belt aan bij Kaag met de fakkel in zijn hand. Hij wil haar spreken. De minister voelt zich bedreigd. Ze laat het er niet bij en vervolgt Max en Eline, die worden opgepakt en enkele maanden vastzitten. Max wordt begin juni 2022 vrijgelaten in afwachting van zijn hoger beroep. Aan zijn vrijlating zijn veel voorwaarden verbonden.

#freemax
Met zoveel voorwaarden is de kans groot dat je een misstap begaat. Max wordt vrijdag 12 augustus opnieuw aangehouden voor het niet naleven van de voorwaarden. Afgelopen zaterdag was er een bijeenkomst voor de vrijlating van Max #freemax

Gisteren, 30 augustus, is de zitting in de zaak van Max in de Rechtbank Rotterdam. Hij wordt door de autoriteit zonder bewijs beschuldigd dat hij geestesziek is. Maar hij en zijn advocaat verdedigen zich goed, wat leidt tot zijn vrijlating de volgende dag.

Om 10.00 uur verzamelen mensen die Max steunen zich voor de ingang van het cellencomplex op Rotterdam the Hague Airport. De meeste mensen kennen elkaar van de manifestaties. Er is genoeg tijd om te begroeten, kletsen en een interview te doen voor de camera van Richard en Eldor. Als Max naar buiten komt volgt een opluchting. Iedereen krijgt een knuffel en Max kan zijn verhaal doen.

Hij is goed behandeld in het detentie centrum. Maar hij is veel liever vrij en deze keer zonder elektronische enkelband. Hij mag naar Den Haag en gaat zondag 4 september naar de manifestatie op de Dam in Amsterdam.

5 thoughts on “Freedom Max

  1. Hi great English text, but you should change “proove” which is written as “prove” anyway, by insinuations.

    As the OM did not prove anything, but only insinuated about Max’s mental health.

    Thank you 🙏🏼🙏🏼🙏🏼

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s